Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

ExeoTech: Månadsbrev för oktober

MÅNADSBREV FÖR OKTOBER

Fortsatt tillväxt

Omsättningen i september, för konsoliderade bolag, d v s inte La Petite Epicerie Saigon ("LPES") (40 %) och Facile & Co ("Facile") (26 %), uppgick till cirka 0,8 MSEK jämfört med cirka 0,6 MSEK i augusti. Utvecklingen är enligt plan och vi upplever stark tillväxt för samtliga verksamheter i oktober. Således finns idag ingen anledning att revidera uttalade finansiella mål för innevarande år.

I september slutförde vi förvärvet av restaurang EKO AB ("REKO") i Växjö, som därefter stöps om till ett nytt koncept, Österhagen Restaurang & Butik. Restaurangen har byggts om och harmoniserats med konceptet. Butiksdelen förstärkts och gjorts mer tydlig med god exponeringsmöjlighet av ExeoTech gruppens övriga produkter. Omställningen har tagits väl emot och det är uppenbart att idn har stark bärkraft.

I september har även ett första steg tagits i den nyligen aviserade satsningen på LPES Trading genom att bolaget nu etablerar en egen distributör, LPES Foods Ltd, på Nya Zeeland. Detta görs efter det att dels LPES produkter deltagit i två lokala matmässor med mycket gott resultat, dels en positiv marknadsanalys gjord av LPES Trading. En verksamhetsansvarig har redan anställts. Som ett första steg i att etablera ett fristående distributionsbolag för livsmedel i Vietnam och Kambodja, har en senior Vietnamesisk företagsledare knutits till LPES för att leda detta arbete. Distributionsbolaget kommer att vara ägt till lika delar av ExeoTech och LPES,

Vi är nu också i slutskedet avseende tidigare aviserat förvärv, som skulle varit slutförd i början av oktober, av en svensk livsmedelsdistributionsverksamhet, fokuserad på produkter från medelhavsområdet. Denna verksamhet förväntas i år omsätta minst 6 MSEK, lägre än tidigare indikerat, och nå ett positivt resultat, bättre än tidigare indikerat. Produktmässigt och geografiskt komplettera denna verksamhet MBN Trading AB och väntas även ge synergier med LPE Saigon AB.

Bolagets aktie är fortsatt noterat på NGM MTFs observationslista. Detta trots att bolagets uppfattning är att det inte råder någon "väsentlig osäkerhet" kring bolagets finansiella ställning. Vid senaste kontakt med NGMs marknadsövervakning framkom dock att de anser att det råder osäkerhet kring det låneavtal som bolaget ingick med Gestrike Invest om cirka 1,4 MSEK i augusti 2015 och som betalades ut av i form av 7 miljoner aktier i ASTG. I det ursprungliga låneavtalet fanns ett antal återbetalningsalternativ, bl.a. i ASTG aktier. Detta gjordes dock om till ett monetärt lån i samband med att bolaget och Gestrike ingick avtal om att bolaget reglerar de gemensamma borgensåtaganden rörande Acacia, ALMI och Norrlandsfonden, åtaganden relaterade till ASTGs dotterbolag som försatts i konkurs. Gestrikes ordförande har på bolagets begäran bekräftat detta till NGM. NGM hävdar dock att de från annan part erhållit motstridig information. Även om så vore fallet så skulle denna exponering, baserat på dagens aktiekurs, utgöra maximalt 4 MSEK, ett belopp som inte utgör någon "väsentlig" risk om det ställs i relation till bolagets eget kapital.

Bolaget fortsätter att, tillsammans med extern juridisk expertis, analysera förutsättningarna för en skadeståndsprocess mot ASTG avseende de borgensåtaganden som bolaget tillsammans med övriga borgenärer, exklusive ASTG, tvingats infria, en konsekvens av konkurserna i ASTGs dotterbolag.

Kort om våra verksamheter i september

ExeoTech gruppen - Omsättning under september månad
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| (KSEK) | 2016 | 2015 | Förändring |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| ExeoTech Food Ventures AB | 283 | - | n.a. |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| varav LPE Saigon AB | 33 | - | n.a. |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| LPES Trading Pte Ltd | 123 | - | n.a. |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| MBN Trading AB | 89 | - | n.a. |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| Österhagensprodukter AB | 38 | - | n.a. |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| ExeoTech Ventures AB | 316 | 80 | n.a. |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| varav Sameffekt AB | 242 | 80 | 203% |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| Oak Event AB | 202 | - | n.a. |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| varav Österhagen Butik & Restaurang | 29 | | |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| Måltid i Kalmar | 173 | | |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+
| Totalt: | 801 | 80 | n.a. |
+----------------------------------------------+------+------+----------------------+

ExeoTech Food Ventures

För La Petite Epicerie de Saigon Ltd ("LPES") (40 %) (www.lpesaigon.com http://www.lpesaigon.com ), ökade omsättningen i september med 240 %. Tillväxten hålls fortsatt tillbaka av förseningar i lokal tillståndsgivning för de nya produkterna torkad frukt och juice, som endast är avsedd för food service sektorn. Mottagande av framförallt den torkad frukt är fortsatt över all förväntan och en dörröppnare för övriga produkter.

