Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

ExeoTech Invest: Månadsbrev för maj

Med finanserna i ordning är all fokus på vår snabbt växande verksamhet

Sedan jag tillträdde som VD i september 2015 har fokus och därmed merparten av
min tid ägnats åt att få ordning på bolagets då sargade balansräkning samt
säkerställa finansiering för att kunna reglera förfallna skulder och diverse
borgensåtaganden som resultat av att ASTG, vårt tidigare intressebolag, valt
att försätta ett antal av dess dotterbolag i konkurs. Parallellt med detta
arbete har vi genom ett antal förvärv samtidigt byggt en ny företagsgrupp med
tonvikt på livsmedel, kombinerat med mer opportunistiska investeringar inom
andra sektorer. En företagsgrupp som idag kännetecknas av stark tillväxt,
stabila kassaflöden och positivt resultat. Framtida tillväxttakten är dock
avhängigt av vår förmåga att skapa en långsiktigt stabil finansiell bas.

Aktivitetsnivån har som alltid varit hög under april men inriktningen är nu en
annan än tidigare, positiv och framtidsinriktad, nu med huvudfokus på att
utveckla våra verksamheter. Detta tack vare att vi nu har en stabil
finansiell bas att stå på, även om arbetet med att stärka bolagets finanser
ännu inte slutförts.

Även om vi nu, inklusive tillskottet från GEM om cirka 3,5 MSEK, har ett eget
kapital, allt annat lika, om cirka 8,5 MSEK samt en nettokassa är min
bedömning att vi behöver ytterligare åtgärder för att framförallt stärka
likviditeten så att vi skapar det utrymme som är nödvändigt för att våra
bolag skall kunna realisera sina mål. Den snabba tillväxt som nu sker bland
våra olika bolag kräver ökat rörelsekapital. Dessa åtgärder behöver dock inte
som tidigare ske ”under galgen” utan vi kan nu utvärdera vad som är
långsiktigt mest optimalt för både bolaget och dess aktieägare.

Bolaget är sedan den 9 juli 2015, då bolaget meddelade att en
kontrollbalansräkning skulle upprättas, noterat på NGM-MTF observationslista,
på grund av den väsentliga osäkerhet som då ansågs föreligga om bolagets
ekonomiska situation. Vår avsikt är att senast i samband med att vår
kvartalsrapport den 30 maj tydliggjort att någon ”väsentlig osäkerhet” inte
längre föreligger.

I februaris månadsbrev skrev jag att förutom att vi skulle återgå till
kvartalsrapporter så skulle vi även börja presentera månadsvisa
omsättningssiffror i samband med månadsbreven. Detta får jag fortsatt vara
skyldig och detta får bli först efter det att vi presenterat vår
delårsrapport om drygt två veckor.

Vår verksamhet kännetecknas som sagt av stark tillväxt inom samtliga
verksamheter som med en säkerställd finansiering genom bl.a. vårt avtal med
GEM, där vi nu får en första utbetalning om cirka 3,5 MSEK och har då kvar
ett utrymme om cirka 41,5 MSEK över nästan 3 år gör att det finns inget som
idag föranleder någon förändring av våra uttalade finansiella mål för
innevarande år. Vi räknar fortsatt med att nå en omsättning om cirka 26 MSEK
och EBITDA om cirka 3 MSEK, exklusive moderbolaget. Därtill är vi på god väg
att uppnå vårt mål vad avser balansräkningen vid utgången av 2016 d v s en
soliditet på minst 40 % och ett synligt eget kapital om minst 8 MSEK, ett
delmål vi redan nu uppnått.

Utvecklingen för våra finanser

I april genomfördes en emission om cirka 1,8 MSEK för att finansiera förvärvet
av ytterligare 30 % av aktierna i La Petite Epicerie International. Eget
kapital uppgår därefter, allt annat lika, till cirka 4,5 MSEK. Likvidamedel
uppgick vid april månads utgång till cirka 2,45 MSEK.

