Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

ExeoTech Invest: KOMMUNIKÉ FÖR TREDJE KVARTALET 2016

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil.)

* Nettoomsättning Q3 var 1,5 MSEK (0,2 MSEK*) och 9M 5,3 MSEK (0,7 MSEK*).
* Bruttoresultatet Q3 var 0,8 MSEK (0,1 MSEK*) och 9M 3,9 MSEK (0,4 MSEK*)
* EBITDA Q3 var -2,8 MSEK (-3,1 MSEK*) och 9M -8,4 MSEK (-4,9 MSEK*).
* EBIT Q3 var -3,2 MSEK (-3,1 MSEK*) och 9M -9,3 MSEK (-4,9 MSEK*).
* EBT Q3 var -2,1 MSEK (-3,9 MSEK*) och 9M -5,6 MSEK (-14,2 MSEK*)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten Q3 var -1,5 MSEK och 9M -4,3
MSEK.
* Likvida medel per siste september uppgick till cirka 0,4 MSEK.
* Siste september uppgick koncernens eget kapital till 13,4 MSEK och
räntebärandeskulder till 1,8 MSEK.
* Koncernens soliditet var 51 % och moderbolagets soliditet 57 %.
* EPS för 9M uppgår till -0,01 SEK och JEK per aktie till 0,03 SEK.
* Omsättnings och EBITDA mål nedreviderat för innevarande år men intakt för
2017.

(*) Uppskattade belopp då bolaget under 2015 endast rapporterade halvårsvis.

VD KOMMENTAR

Vi har fått ordning på balansräkning och säkerställt finansiering. Bygget av
en ny snabbväxande och lönsam företagsgrupp med tonvikt på livsmedel pågår
för fullt. Vårt fokus är nu på att utveckla våra verksamheter och skapa
kapacitet, både finansiellt och personellt, för att kontinuerligt kunna
genomföra kompletterande förvärv. Vi är inte där ännu och mycket arbete
kvarstår även om våra verksamheter nu genomgående uppvisar stark tillväxt,
framförallt Sameffekt AB och vårt intressebolag La Petite Epicerie Saigon
Ltd, som inte konsolideras.

Q3 är säsongsmässigt svagt då bl.a. Oak Event inte bedriver någon verksamhet
under juli och övriga bolag, exkluderat Österhagenprodukter, har begränsad
omsättning under juli, men även augusti. Vårt senaste förvärv REKO, numera
Österhagen Restaurang&Butik AB, hade därtill en begränsad påverkan på Q3 och
ingår med endast 15 dagar. Omsättning i Q3 uppgick därför endast till cirka
1,5 MSEK att jämföra med t ex oktober månad då omsättningen uppgick till
cirka 1,2 MSEK.

I Q3 uppnåddes ett bruttoresultat på cirka 0,8 MSEK och för 9M 3,9 MSEK.
Rörelsekostnaderna om cirka 11,9 MSEK för 9M är exceptionellt höga.
Framförallt första halvåret belastades med kostnader relaterade till externa
rådgivare, förvärv, emissioner, tvister, men även utdömt vite av NGMs
disciplin nämnd. I Q3 var de fortsatt höga, cirka 3,4 MSEK, men märkbart
lägre än under föregående kvartal. EBITDA förbättrades därför något i Q3
till -2,8 MSEK (-3,1 MSEK).

Avskrivningarna är nästan uteslutande hänförbara till goodwill avskrivningar
på gjorda förvärv och skrivs ned till noll på fem år. Även resultatandel från
intressebolag utgörs av goodwill avskrivningar då vi först vid bokslutet har
tillgång till dessa bolags faktiska resultatutveckling. Sammantaget belastar
dessa resultatet med cirka 0,7 MSEK i Q3 och cirka 1,4 MSEK för 9M. EBIT för
Q3, -3,2 MSEK (-3,1 MSEK), är i stort sett oförändrat mot föregående år trots
högre avskrivningar.

Av utestående borgensåtagande relaterade till ASTGs dotterbolag C2SAT är både
ALMI och Norrlandsfonden slutreglerade och har i Q3 avräknats mot övriga
borgenärer, vilket haft en positiv påverkan på finansnettot, cirka 1,1 MSEK i
Q3, då dessa åtaganden tidigare kostnadsförts. För 9M uppgår finansnettot
till 3,7 MSEK och då ingår även en avyttringsvinst under Q2.

