Du är här

2017-05-18

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB: Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415, ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2017, kl. 10.00 på
Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman m.m.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den
9 juni 2017, dels anmäla sig till Bolaget senast den 9 juni 2017, via
e-post till: info@eyeonid.com eller via brev till Eyeonid Group AB
(publ), att: "Årsstämma", Mailbox 706, 114 11 Stockholm. Vid anmälan
ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om
biträde (högst 2).

Ombud m.m.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.eyeonid.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i
god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna
adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta
omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad
i aktieboken på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren om sådan omregistrering i god tid före avstämningsdagen
den 9 juni 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
(a) Fastställande av resultat- och balansräkning;
(b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
10. Val till styrelsen och av revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Särskilt bemyndigande för styrelsen
13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera över Bolagets resultat i enlighet med
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 9 - Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget arbetande
styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och
till styrelsens ordförande med 150 000 kronor (exklusive sociala
avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med skäligt
belopp enligt löpande räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisor
Bolagsstämman föreslås att, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, omvälja Henrik Sundevall, Mats Jämterud, Dusyant Patel,
Carl Håkan Fredrik Svanberg och Thom Åke Thavenius som ordinarie
styrelseledamöter.

Bolagsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, omvälja Allegretto Revision AB till Bolagets
revisionsbolag med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom
Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med
villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna
finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 12 - Särskilt bemyndigande för styrelsen
Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att
vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna
kallelse vid Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos
Bolaget tre veckor före stämman samt sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också
publiceras på Bolagets hemsida. Handlingarna skickas också utan
kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin
postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer att hållas
tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 41 575 003 aktier och 41 575 003 röster.
Stockholm i maj 2017
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post:
daniel.soderberg@eyeonid.com

Se även: www.eyeonid.com
Om EyeOnID
Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt
komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster.
Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och
företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter,
kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser
på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab--kallelse-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.