Skuldsättningen fortsätter att minska och utestående förfallna
leverantörsskulder uppgick vid utgången av april till cirka 2,1 MSEK. Dessa
regleras fortsatt i enlighet med ingångna avbetalningsplaner. Utöver dessa
leverantörsskulder finns även ett mindre restbelopp avseende KVB 5 om cirka
0,4 MSEK och en skuld om cirka 0,2 MSEK avseende tidigare icke utbetalda
styrelsearvoden. Resterande skuld till ASTG, som vid månadsskiftet uppgick
till 0,6 MSEK amorteras veckovis med 0,1 MSEK.

Mot slutet av april begärdes en första utbetalning från GEM Global Yield Fund
(”GEM”) i enlighet med det finansieringsavtal som ingicks i februari 2016.
Antalet aktier som begäran omfattar är 21 miljoner med ett uppskattat värde
om cirka 3,5 MSEK. GEM har nu tecknat 21 miljoner aktier vilket tillför
bolaget en likvid om cirka 3,5 MSEK, vilket innebär att det utrymme som finns
kvar hos GEM är cirka 41,5 MSEK.

Totala antalet aktier i ExeoTech uppgår per idag till 398 699 950. Tillkommer
gör 21 miljoner aktier som tecknats av GEM.

Utvecklingen för våra verksamheter i april

ExeoTech Ventures

Sameffekt AB
(www.sameffekt.se) fortsatte att utvecklas starkt i april med en
försäljningsökning om cirka 109 % jämfört med föregående år, men något lägre
än föregående månad som var exceptionell. Resultatutvecklingen är fortsatt
positivt.

De nya arbetsmiljöreglerana påverkar orderingången positivt och
tillströmningen av nya kunder är fortsatt god. Rekrytering av nya konsulter
pågår och avsikten är att ha ny personal på plats efter semestern.
Möjligheten till kompletterande förvärv och geografisk expansion analyseras
löpande.

ExeoTech Food Ventures

La Petite Epicerie de Saigon Ltd
(”LPES”) (www.lpesaigon.com), i vilket EFV äger 40 %, fortsätter att utvecklas
starkt. I april ökade försäljningen med 53 % mot föregående år.

I april har leveransavtal ingåtts med två hotell i Saigon, Vietnam, samt i
början på maj ett hotell i Da Nang. Förhandlingar pågår med ytterligare
hotell i Saigon, Hanoi och Halong Bay. Per idag har LPES leveranskontrakt för
sylt med 26 hotell i Vietnam och Kambodja. I april har även ett 20-tal
butiker, framförallt i Saigon och södra Vietnam, adderats som
försäljningspunkter och med detta uppgår antalet försäljningspunkter i
Vietnam till cirka 200.

Rekrytering av en lokalt ansvarig pågår inför etableringen av eget säljkontor
i Phnom Pehn, Kambodja, och en webbshop, i kombination med en egen dedikerad
säljare inriktad på framförallt hotell, kommer vara på plats i Singapore
innan maj månads utgång. Diskussioner om att sätta upp ett joint-venture
tillsammans med en etablerad livsmedelsdistributör i Kina fokuserat på LPES
produkter fortsätter.

Den nya distributören i Frankrike har i april lagt en första order och
diskussioner pågår redan om nästa order som då även inkludera te. En första
order från en distributör i Belgien har även erhållits i april. Under maj
månad pågår en provlansering med Globus i Schweiz.

I juni lanseras en lokal sylt i Vietnam under nytt eget varumärke i fyra
smaker. Sylten riktar sig framförallt till den lokala detaljhandeln.
Därefter, i juli, lanseras torkad frukt på bred skala i Vietnam.

Arbete pågår även med att stärka upp den lokala organisationen inom
produktion, QA samt marknadsföring och försäljning. Dedikerad säljare har
bl.a. anställts för den torkade frukten och för den lokala sylten.

Avslutningsvis, inom kort påbörjas en utbyggnad av produktionskapaciteten vid
LPES anläggning utanför Ho Chi Min City, Vietnam, detta för att kunna hantera
de snabbt ökande volymerna av sylt, men även honung samt iordningställa inför
produktion av juice.