När borgensåtaganden slutavräknats framkom uppgifter som stärkt vår
uppfattning om att fortsätta att med extern juridisk expertis analysera
förutsättningarna för en skadeståndsprocess mot ASTG. I samband med att
slutreglering skulle ske av utestående borgensåtagande till Acacia Finans,
till vilka vi och fyra borgenärer (av totalt sex), exklusive ASTG, betalt
cirka 7,1 MSEK, om ett belopp om cirka 1,6 MSEK, bestående av upplupen ränta,
framkom information som gjort att vi dels valt att överlämna till utestående
oberoende part att bedöma om räntesättning under de förutsättningar som gällt
är korrekt hanterad rättsligt, dels om hanteringen av borgenärer skett
korrekt. Vår uppfattning är att en borgenär kan ha gynnats på bekostnad av
övriga. Om inte samsyn nås kvarstår rättslig prövning. ASTGs del av skulden
är cirka 1,5MSEK. Oberoende utfall av en prövning kommer både vårt resultat
och balansräkning påverkas positivt vid avslutavräkning av detta åtagande.
EBT har förbättrats högst väsentligt i både Q3, -2,1 MSEK (-3,9 MSEK,) och
för 9M, -5,6 MSEK (-14,2 MSEK).

Enligt vår uppfattning råder ingen ”väsentlig osäkerhet” kring bolagets
finansiella ställning. Därför skall heller inte bolagets aktie vara noterad
på observationslista. NGMs marknadsövervakning har dock framfört att de anser
råda fortsatt osäkerhet om det låneavtal som ingicks med Gestrike Invest om
cirka 1,4 MSEK och som utbetalades i form av 7 miljoner aktier i ASTG. I
ursprungsavtalet fanns ett antal återbetalningsalternativ, bl.a. i ASTG
aktier. I samband med att Gestrike ingick avtal om att vi reglerar gemensamma
borgensåtaganden omvandlades detta till ett monetärt lån. I samband med att
borgensåtaganden slutavräknats, vilket sker genom avtal mellan borgenärer,
har detta gjorts mot monetärt belopp. Marknadsövervakning kommer därför nu få
ta det av dessa avtal och därmed borde frågan vara utredd. Baserat på dagens
aktiekurs och om fallet vore det motsatta skulle exponeringen utgöra maximalt
3 MSEK, ett belopp som knappast utgör ”väsentlig” risk i relation till
bolagets eget kapital och finansiering.

Planerade förvärv har inte genomförts i den takt vi förutspått och
försäljningstillväxten för LPES Trading har förskjutits i tiden till förmån
för La Petite Epicerie Saigons lansering av torkad frukt vilket medfört att
vi fått revidera ned tidigare mål om att nå en omsättning om 26 MSEK i år.
Nytt mål för innevarande år är att nå en omsättning om minst 11 MSEK.
Förutsatt att planerade förvärv kan genomföras inom de närmaste 3 månaderna
kvarstår dock sedan tidigare aviserad målsättning för 2017 om att nå en
omsättning om cirka 44 MSEK.

Avslutningsvis, om jag sammanfattar läget, så upplever vi genomgående stark
tillväxt för samtliga verksamheter, är dock sena med att slutföra ett antal
planerade förvärv men som vi räknar med att ha klart inom kort, har en stark
balansräkning och tillgång till finansiering och således finns all anledning
att se framåt med tillförsikt. För en mer detaljerade beskrivning om
händelseutvecklingen för våra respektive verksamheter ber jag om att få
hänvisa till våra månadsbrev.

VD, Jesper Birgemo

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Nettoomsättning för Q3 uppgick till cirka 1,5 MSEK (0,2 MSEK*).
Bruttoresultatet uppgick till cirka 0,8 MSEK (0,1 MSEK*). Resultatandel från
intressebolag uppgick till cirka -0,2 MSEK (-1,0 MSEK*). EBITDA uppgick till
cirka -2,8 MSEK (-3,1 MSEK*). EBIT uppgick till cirka -3,2 MSEK (-3,1 MSEK*).
Av- och nedskrivningarna var cirka -0,5 MSEK (-0,1 MSEK*) och finansnetto
cirka 1,1 MSEK (-0,8 MSEK*). EBT uppgick till cirka -2,1 MSEK (-3,9 MSEK*).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 MSEK.

