Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-31

ExeoTech: Kommuniké från årsstämma, tillika första kontrollstämma, den 30 juli 2015

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, DEN 30 JULI 2015

I torsdags, den 30 juli 2015, hölls årsstämman i ExeoTech Invest AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer
detaljerad information kring besluten se kallelsen och förslag till beslut
som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret
2014.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
Årsstämman fastställde styrelsens förslag att balanserad förlust överförs i
ny räkning och att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2014.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
Årsstämman beslutade att bevilja, i enlighet med revisorernas tillstyrkan,
envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

Arvoden till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen om sammanlagt 140
000 kronor att fördelas med 50 000 kr till styrelsens ordförande och 30 000
kr till envar övrig styrelseledamot. Vidare beslutades att arvode till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
Årsstämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Jan-Axel
Näsman, Henrik von Essen och Fredrik Nygren samt nyval av Jesper Birgermo.
Fredrik Nygren valdes till styrelsens ordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, omval av
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisorer med auktoriserade
revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Årsstämman fattade beslut att samma principer för ersättning till
bolagsledning som gällt vid föregående bolagsstämma även skall gälla
fortsatt.

Prövning om bolaget skall gå i likvidation
Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag att bolaget inte skall
gå i likvidation utan bolagets verksamhet skall drivas vidare.

Bolagsordningsändring (aktiekapitalgränser)
Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag om
bolagsordningsändring så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till
lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr (§4).

Nedsättning av aktiekapital
Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag att aktiekapitalet,
idag 41 789 696 kr nedsättes med 41 289 696 kr till 500 000 kr för täckning
av förlust och att minskningen genomförs utan indragning av aktier.

Bolagsordningsändring (aktiekapitalgränser och gränser för antal aktier)
Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag om
bolagsordningsändring så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till
lägst 1 555 407,343 kr och högst 6 221 629, 370 kr (§4) samt att antalet
aktier kan uppgå till lägst 65 000 000 och högst 260 000 000 (§5).

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt
Årsstämman beslutade i enligt med styrelsens förslag om att genom
nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital med högst 1 356 195,556 kr
och genom nyemission högst 56 675 000 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
skall tillkomma bolagets fordringsägare.
2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose
bolagets behov av att stärka sin balansräkning.
3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den
8 augusti 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,15 kr per aktie.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar rådande kurs för bolagets
aktier på marknadsplatsen NGM-MTF.
6. Betalning för tecknade aktier skall erläggas genom kvittning av fordran
på bolaget senast den 8 augusti 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga
betalningstiden.

De nya aktierna är utdelningsberättigade från och med innevarande
räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier, tecknings- optioner och/eller konvertibler.
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att under tiden fram till nästa bolagsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

STOCKHOLM, SVERIGE, 31 juli 2015

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styreleordförande, fredrik.nygren@exeotech.se

Henrik von Essen, VD/CEO, henrik.vonessen@exeotech.se

ExeoTech Invest AB (publ)
Tel +46703420551

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Kommunike fran arsstamma.pdf

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att
bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva,
utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand
investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och
onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på
livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.