Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-08

ExeoTech: Månadsbrev för februari

MÅNADSBREV FÖR FEBRUARI

I januari har huvudfokus varit att utvärdera potentiella förvärv, slutföra
pågående förhandlingar kring en långsiktig finansiering samt analysera hur
vi på bästa sätt säkerställer att eget kapital är helt återställt innan
utgången av mars då kontrollstämma två måste avhållas. Vi hoppas därför
kunna presentera dels ytterligare förvärv, dels en finansieringslösning så
snart stundande extra stämma fattat beslut om att utöka befintliga
kapitalgränser.

I slutet av januari utnyttjade vi vår option att förvärva resterande 49,9 %
av Oak Event AB som därmed nu är ett helägt dotterbolag. Köpeskillingen
uppgick till cirka 1,5 MSEK som erläggs med cirka 11,8 miljoner ExeoTech
aktier i enlighet med optionsavtalet. I tillägg kommer även de 10,1 % av
Oak Event som förvärvades i december 2015 att regleras genom utgivande av
cirka 2,4 miljoner aktier i ExeoTech. Totalt kommer cirka 14,2 miljoner
aktier att emitteras och det totala antalet aktier uppgår därefter till
cirka 270,7 miljoner. Affären är villkorad av att extra stämman godkänner
förslaget till utökade kapitalgränser då emissionen inte ryms inom
befintliga kapitalgränser.

I samband med att Oak Event blev helägt utsågs Kristian Mandin till VD för
Oak Event AB. Kristian är utbildad kock och utbildad i restaurangekonomi.
Han har varit verksam i restaurangbranschen i mer än 25 år som kock,
köksmästare, restaurangchef och nu senast som verksamhetschef för
Karl-Oskar Service AB som drev tre produktionskök och serverade cirka 2 000
portioner om dagen till framförallt skolor och konferenser.

I början av februari har ett LOI tecknats med Österhagenprodukter AB
("Österhagenglass") ( ) i Hjo om att
förvärva verksamheten innan mars 2016 för cirka 0,85 MSEK. Österhagenglass
omsätter idag cirka 1,2 MSEK, sysselsätter två personer och uppvisar både
positivt resultat och kassaflöde. Österhagenglass är en ekologisk kvalitéts
produkt med ett starkt varumärke, om än idag främst lokalt. Vi ser en
betydande potential i att snabbt kunna öka försäljningen genom utökad
distribution och med nuvarande utrustning och maskinpark finns kapacitet
för en kraftfull produktionsökning med endast begränsade investeringar.

I slutet på förra veckan ålades ExeoTech ett vite om 300 000 SEK av NGMs
disciplinnämnd för bl.a. brister i informationsgivning i samband den
kvittningsemission som genomfördes i augusti 2015 och brister i
informationsgivning på bolagets hemsida. Bristerna har huvudsakligen skett
i samband med och som ett resultat av den brytning som skedde med ExeoTechs
tidigare intressebolag ASTG, en för bolaget extremt turbulent period och
jag kan bara beklaga det inträffade och säkerställa att dessa brister inte
uppkommer framöver.

I vanlig ordning vill jag avslutningsvis återigen understryka att det finns
idag inget som föranleder någon förändring av tidigare uttalade finansiella
mål för innevarande år.

Utvecklingen för våra finanser

Bolagets skuldsättning har under januari fortsatt att reduceras genom
löpande amortering på utestående skulder om cirka 0,5 MSEK. Ytterligare
amortering om cirka 0,2 MSEK på bolagets skuld till Marine Life Invest har
därutöver gjorts och återbetalningen kommer nu att accelereras.

Eget kapital, som fortsatt är negativt med cirka -7,5 MSEK, måste vara
återställt i sin helhet senast den siste mars då kontroll stämma två skall
avhållas. I samband med förvärvet av utestående del av Oak Event och ett
förvärv av Österhagen glass stärks eget kapital med ytterligare cirka 2,7
MSEK. Det krävs således fler åtgärder för att eget kapital skall vara
återställt. Ett antal förvärv utvärderas förnärvarande. Även möjlig
kvittning av resterande skulder studeras.

Aktiekapital, som måste vara 100 % intakt vid kontroll stämman, föreslås
därför nu vid extra stämman sättas ned från nuvarande cirka 6,1 MSEK till
0,5 MSEK. Detta för att underlätta denna process.

Totala antalet aktier i ExeoTech uppgår idag till 256 463 390. Befintligt
emissionsutrymme om 260 miljoner aktier är således i stort sett fullt
utnyttjat och vid extra stämman är avsikten att beslut fattas om utökade
kapitalgränser för att därigenom skapa utrymme för att slutföra bl.a.
förvärvet av Oak Event och Österhagen Glass, men även ytterligare förvärv
samt en långsiktig finansieringslösning.

Utvecklingen för våra verksamheter i januari

Idemo Ventures

I motsatts till förra årets avslutning, som var något av en besvikelse, har
det nya året börjat i starkt dur för Sameffekt AB (
www.sameffekt.se). I januari ökade försäljningen
med närmare 70 % jämfört med föregående år och med cirka 140 % jämfört med
föregående månad, d v s december.

Tillströmningen av nya kunder är mycket god och resultatet av den
säljkampanj som nu genomförs tillsammans med externa
provisionsbaseradesäljare har omgående givit resultat. I januari tillkom
ett tiotal nya kunder och februari ser redan nu ut att bli minst lika
starkt som januari.

