Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Eyeonid Group AB: Eyeonid Group AB (PUBL) offentliggör prospekt inför företrädesemission

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") har upprättat ett
prospekt avseende förestående nyemission av aktier med företrädesrätt
för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 15
november 2019 ("Företrädesemissionen"). Den som på avstämningsdagen
den 22 november 2019 innehar aktier i Eyeonid har med företräde rätt
att teckna nya units i Företrädesemissionen. I Företrädesemission ska
en (1) innehavd aktie ge en (1) uniträtt där tre (3) uniträtter
berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två
(2) nyemitterade aktier och en (1) vidhängande vederlagsfri
teckningsoption. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida
(https://www.eyeonid.com/investor/documents) och kommer att göras
tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s respektive
Finansinspektionens hemsida.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE
VARA OLAGLIG.

Anmälningssedlar, teaser och annan information kring
Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets samt
Mangolds hemsidor från och med den 26 november 2019 när
teckningsperioden inleds. Avstämningsdag för erhållande av
teckningsrätter är den 22 november 2019 och sista dag för handel
inklusive rätt till teckningsrätter är den 20 november 2019.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds
Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Eyeonid i samband
med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta

Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

Hemsida: www.eyeonid.com

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 november 2019 kl. 11:30 CET.

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en
tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva
ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när
känslig, privat och företags digitala information, som t ex
inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras
på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda
sig.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna units i
Eyeonid Group AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper annat än på grundval av informationen i
investeringsmemorandumet.

Varken uniträtter, betalda tecknades units ("BTU"), nyemitterade
aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av
någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller
teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution
av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller
förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att
någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.
Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte
distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget har inte ansökt om godkännande av något erbjudande till
allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta
pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan
därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad
investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab--publ--of...
https://mb.cision.com/Main/14860/2968446/1147422.pdf
https://mb.cision.com/Public/14860/2968446/8736486839775da5.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.