Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-16

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS2ion beslutar om företrädesemission för att accelerera bolagets utveckling

Hørsholm, Danmark, 16 januari, 2018 - ExpreS2ion Biotech Holding AB
("ExpreS2ion") meddelar idag att styrelsen, villkorat av beslut vid
extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission
med syfte att accelerera bolagets utveckling. Företrädesemissionen
omfattar högst 2 400 403 aktier till en teckningskurs om 8,00 SEK per
aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i
nyemissionen. Fulltecknad nyemission tillför ExpreS2ion totalt cirka
19 203 224 SEK före emissionskostnader. ExpreS2ion har på förhand
skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 10,9 MSEK,
motsvarande cirka 57 procent av emissionsbeloppet med bl.a. ledning,
huvudägare och institutioner. ExpreS2ion meddelar även, att bolagets
bokslutskommuniké kommer att publiceras den 7 februari 2018. Tidigare
datum för publicering var den 28 februari 2017. Kallelse till extra
bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

Emissionslikviden från företrädesemissionen är planerad att
finansiera:

· Kapital för att, i egen regi, kunna fullfölja fler projekt
gällande vacciner och läkemedelskandidater, som bolaget regelbundet
stöter på i marknaden.

· Resurser för att utöka värdeskapandet i joint venture-bolaget
AdaptVac och dess utvecklingsprojekt.

· Vidareutveckling av bolagets plattform med nya produkter, som
kommer att förstärka bolagets position inom nya marknadssegment och
generera nya kunder och därmed öka såväl bolagets intäkter på kort
sikt som dess långsiktiga möjligheter.

VD Steen Klysner kommenterar

"Vår positiva utveckling sedan noteringen 2016 har lett till en
väsentlig ökning av bolagets intäkter, samtidigt som vi har uppnått
en unik och fördelaktig position på marknaden. Bolagets ledning och
styrelse tillsammans med huvudägare bedömer, att bolagets begränsade
rörelsekapital är ett hinder för en optimal utveckling av bolaget. Vi
stöter regelbundet på möjligheter, som skulle kunna skapa betydande
värden för bolaget, men som vi tvingas avstå på grund av resursbrist.
Antalet möjligheter har ökat både på grund av det delägda joint
venture-bolaget AdaptVac, och som en direkt konsekvens av våra ökade
marknadsinsatser. Ett tillskott av kapital kommer att kunna öka
takten i vår process med att uppnå en kritisk massa för våra
kärnaktiviteter, säkerställa en god värdeutveckling för bolagets
befintliga tillgångar, och samtidigt möjliggöra för oss att investera
i och utveckla ytterligare tillgångar. Den starka tilltron till
bolaget syns inte minst genom teckningsförbindelser från bland annat
ledning, huvudägare och institutioner om cirka 57 %"

Motiv för företrädesemissionen

ExpreS2ion har ökat antalet projekt och intäkter under de senaste 12
månaderna. Under 2017 bildades dessutom joint venture-bolaget
AdaptVac ApS tillsammans med ett spin-off-bolag från Köpenhamns
Universitet, NextGen Vaccines ApS, som har en synergistisk och
revolutionerande plattformsteknologi för vacciner och vaccin-liknande
behandlingar, och en pipeline med tidiga, lovande läkemedelsprojekt.
För att kunna finansiera denna möjlighet, genomförde ExpreS2ion under
augusti 2017 en företrädesemission om cirka 3,9 MSEK. Förutom det
bröstcancerrelaterade terapeutiska vaccinet, som bolaget tidigare
offentliggjort, finns i AdaptVac ytterligare en kandidat, som i
tidiga försök visat på lovande resultat i jämförelse med existerande
terapier/vacciner. Bolaget kan av konkurrensskäl ännu inte
tillkännage vilka indikationer detta gäller, men det plug and
play-förfarande, som är inbyggd i teknologin, är idealiskt för att
snabbt ta fram avancerade läkemedelskandidater. Med ytterligare
resurser kan takten för att ta ytterligare en-två nya kandidater i
utveckling ökas.

Efter den framgång som bolaget har haft med den valda
utvecklingsstrategin, och de möjligheter som den skapat, gör
styrelsen, ledning och huvudägare nu bedömningen att denna strategi
och affärsmodell, som huvudsakligen är baserad på finansiering av
affärsutvecklingen, genom att öka intäkterna från kärnverksamheten,
inte är tillräcklig för att framgent på ett optimalt sätt ta vara på
de möjligheter som bolaget möter. Resultatet av att bolaget i
dagsläget i huvudsak förlitar sig på löpande intäkter för att
finansiera utvecklingsverksamheten är förlorade affärsmöjligheter och
intäkter i situationer där ett större rörelsekapital skulle kunna ge
bolaget möjlighet att dra nytta av befintligt marknadsbehov och
utnyttja ytterligare möjligheter för värdeskapande med betydande
potential. Ett tillskott av kapital skulle dessutom möjliggöra en
ökad takt i den pågående utvecklingen av bolagets kärnaktiviteter och
därmed påskynda processen med att uppnå en kritisk massa och den
finansiella styrka och de skalfördelar som detta skulle innebära.
Utöver detta skulle ett tillskott av kapital dels möjliggöra en ökad
takt i utvecklingen av befintliga läkemedelstillgångar i joint
venture-bolaget AdaptVac, och dels möjliggöra för bolaget att ingå
nya avtal och starta upp projekt gällande ytterligare högvärderade
läkemedelstillgångar och andra liknande möjligheter.

Mot bakgrund av ovanstående planerar ExpreS2ion nu att genomföra en
företrädesemission om cirka 19,2 MSEK för att finansiera en
utvecklingsplan bestående av ett antal utvalda element, som
tillsammans möjliggör konsolidering, utveckling och expansion av
bolagets kärnverksamhet till en lönsam och intäktsgenererande
plattform. Dessutom möjliggörs en satsning på AdaptVac med syfte att
skapa en betydande värdeutveckling för dess teknikplattform och
läkemedelsprojekt, samt möjlighet att fullfölja satsningar på nya
möjligheter till värdeskapande i synergi med bolagets plattform.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 8 - 27 februari 2018
· Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie
· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 400 403 aktier,
motsvarande 19 203 224 SEK

· Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den
2 februari 2018 är registrerade som aktieägare i ExpreS2ion Biotech
Holding AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den planerade
nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.
Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i
nyemissionen

· Antal aktier innan nyemission: 9 601 612 aktier
· Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm
First North under perioden

8 - 23 februari 2018
· Värdering (pre-money): Cirka 76,8 MSEK
· Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North
från och med den 8 februari 2018 och pågå fram till dess att
Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av mars 2018.

· Teckningsförbindelser: ExpreS2ion har erhållit
teckningsförbindelser om totalt cirka 10,9 MSEK, motsvarande cirka 57
procent av emissionsvolymen, med bland annat bolagets ledning,
huvudägare och institutioner.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om
teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel
utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets
(www.expres2ionbio.com) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) hemsidor senast i samband med att teckningstiden
inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i
samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified
Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen
kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
januari 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729,
har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies
ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv
och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av
vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus.
Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med
forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin
patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med
en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger
konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även
konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt
joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres2ion-beslut...
http://mb.cision.com/Main/14402/2431849/777828.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.