Du är här

2017-05-24

ExpreS2ion Biotechnologies: ExpreS2ion Biotech Holding AB publicerar delårsrapport för januari - mars 2017

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") publicerar härmed
delårsrapport avseende perioden januari till mars 2017.
Delårsrapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på
bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com). Nedan följer en
sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet (2017-01-01 till 2017-03-31)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 614 KSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 218 KSEK.
· Nettoresultatet uppgick till -1 109 KSEK.
· Nettoresultatet per aktie* uppgick till -0,13 SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 987 KSEK.
· Soliditeten** uppgick till 52,5 %.
· Kassa och bank uppgick till 2 460 KSEK

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 728
739, som är det genomsnittliga antalet aktier för hela perioden. Det
totala antalet aktier i ExpreS2ion Biotech Holding AB är 8 728 739
aktier per 2017-03-31.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

· ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelade den 23 januari 2017 att
det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS, i ett
konsortium tillsammans med Abera Bioscience AB och Köpenhamns
Universitet, fått ett preliminärt beviljande på en ansökan om
Eurostars-bidrag för projektet "OptiFemVac". Den övergripande
projektbudgeten på 1,6 MEUR täcker en period om 36 månader.
Forskningsanslaget uppgår till cirka 750 000 Euro och av dessa
bedömer ExpreS2ion Biotechnologies ApS erhålla cirka 300 000 Euro.

· Den 9 februari 2017 meddelade ExpreS2ion att VaxInnate Corporation
("VaxInnate"), ett amerikanskt forskningsföretag som köpt en licens
till ExpreS2-plattformen, avslutar sin verksamhet. Effekten av detta
är att det avtal om en forskningslicens (Research License Agreement)
som meddelades den 20 september 2016, upphör att gälla. Eftersom
VaxInnate förskottsbetalade för sin licens till ExpreS2-plattformen
har upphörandet av avtalet ingen finansiell påverkan på ExpreS2ion.

· Den 17 mars 2017 kallade Bolaget till en extra bolagsstämma.
Kallelse finns tillgänglig på bolagets hemsida
(www.expres2ionbio.com).

· Den 30 mars 2017 meddelade ExpreS2ion att OptiFemVac-projektet, i
vilket ExpreS2ion är en av parterna, fått finalt godkännande om
forskningsanslag från Eurostars. Godkännandet följer det preliminära
beviljande vilket kommunicerades den 23 januari 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 6 april 2017 meddelade ExpreS2ion Biotech Holding AB att det
helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ansökt om
ett gemensamt patent med The Walter and Eliza Hall Institute of
Medical Research, Melbourne, Australien, för ett förbättrat
malariavaccin som verkar i blodstadiet av sjukdomen.

· Den 19 april 2017 hölls extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech
Holding AB. På denna stämma valdes Jakob Knudsen in som ny
styrelseledamot. Dessutom beviljade stämman införande av ett
teckningsoptionsprogram till anställda i Bolaget. Kommuniké finns
tillgänglig på bolagets hemsida (www.expres2ionbio.com).

· Den 20 april 2017 meddelades att ExpreS2ion och ABIVAX ingått
avtal om en kommersiell licens till ExpreS2-plattformen.

VD Steen Klysner kommenterar

Det gläder mig att se att vi nu, till följd av den försäljnings- och
marknadsföringsstrategi som vi kunde lansera efter vår nyemission och
notering, har ett högt tempo och ökande intäkter i verksamheten. Vi
har under ett händelserikt första kvartal 2017 skapat värdefulla
samarbeten och sett en fortsatt ökad efterfråga och tillämpbarhet för
ExpreS2ions produkt och vi ser fram mot att omsätta detta till
ytterligare tillväxt och framgång."

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ions Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729,
har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies
ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör
kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa
proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och
zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans
med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av
sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner
med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/expres2ion-biotec...
http://mb.cision.com/Main/14402/2271466/678230.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.