The LPES Trading Company Pte Ltd (”LPES Trading”)
(www.lpes-trading.com), där EFV äger 60 %, har i april erhållit sina första
order på ekologiska te från Vietnam, som säljs under La Petite Epicerie
Saigon’s varumärke, samt frystorkad ekologisk exotisk frukt från Vietnam, som
även det säljs under La Petite Epicerie Saigon’s varumärke.

Arbetet med att expandera bolagets produktportfölj fortgår även om huvudfokus
nu i närtid blir på att etablera de egna produkterna, d v s de ekologiska
tesorterna från Vietnam och den torkade ekologiska exotiska frukten från
Vietnam.

LPE Saigon AB
(www.lpes.se), där EFV äger 60 %, hade vid utgången av april etablerat LPES
sylt i 14 butiker i Sverige och vid maj månads utgång kommer sylten finnas i
ett 20-tal butiker. En fortsatt stigande aktivitet på svenska nätbutiken
noteras och den samlade försäljningen utvecklas enligt plan med accelererande
tillväxt från månad för månad.

Inom kort kommer även ekologiskt te och frystorkad frukt under varumärket La
Petite Epicirie Saigon att lanseras då det i dagarna skeppas från Vietnam
vilket torde påskynda tillväxten ytterligare.

Förberedelser för lansering på ytterligare marknader i Europa pågår och då i
första hand Danmark, Finland, Norge och Storbritannien.

MBN Trading AB
(www.mbntrading.se) ingår i koncernen sedan början av maj. I samband med att
verksamheten tagits över har ett antal större beställningar lagts till
bolagets leverantörer samtidigt som möten avhållits med samtliga
leverantörer. Ett större administrativt arbete har genomförts för att
säkerställa en smidig övergång då förvärvet skett i form av ett s.k.
inkråmsförvärv. Verksamheten har redan nu utökats med en säljare för att
täcka Stockholm/Mälardalen och ett arbete pågår för att koordinera delar av
verksamheten med den verksamhet som idag bedrivs i LPE Saigon AB. Antalet
butiks demonstrationer har redan nu i maj accelererats samtidigt som
investeringar görs i displayer och demonstrationsmaterial.

FörÖsterhagenprodukter AB
(www.osterhagenglass.se) som förvärvades i slutet av mars, är övertagandet
igång enligt fastställd projektplan. Arbete med ny webbplats och ny grafisk
profil pågår för lansering i september. Profilen innefattar bland annat
förpackningar, webbplats, profilkläder och koncept för butiksdemo.
Målsättningen är en fördubbling av antalet försäljningsställen, idag 33, före
sommaren 2017 samt lansering av portionsförpackningar för butik och kafé.

Mathias Möll har i april anställts som verksamhetsansvarig. Mathias är
utbildad kock och har bl.a. varit köksmästare på Säfsen Resort. De senaste
åren har Mathias varit projektledare och platsansvarig i utbildningsbranschen
inom en mängd utbildningsområden: restaurang, livsmedel, administration och
ekonomi.

Oak Event

Verksamheten i Kalmar
utvecklas enligt plan. Förhandlingar kring ett utökat samarbete med en av våra
huvudkunder pågår som vid positivt utfall ökar antalet portioner per dag med
cirka 15 %. Satsningen på ”drop in” kunder utvecklas väl och lanseras
”officiellt” nu den 16 maj. Antalet externa cateringuppdrag fortsätter att
öka.

Uppstarten avverksamheten i Gävleborgs län
, där avtal ingåtts avseende catering baserat på konceptet Måltid till en
operatör av asylboende, som var planerade till februari har försenats
ytterligare. Avtalstiden uppgår till 3 år och innebär en successiv
upptrappning av leveranser och motsvarar initialt en omsättning om cirka 0,3
MSEK i månaden som ökar till uppemot cirka 1,8 MSEK i månaden. Även avtalet
om catering baserat på konceptet Måltid med en operatör av asylboende i
Kronobergslän har förskjutits ytterligare men förväntas ingås inom kort.
Därutöver pågår fortsatt förhandlingar om cateringuppdrag till en operatör av
asylboende i N...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.