Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-12

ExeoTech: Kallelse till extrastämma 2018

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA 2018

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till extrastämma onsdagen den 9 januari 2019 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 januari 2019, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 2 januari 2019, under adress ExeoTech Invest AB, "Stämma", Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar eller via e-post till stamma@exeotech.se mailto:stamma@exeotech.se .

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 2 januari 2019, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast onsdagen den 2 januari 2018, insändas till ExeoTech Invest AB, "Extrastämma", Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se http://www.exeotech.se .

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av Verkställande direktören.
8. Val av revisor.
9. Förslag till bolagsordningsändring (bolagets säte).
10. Förslag till bolagsordningsändring (aktiekapital gränser och antal aktier).
11. Stämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkten 9 och 10 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 2 021 967 679 aktier med en röst vardera.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Förslag till val av revisor kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast den 27 december 2018. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 9 och 10 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 27 december 2018. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 aktiebolagslagen.

Kalmar i december 2018

ExeoTech Invest AB (publ)

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Kallelse till extra bolagsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24798

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.