Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

ExeoTech: Månadsbrev för maj

MÅNADSBREV FÖR MAJ

Med finanserna i ordning är all fokus på vår snabbt växande verksamhet

Sedan jag tillträdde som VD i september 2015 har fokus och därmed merparten
av min tid ägnats åt att få ordning på bolagets då sargade balansräkning
samt säkerställa finansiering för att kunna reglera förfallna skulder och
diverse borgensåtaganden som resultat av att ASTG, vårt tidigare
intressebolag, valt att försätta ett antal av dess dotterbolag i konkurs.
Parallellt med detta arbete har vi genom ett antal förvärv samtidigt byggt
en ny företagsgrupp med tonvikt på livsmedel, kombinerat med mer
opportunistiska investeringar inom andra sektorer. En företagsgrupp som
idag kännetecknas av stark tillväxt, stabila kassaflöden och positivt
resultat. Framtida tillväxttakten är dock avhängigt av vår förmåga att
skapa en långsiktigt stabil finansiell bas.

Aktivitetsnivån har som alltid varit hög under april men inriktningen är nu
en annan än tidigare, positiv och framtidsinriktad, nu med huvudfokus på
att utveckla våra verksamheter. Detta tack vare att vi nu har en stabil
finansiell bas att stå på, även om arbetet med att stärka bolagets finanser
ännu inte slutförts.

Även om vi nu, inklusive tillskottet från GEM om cirka 3,5 MSEK, har ett
eget kapital, allt annat lika, om cirka 8,5 MSEK samt en nettokassa är min
bedömning att vi behöver ytterligare åtgärder för att framförallt stärka
likviditeten så att vi skapar det utrymme som är nödvändigt för att våra
bolag skall kunna realisera sina mål. Den snabba tillväxt som nu sker bland
våra olika bolag kräver ökat rörelsekapital. Dessa åtgärder behöver dock
inte som tidigare ske "under galgen" utan vi kan nu utvärdera vad som är
långsiktigt mest optimalt för både bolaget och dess aktieägare.

Bolaget är sedan den 9 juli 2015, då bolaget meddelade att en
kontrollbalansräkning skulle upprättas, noterat på NGM-MTF
observationslista, på grund av den väsentliga osäkerhet som då ansågs
föreligga om bolagets ekonomiska situation. Vår avsikt är att senast i
samband med att vår kvartalsrapport den 30 maj tydliggjort att någon
"väsentlig osäkerhet" inte längre föreligger.

I februaris månadsbrev skrev jag att förutom att vi skulle återgå till
kvartalsrapporter så skulle vi även börja presentera månadsvisa
omsättningssiffror i samband med månadsbreven. Detta får jag fortsatt vara
skyldig och detta får bli först efter det att vi presenterat vår
delårsrapport om drygt två veckor.

Vår verksamhet kännetecknas som sagt av stark tillväxt inom samtliga
verksamheter som med en säkerställd finansiering genom bl.a. vårt avtal med
GEM, där vi nu får en första utbetalning om cirka 3,5 MSEK och har då kvar
ett utrymme om cirka 41,5 MSEK över nästan 3 år gör att det finns inget som
idag föranleder någon förändring av våra uttalade finansiella mål för
innevarande år. Vi räknar fortsatt med att nå en omsättning om cirka 26
MSEK och EBITDA om cirka 3 MSEK, exklusive moderbolaget. Därtill är vi på
god väg att uppnå vårt mål vad avser balansräkningen vid utgången av 2016 d
v s en soliditet på minst 40 % och ett synligt eget kapital om minst 8
MSEK, ett delmål vi redan nu uppnått.

Utvecklingen för våra finanser
I april genomfördes en emission om cirka 1,8 MSEK för att finansiera
förvärvet av ytterligare 30 % av aktierna i La Petite Epicerie
International. Eget kapital uppgår därefter, allt annat lika, till cirka
4,5 MSEK. Likvidamedel uppgick vid april månads utgång till cirka 2,45
MSEK.