Facile & Co AB ("Facile") (26 %) (www.facile.se http://www.facile.se ) tillväxt fortsätter att vara knuten till försäljningsutvecklingen för Noble Selected ljus rom. I september sålde Systembolaget närmare 1 789 flaskor, totalt cirka 14 593 sedan juni, vilket placerar Noble Selected ljus rom som fjärde mest såld ljusa rom på Systembolaget.

The LPES Trading Company Pte Ltd ("LPES Trading") (60 %) (www.lpes-trading.com http://www.lpes-trading.com ), omsatte 123 KSEK i september. I september har exklusiva distributionsavtal för Sydostasien ingåtts med två av MBNs tre av grekiska leverantörer. Bolaget har även påbörjat arbetet med att etablera en egen distributör på Nya Zeeland, LPES Foods Ltd.

LPE Saigon AB (60 %) (www.lpes.se http://www.lpes.se ) nådde en omsättning om cirka 33 KSEK i september. Bolaget har i september gått från en produkt serie (sylt) till flera produkter såsom torkad frukt, frystorkad ekologisk frukt och te. Detta ger en ökad försäljning per butik och kortare säljcykel. I september har ytterligare fem butiker tillkommit som kunder.

MBN Trading AB (100 %) (www.mbntrading.se http://www.mbntrading.se ) uppnådde i september en försäljning om 89 KSEK, varav cirka 10 KSEK kan hänföras till försäljning av LPES produkter. MBN har under september fått sin IP Livsmedels (grund) certifiering. Fokus är nu på att introducera vårt grekiska sortiment till fler butikskedjor. Ett arbete pågår med att utöka det ekologiska sortimentet av grekiska produkter tillsammans med befintliga leverantörer. Försäljningen i september är tillbaka på nivåerna innan sommaren och med ett antal nya kunder som tillkommit under augusti och september kan en starkare försäljningstillväxt förväntas under resten av hösten.

Österhagenprodukter AB (100 %) (www.osterhagenglass.se http://www.osterhagenglass.se ) nådde i september en försäljning om cirka 38 KSEK. Resultatet var negativt. Arbetet med nya förpackningar är avslutat och all glass kommer från och med oktober paketeras i den nya nedbrytbara förpackningen tillsammans med en ny grafisk profil. Med detta är det sista steget i den förändringsprocess som initierades i samband med förvärvet och företaget är nu redo att aktivt bearbeta nya kunder.

I september har därför allt mer tid lagts på in-försäljning gentemot nya butiker, ett arbete som slagit väl ut. Idag har vi klartecken om leverans till ett antal nya butiker under hösten och vintern och ett stort antal säljmöten bokade i oktober. I september har även diskussioner inletts med en större restauranggrossist för in-försäljning av ett sortiment anpassat för restauranger med säljstart första halvåret 2017.

ExeoTech Ventures

Sameffekt AB (100 %) (www.sameffekt.se http://www.sameffekt.se ) nådde en försäljning om 242 KSEK i september, en ökning med cirka 72 % mot föregående år. Av månadens omsättning utgjorde cirka hälften nykundsförsäljning. Resultat var positivt och det finns fortsatt inga tecken på en avmattning i varken orderingång eller tillströmning av nya kunder.

Oak Event

Verksamheten i Kalmar, Måltid, (www.maltidkalmar.se http://www.maltidkalmar.se ) omsatte cirka 173 KSEK i september. Antalet avtalsmässigt ätande skolelever har ökat samtidigt som antalet externa matgäster ökar kontinuerligt. En utveckling som accelererat ytterligare i oktober. Verksamheten är fortsatt beroende av de avtalsmässiga skoleleverna vilket inte minst framgår av att ett stort antal studiedagar i september påverkade omsättning negativt med cirka 6 %. Resultat var negativt.

Den 15 september slutfördes förvärvet av restaurang EKO AB i Växjö som omedelbart stöptes om till ett nytt koncept, Österhagen Restaurang & Butik (www.osterhangen.nu http://www.osterhangen.nu ). Den nya verksamheten ingår endast med två veckor, en period präglad av inkörning och begränsade öppettider. Omsättningen uppgick till cirka 29 KSEK. Det nya konceptet har redan fått en mycket positivt respons och planeringen inför ytterligare en restaurang & butik i Växjö pågår redan nu.

Kalmar, Sverige, 18 oktober 2016

Med önskan om en god fortsättning

Jesper Birgemo

VD ExeoTech Invest AB (publ)

jesper.birgemo@exeotech.se mailto:jesper.birgemo@exeotech.se

Tel 070-895 39 34

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2016-10-18.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18838

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsid är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.