Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Eyeonid Group AB: Eyeonid Group AB (publ) beslutar om en företrädesemission om cirka 50 MSEK

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") har idag den 15
november 2019, med stöd av styrelsens bemyndigande från den extra
bolagsstämman den 7 november 2019, beslutat att genomföra en
företrädesemission om cirka 50 MSEK före emissionskostnader
("Företrädesemissionen"). Den som på avstämningsdagen den 22 november
2019 innehar aktier i Eyeonid har med företräde rätt att teckna nya
units i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kan högst 21
710 740 units ges ut vilket innebär att högst 43 421 480 nya aktier
kan emitteras. I Företrädesemission ska en (1) innehavd aktie ge en
(1) uniträtt där tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en
(1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en
(1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption. Teckningsperioden för
Företrädesemissionen löper från och med den 26 november 2019 fram
till den 10 december 2019 med lösenperiod för teckningsoptionerna
från den 1 juni 2020 fram till och med den 12 juni 2020.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIG.

Sammanfattning

· Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Eyeonid
cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade
units kommer Bolaget att tillföras ytterligare som lägst cirka 25
MSEK och som högst cirka 50 MSEK.

· Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser
men till cirka 80 procent av emissionsgarantier. Därmed är 80 procent
av Företrädesemissionen säkerställd. Emissionsgarantier har lämnats
av ett konsortium av investerare.

· Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje
en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 22 november 2019 och tre
(3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består
av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri
teckningsoption. Teckningskursen är 2,30 SEK per unit motsvarande
1,15 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

· Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från
den 26 november till och med den 10 december 2019.

· Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nordic MTF under
perioden från och med den 13 maj till och med den 27 maj 2020, dock
att teckningskursen kan vara som lägst 1,15 SEK och som högst 2,30
SEK.

· Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 1 juni till och
med 12 juni 2020.

· Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att finansiera
marknadssatsningar med ökad närvaro i fler geografiska regioner samt
andra försäljningsaktiviteter. Därutöver kommer Bolaget att
återbetala ett kortfristigt lån.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Eyeonid grundades under 2015 i syfte att erbjuda en teknisk plattform
för tjänster avsedda att motverka de tilltagande problemen kring
IT-säkerhet som dataintrång, bedrägerier och ID-kapningar, vilka
drabbar såväl företag som privatpersoner. Plattformen syftar till att
förebygga dessa typer av brott och tillåter kontinuerlig utveckling
och paketering av proaktiva bevakningstjänster som Bolaget säljer och
distribuerar genom partners inom primära marknadssegment som telekom,
bank, försäkring och e-handelsindustrin.

Efter en inledande uppbyggnadsperiod har Eyeonid inlett ett flertal
förhandlingar och diskussioner med potentiella partners inom Bolagets
primära marknadssegment med ambition att konvertera sådana
diskussioner till kommersiella avtal, både i Sverige och
internationellt.

Bolaget avser att använda den totala nettolikviden från
Företrädesemissionen till bland annat följande ändamål:

· Återbetalning av lån inklusive räntekostnader per den 29 februari
2020 för minskning av finansiella kostnader.

· Säkerställande av marknadsnärvaro i flera geografiska regioner
samt av operativ drift och försäljningsaktiviteter.

· Säkerställa produkt och tjänsteutveckling inom EyeOnID och
EyeOnText.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Eyeonid har, med stöd av det bemyndigande som lämnades på
den extra bolagsstämman den 7 november 2019, beslutat om en emission
av aktier och teckningsoptioner (units) i enlighet med nedan
huvudsakliga villkor:

· Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje
en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 22 november 2019. Tre
(3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit till en
teckningskurs om 2,30 SEK motsvarande 1,15 SEK per aktie. En (1) unit
består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption.
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

· Företrädesemissionen innebär därmed emission av högst 43 421 480
aktier och högst 21 710 740 teckningsoptioner. Vid fullteckning i
Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 50
MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att
öka med högst cirka 1 085 537,00 SEK, från cirka 1 628 305,53 SEK
till cirka 2 713 842,53 SEK.

· Teckningsperiod för teckning av units kommer att vara från och med
den 26 november till och med den 10 december 2019.

· För befintliga aktieägare som avstår från att delta i
Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen
fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, uppgår
utspädningen till cirka 50,0 procent.

· Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kommer att vara från och med den 1 juni 2020 till
och med den 12 juni 2020.

· Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nordic MTF under
perioden från och med den 13 maj 2020 till och med den 27 maj 2020.
Teckningskursen kan dock vara som lägst 1,15 SEK och som högst 2,30
SEK, vilket innebär att Bolaget vid fullteckning kan erhålla som
lägst cirka 25 MSEK och som högst cirka 50 MSEK genom utnyttjande av
teckningsoptionerna. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med
högst ytterligare cirka 542 768,50 SEK till högst cirka 3 256 611,03
SEK.

· Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nordic MTF
efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket
och Euroclear.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas inte av några teckningsförbindelser men
till cirka 80 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt är således 80
procent av Företrädesemissionen säkerställd. Emissionsgarantierna har
lämnats av ett konsortium av investerare. För emissionsgarantierna
utgår en sedvanlig garantiprovision om tio (10) procent av det
garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt fjorton (14)
procent i aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser
som ingåtts.

Prospekt

Bolaget kommer i samband med Företrädesemissionen att upprätta ett
prospekt som efter Finansinspektionens godkännande kommer att
offentliggöras. Prospektet kommer att publiceras innan
teckningsperioden inleds.

Indikativ tidsplan

Sista dag för handel i Eyeonids aktier 20 november 2019
inklusive rätt till uniträtter
Första dag för handel i Eyeonids aktier 21 november 2019
exklusive rätt till uniträtter
Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. 22 november 2019
Aktieägare som är registrerade i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag
erhåller uniträtter för deltagande i
Företrädesemissionen
Handel i uniträtter på NGM Nordic MTF 26 november - 6 december 2019
Teckningsperiod för Företrädesemissionen 26 november - 10 december 2019
Beräknad dag för offentliggörande av 13 december 2019
emissionsutfall

Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer
att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eyeonid.com, samt på
Mangolds hemsida, www.mangold.se, från och med den 26 november 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Eyeonid i
samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är
legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

Hemsida: www.eyeonid.com

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08:00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i
Eyeonid Group AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper annat än på grundval av informationen i
investeringsmemorandumet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller
teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution
av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att
någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.
Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte
distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till
allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta
pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan
därför ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.