Nettoomsättningen för 9M uppgick till cirka 5,3 MSEK (0,7 MSEK*).
Bruttoresultatet uppgick till cirka 3,9 MSEK (0,4 MSEK*). Resultatandel från
intressebolag uppgick till cirka -0,4 MSEK (-1,0 MSEK*). EBITDA uppgick till
cirka -8,4 MSEK (-4,9 MSEK*). EBIT uppgick till cirka -9,3 MSEK (-4,9 MSEK*).
Av- och nedskrivningarna var cirka -0,5 MSEK (-0,1 MSEK*) och finansnetto
cirka 3,7 MSEK (-9,3 MSEK*). EBT uppgick till cirka -5,6 MSEK (-14,2 MSEK*).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,3 MSEK.

(*) Uppskattade belopp då bolaget under 2015 endast rapporterade halvårsvis.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per siste september till cirka 0,4 MSEK och räntebärande
skulder till cirka 1,8 MSEK. Koncernens eget kapital uppgick till cirka 13,4
MSEK. Soliditeten i koncernen var 51 % och 57 % i moderbolaget.

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar i Q3 var
cirka 0,9 MSEK och för 9M cirka 11,8 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

I juli meddelades att juni varit en stor framgång för Nobel Selected ljus rom.
Närmare 4 400 flaskor således vilket placerade Noble Selected ljus rom som
den fjärde mest sålda ljusa rom på Systembolaget i juni, endast passerat av
kända och sedan länge etablerade märken. I juli tecknade även GEM 6 miljoner
aktier till kurs 0,101 kr, vilket tillförde en emissionslikvid om cirka 0,6
MSEK.

I augusti meddelades att juli också varit en stor framgång för Noble Selected
ljus rom. Närmare 5 155 flaskor såldes av Systembolaget, 17 % fler än i juni,
och innebar att totalt 9 555 flaskor sålts sedan lanseringen i juni. I
augusti tecknades också ett LOI med ägarna av Restaurang EKO AB (”REKO”) i
Växjö om att förvärva verksamheten senast den 15 september 2016.

I september tillträdde Annelie Sparring, på konsultbasis, som CFO. I september
genomfördes även en riktad emission om totalt 58,9 miljoner aktier till en
extern investerare som tillförde cirka 5 MSEK. Emissionskursen var 0,085 kr
per aktie. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 523 864 416.

Förvärvet av Restaurang EKO AB (”REKO”) i Växjö slutfördes också i september
och stöptes omedelbart om till ett nytt koncept, Österhagen Restaurang och
Butik som står för kvalitet, medvetenhet och rustik mat utan onödiga
tillsatser.

Vid en extra bolagsstämma den 30 september valdes Tönnerviks Horwath Revision
Syd AB som revisionsbyrå och Daniel Andersson som huvudansvarig revisor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

I början på oktober meddelades att tidigare aviserat förvärv av en svensk
livsmedels-distributionsverksamhet, som skulle varit slutfört innan början av
oktober kommer att ske inom kort, En verksamhet som i år förväntas omsätta
minst 8 MSEK och nå ett svagt positivt resultat samt komplettera den
verksamhet MBN Trading AB bedriver idag och även ge synergier med
verksamheten inom LPE Saigon AB.

FRAMTIDSUTSIKTER

Intäktsmålet för innevarande år uppgick till cirka 26 MSEK, varav mer än 7
MSEK skulle komma från förvärv under andra halvåret. Implicit skulle således
befintlig verksamhet uppnå intäkter på 15 till 19 MSEK under 2016. Befintlig
verksamhet har t o m Q3 uppnått intäkter om cirka 6,6 MSEK. Dessa
verksamheter förväntas i Q4 uppnå intäkter om 4 till 5 MSEK och med det
årsintäkter om cirka 11 MSEK. Framförallt LPES Trading uppvisar lägre
omsättning än förväntat då dels behovet av certifiering, vilket är på plats
men drog ut på tiden, förskjutit försäljning, dels har LPES Tradings
produkter stått tillbaka för produkter från La Petite Epicerie Saigon Ltd som
uppvisat extremt starks tillväxt, då framförallt den tropiska torkade
frukten.

Förvärv har därtill inte kunnat slutföras i den takt som ursprungligen
planerats och därför blir tidigare antaget intäktstillskott om cirka 7 till
11 MSEK begränsat då endast ett förvärv till da...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.