Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-14

ExeoTech: Månadsbrev för januari

MÅNADSBREV FÖR JANUARI

I december har vi fått slita hårt med bl.a. brandkårsutryckning för att
lösa vår tvist med skatteverket som beklagligt nog utmynnade i en
konkursansökan mot bolaget, samt lösa villkoren kring vårt lån från Marine
Life Invest samtidigt som vi säkerställt att redan ingångna
betalningsplaner kunnat hållas.

I början av december förvärvade vi dessutom 40% av Oak Event AB med option
att förvärva upp till 100% senast den 31 januari 2016. Denna uppgörelse
gjordes mot bakgrund av den kursnedgång som då varit på vår aktie och som
framtvingade ett nytt avtal. Oak Event värderades dock fortsatt till 3 MSEK
och köpeskillingen för de första 40% erlades genom en riktad emission av
ExeoTech aktier. I samband med detta kunde vi också meddela att ExeoTechs
ledning och styrelse förvärvade merparten av de aktier som Oak Events
säljare erhöll. I mitten av december förvärvades sedan ytterligare 10,1% i
Oak Event där köpeskillingen erlades genom revers.

I och med att vi reglerat utestående skuld till skatteverket och att de
därmed återtagit sin konkursansökan mot bolaget samt att vi gjort en större
amortering på skulden till Marine Life Invest och bolagets huvudägare
borgat för resterande skuld så ser vi slutet av den skuldsanering vi
arbetat på sedan augusti 2015. Det är därför med tillförsikt jag kan
konstatera att vi inom kort kommer dels att kunna presentera en
finansieringslösning som gör att vi kan fokusera på att bygga vidare på den
spännade verksamhet vi nu bygger upp, dels presentera ett antal
kompletterande förvärv.

För ordningens skull vill jag därför avslutningsvis understryka att det
finns idag inget som föranleder någon förändring av tidigare uttalade
finansiella mål, d v s en omsättning om cirka 26 MSEK och en EBITDA,
exklusive moderbolaget, om cirka 3 MSEK för innevarande år samt för 2017 en
omsättning om cirka 44 MSEK och en EBITDA, exklusive moderbolaget, om cirka
5 MSEK. Vi förväntar oss fortsatt att uppnå positivt operativt kassaflöde
både i år och 2017. Målsättningen är även fortsatt att vid utgången av
innevarande år upprätthålla en soliditet på över 40% och ett redovisat eget
kapital om minst 8 MSEK.

Utvecklingen för våra finanser

I slutet av december genomfördes en riktad kvittningsemission på cirka 1,6
MSEK. Därigenom reducerades bolagets skuldsättning ytterligare. I tillägg
till detta har löpande amortering på utestående skulder om cirka 0,5 MSEK
gjorts under december samt en amortering om cirka 2,2 MSEK på bolagets
skuld om cirka 3,6 MSEK till Marine Life Invest. Våra totala skulder sedan
den siste juni 2015 har med detta minskat från cirka 25,6 MSEK till cirka
5,5 MSEK.

Bolagets huvudägare, Henrik von Essen, och ordförande, Fredrik Nygren, har
därtill gått i personlig borgen å Bolagets vägnar för resterande skuld till
Marine Life Invest om cirka 1,4 MSEK. Bolaget avser nu göra löpande
amortering så att skulden är fullt reglerad inom kort.

Med den riktade emission har dessutom eget kapital, om än fortsatt
negativt, förbättrats till cirka -7,5 MSEK, en förändring från -23,6 MSEK
den siste juni i år.

Totala antalet aktier i ExeoTech uppgår idag till 211 463 390. Därtill
finns 45 000 000 aktier under registrering för den kvittningsemission som
offentliggjordes i slutet av december. Med detta är befintligt
emissionsutrymme i stort sett fullt utnyttjat och därför har vi i veckan
kallat till extra stämma i början av februari för att besluta om utökade
kapitalgränser för att därigenom dels skapa utrymme för att slutföra bl.a.
förvärvet av Oak Event, dels en långsiktig finansieringslösning som
presenteras inom kort.