ExeoTech Food Ventures

La Petite Epicerie de Saigon Ltd ("LPES") ( ), i
vilket EFV äger 10 %, fortsätter att utvecklas starkt. I januari ökade
försäljningen med 95 % mot föregående år och med 5 % jämfört med föregående
månad, d v s december. Värt att notera är att december säsongsmässigt är
årets bästa försäljningsmånad medan januari historiskt är den svagaste
månaden.

-I januari har ytterligare större leveransavtal med hotell ingåtts, dels i
Vietnam, dels i Kambodja. I Vietnam har avtal tecknats med ett större
trestjärnigtresort på ön Phu Quoc i sydligast Vietnam och i Kambodja har
avtal ingåtts med ett femstjärnigt hotell i Phnom Penh med cirka 200 rum.
Vid utgången av januari har LPES nu leveranskontrakt för sylt med 22 hotell
i Vietnam och Kambodja.

LPES har beslutat inleda en dedikerad satsning på Kambodja och kommer
därför att etablera ett lokalt säljkontor. Potentialen bedöms som betydande
framförallt i Siem Reap och Phnom Penh då det bara på dessa orter finns
över 150 fyr- och femstjärniga hotell och resorts. Inom kort hoppas vi även
presentera de första avtalen med hotell i Thailand och Laos.

Honungssortiment är nu klart att lanseras, sex exotiska honungssmaker, och
påbörjas under andra hälften av februari. Detta blir ett naturligt
komplement till framförallt de hotell som idag redan har leveransavtal
avseende sylt och torde relativt snabbt kunna skapa betydande
merförsäljningen. Avsikten är dessutom att inom första halvåret kunna
lansera ett antal egenframtagna choklad och nöt "spread".

Vi hoppas inom närtid kunna presentera utfallet av pågående diskussioner om
ett utökat ägande i LPES för att bl.a. säkerställa LPES behov av
rörelsekapital samt möjliggöra nödvändiga investeringar i att dels
säkerställa kvalitén med tanke på den snabba expansionen, dels
investeringar i utökad produktionskapacitet.

The LPES Trading Company Pte Ltd ("LPES Trading") (
), där EFV äger 60 %, har nu lagt en första
order på en egen serie av ekologiska tesorter från Vietnam. Dessa lanseras
under La Petite Epicerie Saigon's varumärke och kommer marknadsföras i
Asien av LPES i Vietnam och Kambodja samt initiallt av LPES distributörer i
Sydkorea och Fillipinerna samt i Europa av LPE Saigon AB. Dessutom har en
första provorder lagts för LPE Saigons räkning på torkad frukt.

Parallellt pågår fortsatt arbetet med att expandera bolagets portfölj av
produkter med bl.a. svensk sockerkonfektyr och Vodka med fokus på i första
hand Vietnam. Därtill pågår framtagandet, tillsammans med en Vietnamesisk
såstillverkare, av en serie av matsåser tillhörande det sydostasiatiska
köket för lansering under andra kvartalet 2016.

Fokus för LPE Saigon AB ( ), där EFV äger 60 %, är just
nu en intensiv bearbetning av framförallt ICA butiker och vi räknar med att
detta inom kort kommer att resultera i att sylten finns att köpa i ett
flertal butiker och då i första hand i Stockholmsområdet. Därtill har under
januari noterats en markant ökad aktivitet för bolagets nätbutik om än på
fortsatt blygsam nivå. Förberedelser för lansering på ytterligare marknader
i Europa pågår och då i första hand Danmark och Storbritannien. Inom kort
kommer bolaget dessutom kunna presentera ett väsentligt utökat produktutbud
bestående av, förutom sylt, honung, te och torkad frukt, vilket stärker
bolagets attraktionskraft som leverantör.

Oak Event

Oak Event AB, "Måltid" där ExeoTech sedan den siste januari äger 100 %,
bedriver idag cateringverksamhet som under 2016 beräknas sysselsätta sex
personer och omsätta minst 7 MSEK samt nå ett positivt EBIT resultat om
minst 1 MSEK baserat på befintlig verksamhet i Kalmar. Verksamheten i
Kalmar utökas nu till att även kunna erbjuda "drop in" kunder, lunch i en
egen avskild matsal med kapacitet för ett 100-tal gäster. För detta har
personalstyrkan utökats med en anställd och denna verksamhet förväntas
stärka lönsamheten.

I januari har ett första avtal avseende catering baserat på conceptet
Måltid till en operatör av asylboende ingåtts i Gävleborgs län. Avtalstiden
uppgår till tre år och Oak Event etablerar nu därför ett produktionskök i
Gävleborg. Nu ingånget avtal, som börjar löpa under februari, innebär en
successiv upptrappning av leveranser och motsvarar initialt en omsättning
om cirka 0,3 MSEK i månaden som inom en inte allt för avlägsen framtid ökar
till uppemot cirka 1,8 MSEK i månaden. I tillägg till nu ingånget avtal
förväntas liknande avtal ingås i Kronobergslän inom kort som då även
baseras på att ett nytt produktionskök etableras.

Väl mött inför en spännande vår

Kalmar, Sverige, 8 februari 2016

Jesper Birgemo

VD ExeoTech Invest AB (publ)

jesper.birgemo@exeotech.se

Tel 070-895 39 34

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2016-02-08.pdf

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att
bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva,
utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand
investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och
onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på
livsmedel. ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.