Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-16

ExpreS2ion Biotechnologies: Kallelse till extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), 559033-3729,
kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 februari 2018
kl. 10.00 på c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 26 januari 2018, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 26 januari 2018
skriftligen till ExpreS2ion Biotech Holding AB,

att: Bolagsstämma, c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, 252 78
Helsingborg. Anmälan kan också göras per telefon +45 206 29 908 eller
per e-post: bolagsstamma@expres2ionbio.com. I anmälan ska uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 26 januari 2018, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i
god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.expres2ionbio.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 9 601 612 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 6)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 266
711,444445 kronor genom nyemission av högst

2 400 403 aktier till en teckningskurs om 8,00 kronor per aktie. Det
totala emissionsbeloppet uppgår till högst 19 203 224,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 2 februari 2018. Även annan kan teckna i emissionen.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 8,00 kronor kontant.

4. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 8 februari 2018 till och med den 27 februari 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier
med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till
dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för
teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av
teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan
ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, i
Helsingborg samt på bolagets webbplats (www.expres2ionbio.com) senast
två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid
bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap.
32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Helsingborg i januari 2018

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

STYRELSEN

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified
Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen
kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729,
har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies
ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv
och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av
vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus.
Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med
forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin
patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med
en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger
konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även
konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt
joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/expres2ion-biotechnologies/r/kallelse-till-ext...
http://mb.cision.com/Main/14402/2431973/777959.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.