Utvecklingen för våra verksamheter i december

December blev något av en besvikelse för Sameffekt AB (
) som annars haft ett bra år då flera kunder
valde att flytta på utbildningsinsatser från december till första kvartalet
2016. Detta medförde lägre omsättning i december jämfört med samma period
2014 och att bolaget redovisar ett svagt negativt resultat. Detta torde
dock ge en extra skjuts till första kvartalet som annars är svagt.
Nykundstillstömning är fortsatt god och en intensivt säljkampanj är nu
inplanerad under inledningen av 2016 tillsammans med externa
provisionsbaserade säljare.

La Petite Epicerie de Saigon Ltd ("LPES") ( ), i
vilket EFV äger 10 %, fortsätter att utvecklas starkt. I december ökade
försäljningen med 80 % mot föregående år och med 18 % jämfört med november.

I december har ytterligare fyra större leveransavtal med hotell i Vietnam
ingåtts, tre med femstjärniga hotell, ett i Hanoi med cirka 450 rum, två i
Vung Tau, i södra Vietnamn, med 350 rum respektive 150 rum samt en
fyrstjärnig resort på ön Phu Quoc i sydligast Vietnam med mer än 400 rum.
Detta innebär att LPES vid ingången av 2016 har leveranskontrakt för sylt
med 20 hotell i Vietnam.

Inom kort kommer distribution till Laos att påbörjas samt en mer intensiv
bearbetning av Kambodja och då med fokus på de större fyr-och femstjärniga
turisthotellen. Första skeppning till distributören i Thailand skedde som
planerat i december och bearbetning av marknaden påbörjats. Första
skeppning till distributören i Australien sker inom de närmaste dagarna
medan första order till distributören Hong Kong, som aviserats till
januari, sker först efter det kinesiska nyåret. I mars, vilket av oss
tidigare aviserats till janauri, kommer den Schweiziska varuhuskedjan
Globus att ha ett Vietnam tema där LPES sylt ingår. De bäst säljande
produkterna kommer därefter att ingå i deras ordinarie sortiment.

Vid kommande månadsskifte lanseras ett sortiment av sex exotiska honungar,
med bl.a. smaker som cofee blossom, eucalyptos blossom och mangrove.
Noteras skall att honung generellt sett har bättre lönsamhet än sylt och
blir ett naturligt komplement till framförallt de hotell som idag har
leveransavtal avseende sylt. Vidare har efter senhöstens framgångsrika
provlansering av torkad exotisk frukt i december beslut fattats om vilka
frukter som ingår i produktportföljen, en förpackningsdesign tagits fram
och nu slutförs diskussioner med förpackningsleverantörer med avsikt om en
bredare lansering under andra kvartalet 2016.

Beslut har också i december fattats om att under året lansera ett exklusivt
sortiment av pate de fruit. Detta efter flertalet förfrågningar från både
Franska och Vietnamesiska distributör av exklusiva delikatessvaror. Därtill
har diskussioner nu inletts med en Vietnamesisk distributör av "Mut", ett
lokalt extremt populärt kanderat fruktgodis, om att tillsammans under 2016
lansera ett exklusivt sortiment av "Mut" med fokus på den lokala marknaden.

Däremot är lanseringen av exotisk fruktjuice som var planerad till slutet
av 2015 försenad då LPES istället valt att, givet LPES resurser, prioritera
exotisk honung och torkad frukt. Målsättningen nu är att successivt under
2016 påbörja en lansering av fruktjuice och med initialt fokus på den
lokala hotellmarknaden.

