Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-25

Eyeonid Group AB: Eyeonid: Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415, ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 februari 2017,
kl. 14.00 på Eversheds Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman m.m.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 februari 2017,
dels anmäla sig till Bolaget senast den 3 februari 2017, via e-post
till info@eyeonid.com eller via brev till Eyeonid Group AB (publ),
att: "Extra bolagsstämma", Mailbox 706, 114 11 Stockholm. Vid anmälan
ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, och telefonnummer.

Ombud m.m.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.eyeonid.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i
god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna
adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta
omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad
såsom aktieägare på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren om sådan omregistrering i god tid före avstämningsdagen
den 4 februari 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av nytillkommande styrelseledamot
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten
10. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 - Val av nytillkommande styrelseledamot
Det föreslås att Håkan Svanberg väljs som nytillkommande ordinarie
ledamot i Bolaget. Styrelsen skulle därefter bestå av Henrik
Sundewall, Dusyant Patel, Thom Thavenius, Mats Jämterud och Håkan
Svanberg.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen
att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från
aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet samt skälen för eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov ge styrelsen utrymme att
finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion inklusive
genomföra etableringar på nya geografiska marknader.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 8
fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre
justeringar i besluten

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att
vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna
kallelse vid Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor med adress Styrmansgatan 15 i Stockholm och på Bolagets
webbplats, www.eyeonid.com, senast två veckor före stämman.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär
det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna
kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 41 575 003 aktier och 41 575 003 röster.
Stockholm i januari 2017
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Daniel Söderberg, VD Eyeonid, Tfn: 073-422 79 30, e-post:
daniel.soderberg@eyeonid.com

Se även: www.eyeonid.com
Om EyeOnID
Eyeonid hjälper till att identifiera och varna kunden när känslig
information som påverkar det verkliga livet, relationer eller
finansiell säkerhet finns tillgängligt på nätet. Produkten är
uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter, både för att
möjliggöra integration mot B2B och direkt till B2C. Bolaget startades
2014 och första tjänsten lanseras kommersiellt under hösten 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid--kallelse-till-extr...
http://mb.cision.com/Main/14860/2173981/619278.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.