Skuldsättningen fortsätter att minska och utestående förfallna
leverantörsskulder uppgick vid utgången av april till cirka 2,1 MSEK. Dessa
regleras fortsatt i enlighet med ingångna avbetalningsplaner. Utöver dessa
leverantörsskulder finns även ett mindre restbelopp avseende KVB 5 om cirka
0,4 MSEK och en skuld om cirka 0,2 MSEK avseende tidigare icke utbetalda
styrelsearvoden. Resterande skuld till ASTG, som vid månadsskiftet uppgick
till 0,6 MSEK amorteras veckovis med 0,1 MSEK.

Mot slutet av april begärdes en första utbetalning från GEM Global Yield
Fund ("GEM") i enlighet med det finansieringsavtal som ingicks i februari
2016. Antalet aktier som begäran omfattar är 21 miljoner med ett uppskattat
värde om cirka 3,5 MSEK. GEM har nu tecknat 21 miljoner aktier vilket
tillför bolaget en likvid om cirka 3,5 MSEK, vilket innebär att det utrymme
som finns kvar hos GEM är cirka 41,5 MSEK.

Totala antalet aktier i ExeoTech uppgår per idag till 398 699 950.
Tillkommer gör 21 miljoner aktier som tecknats av GEM.

Utvecklingen för våra verksamheter i april

ExeoTech Ventures

Sameffekt AB ( ) fortsatte att utvecklas starkt i
april med en försäljningsökning om cirka 109 % jämfört med föregående år,
men något lägre än föregående månad som var exceptionell.
Resultatutvecklingen är fortsatt positivt.

De nya arbetsmiljöreglerana påverkar orderingången positivt och
tillströmningen av nya kunder är fortsatt god. Rekrytering av nya konsulter
pågår och avsikten är att ha ny personal på plats efter semestern.
Möjligheten till kompletterande förvärv och geografisk expansion analyseras
löpande.

ExeoTech Food Ventures

La Petite Epicerie de Saigon Ltd ("LPES") (www.lpesaigon.com), i vilket EFV
äger 40 %, fortsätter att utvecklas starkt. I april ökade försäljningen med
53 % mot föregående år.

I april har leveransavtal ingåtts med två hotell i Saigon, Vietnam, samt i
början på maj ett hotell i Da Nang. Förhandlingar pågår med ytterligare
hotell i Saigon, Hanoi och Halong Bay. Per idag har LPES leveranskontrakt
för sylt med 26 hotell i Vietnam och Kambodja. I april har även ett 20-tal
butiker, framförallt i Saigon och södra Vietnam, adderats som
försäljningspunkter och med detta uppgår antalet försäljningspunkter i
Vietnam till cirka 200.

Rekrytering av en lokalt ansvarig pågår inför etableringen av eget
säljkontor i Phnom Pehn, Kambodja, och en webbshop, i kombination med en
egen dedikerad säljare inriktad på framförallt hotell, kommer vara på plats
i Singapore innan maj månads utgång. Diskussioner om att sätta upp ett
joint-venture tillsammans med en etablerad livsmedelsdistributör i Kina
fokuserat på LPES produkter fortsätter.

Den nya distributören i Frankrike har i april lagt en första order och
diskussioner pågår redan om nästa order som då även inkludera te. En första
order från en distributör i Belgien har även erhållits i april. Under maj
månad pågår en provlansering med Globus i Schweiz.

I juni lanseras en lokal sylt i Vietnam under nytt eget varumärke i fyra
smaker. Sylten riktar sig framförallt till den lokala detaljhandeln.
Därefter, i juli, lanseras torkad frukt på bred skala i Vietnam.

Arbete pågår även med att stärka upp den lokala organisationen inom
produktion, QA samt marknadsföring och försäljning. Dedikerad säljare har
bl.a. anställts för den torkade frukten och för den lokala sylten.