Mot bakgrund av den extremt starka tillväxt som LPES nu upplever och det
nära samarbete som etablerats mellan ExeoTech och LPES har nu en diskussion
med LPES övriga ägare inletts om att ExeoTech, via nyemission, skall få
förvärva ytterligare 10 - 15% i bolaget för att stärka bolagets
rörelsekapital och påskynda pågående investeringar i utökad
produktionskapacitied och att denna investering då sker på samma villkor
som vid förvärv den andel om 10% som EFV redan idag äger.

Lanseringen av The LPES Trading Company Pte Ltd ("LPES Trading") (
), där EFV äger 60%, första produkt, en serie
av nio ekologiska tesorter från Vietnam kommer nu ske efter det kinesiska
nyåret och inte som tidigare planerat under december pga. en försening hos
förpackningsleverantören.

Samtidigt arbetas det aktivt på att snabbt expandera bolagets portfölj av
produkter mot bakgrund av det alltmer omfattande distributionsnätverk som
nu etablerats kring LPES sylt, framförallt i Vietnam, men även ett flertal
andra länder i Sydostasien och Europa. Förrutom ett pågående arbete med
lansera svensk sockerkonfektyr i Vietnam, en marknad som uppskattas vara
värd cirka 320 MUSD om året och uppvisar en årlig tillväxt om mer än 10%,
pågar även ett arbete med att lansera svensktillverkad Vodka då den
Vietnamesiska marknaden idag bedöms har relativt unika
marknadsförutsättningar för ett kvalitativt utländskt märke som ännu inte
etablerats internationellt. I övrigt arbetas det också på att tillsammans
med ett Vietnamesiskt bolag ta fram en serie av matsåser tillhörande det
sydostasiatiska köket för lansering under andra kvartalet 2016.

LPE Saigon AB ( ), där EFV äger 60%, blev som tidigare
meddelat godkänd som leverantör för ICA i början av december. Även om ett
flertal kontakter kunde etableras redan under december med potentiellt nya
kunder så är det först nu på det nya året som en mycket intensiv
bearbetning av framförallt ICA butiker kunnat påbörjas. Bolaget har även
påbörjat analys och planering för lansering på ytterligare i marknader i
Europa och då i första hand i Danmark och Storbrittaninen.

Oak Event AB, där ExeoTech sedan årsskiftet äger 50,1% och har option att
förvärva resterande 49,9% senast den 31 januari 2016, bedriver idag
cateringversamhet som under 2016 beräknas sysselsätta sex personer och
omsätta minst 7 MSEK samt nå ett positivt EBIT resultat om minst 1 MSEK
baserat på befintlig verksamhet i Kalmar. Verksamheten bygger på ett
egenutvecklat cateringkoncept "Måltid", inriktad på svensk och
internationell husmanskost, mat gjord från grunden, framförallt avsedd för
det offentliga marknadssegmentet.

Verksamheten i Kamlar utökas nu i januari till att även kunna erbjuda "drop
in" kunder lunch i en egen avskild matsal med kapacitet för ett 100-tal
gäster. För detta har personalstyrkan utökats med en anställd och denna
verksamhet förväntas stärka lönsamheten ytterligare.

Nu i januari har ett första avtal avseende catering baserat på konceptet
Måltid till en operatör av asylboende ingåtts i Gävleborgs län. Avtalstiden
uppgår till tre år och Oak Event etablerar därför nu ett produktionskök i
Gävleborg. Nu ingånget avtal, som börjar löpa under februari, innebär en
successiv upptrappning av leveranser och motsvarar intallt en omsättning om
cirka 0,3 MSEK i månaden som inom en inte allt för avlägsen framtid ökar
till uppemot cirka 1,8 MSEK i månaden. Detta avtal gör också att Oak Event
nu fått den nödvändiga bas som behövts för att våga slutföra andra pågående
diskussion i Gävleborgslän om leveranser till asylboende.

I tillägg till nu ingånget avtal i Gävleborgslän så räknar vi nu även med
att i början av februari kunna ingå liknande avtal i Kronobergslän som då
även baseras på att ett nytt leveranskök etableras.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.