Avslutningsvis, inom kort påbörjas en utbyggnad av produktionskapaciteten
vid LPES anläggning utanför Ho Chi Min City, Vietnam, detta för att kunna
hantera de snabbt ökande volymerna av sylt, men även honung samt
iordningställa inför produktion av juice.

The LPES Trading Company Pte Ltd ("LPES Trading") (
), där EFV äger 60 %, har i april erhållit
sina första order på ekologiska te från Vietnam, som säljs under La Petite
Epicerie Saigon's varumärke, samt frystorkad ekologisk exotisk frukt från
Vietnam, som även det säljs under La Petite Epicerie Saigon's varumärke.

Arbetet med att expandera bolagets produktportfölj fortgår även om
huvudfokus nu i närtid blir på att etablera de egna produkterna, d v s de
ekologiska tesorterna från Vietnam och den torkade ekologiska exotiska
frukten från Vietnam.

LPE Saigon AB ( ), där EFV äger 60 %, hade vid
utgången av april etablerat LPES sylt i 14 butiker i Sverige och vid maj
månads utgång kommer sylten finnas i ett 20-tal butiker. En fortsatt
stigande aktivitet på svenska nätbutiken noteras och den samlade
försäljningen utvecklas enligt plan med accelererande tillväxt från månad
för månad.

Inom kort kommer även ekologiskt te och frystorkad frukt under varumärket
La Petite Epicirie Saigon att lanseras då det i dagarna skeppas från
Vietnam vilket torde påskynda tillväxten ytterligare.

Förberedelser för lansering på ytterligare marknader i Europa pågår och då
i första hand Danmark, Finland, Norge och Storbritannien.

MBN Trading AB ( ) ingår i koncernen sedan början
av maj. I samband med att verksamheten tagits över har ett antal större
beställningar lagts till bolagets leverantörer samtidigt som möten
avhållits med samtliga leverantörer. Ett större administrativt arbete har
genomförts för att säkerställa en smidig övergång då förvärvet skett i form
av ett s.k. inkråmsförvärv. Verksamheten har redan nu utökats med en
säljare för att täcka Stockholm/Mälardalen och ett arbete pågår för att
koordinera delar av verksamheten med den verksamhet som idag bedrivs i LPE
Saigon AB. Antalet butiks demonstrationer har redan nu i maj accelererats
samtidigt som investeringar görs i displayer och demonstrationsmaterial.

För Österhagenprodukter AB ( ) som
förvärvades i slutet av mars, är övertagandet igång enligt fastställd
projektplan. Arbete med ny webbplats och ny grafisk profil pågår för
lansering i september. Profilen innefattar bland annat förpackningar,
webbplats, profilkläder och koncept för butiksdemo. Målsättningen är en
fördubbling av antalet försäljningsställen, idag 33, före sommaren 2017
samt lansering av portionsförpackningar för butik och kafé.

Mathias Möll har i april anställts som verksamhetsansvarig. Mathias är
utbildad kock och har bl.a. varit köksmästare på Säfsen Resort. De senaste
åren har Mathias varit projektledare och platsansvarig i
utbildningsbranschen inom en mängd utbildningsområden: restaurang,
livsmedel, administration och ekonomi.

Oak Event

Verksamheten i Kalmar utvecklas enligt plan. Förhandlingar kring ett utökat
samarbete med en av våra huvudkunder pågår som vid positivt utfall ökar
antalet portioner per dag med cirka 15 %. Satsningen på "drop in" kunder
utvecklas väl och lanseras "officiellt" nu den 16 maj. Antalet externa
cateringuppdrag fortsätter att öka.

Uppstarten av verksamheten i Gävleborgs län, där avtal ingåtts avseende
catering baserat på konceptet Måltid till en operatör av asylboende, som
var planerade till februari har försenats ytterligare. Avtalstiden uppgår
till 3 år och innebär en successiv upptrappning av leveranser och motsvarar
initialt en omsättning om cirka 0,3 MSEK i månaden som ökar till uppemot
cirka 1,8 MSEK i månaden. Även avtalet om catering baserat på konceptet
Måltid med en ope...

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.