Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-26

Eyeonid Group AB: Halvårsrapport 2019

Sammanfattning januari - juni 2019 (jämförelse samma period föregående
år):

· Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 745 (KSEK 1 503)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -12 689 (KSEK -15 361)*
· Resultat per aktie: SEK -0,20 (SEK -0,29)*
· Eget kapital per aktie: SEK 0,75 (SEK 0,90)*

Sammanfattning april - juni 2019 (jämförelse samma period föregående
år):

· Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 863 (KSEK 462)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -6 292 (KSEK -8 208)*
· Resultat per aktie: SEK -0,10 (SEK -0,16)*
· Eget kapital per aktie: SEK 0,75 (SEK 0,90)*

* I samband med bokslutet 2018 har avskrivningstiden för balanserade
utvecklingsutgifter ändrats från 10 till 5 år. Förändringen har
räknats om från och med den 1 januari 2018 och innebär att kostnaden
avseende avskrivningar förändrats jämfört med tidigare lämnade
kvartalsrapporter under år 2018. I och med ökade avskrivningar
påverkas resultatet negativt. Förändringarna är inte
kassaflödespåverkande.

Väsentliga händelser under perioden (januari - juni)

· Bolaget deltog på DIA tillsammans med Tieto på DIA konferensen i
Amsterdam i slutet av juni för att visa upp hur den kommande
integrationen av tjänsten kommer kunna se ut.

· Bolaget kallar på en tredje tranche om 10 MSEK inom ramen för det
finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth
Opportunities Fund ("ESGO"). Påkallandet av denna tredje tranche
medförde utgivande av nya teckningsoptioner till såväl ESGO som till
samtliga övriga aktieägare.

· Bolaget släpper Generation II av sitt API där nya funktioner
rörande 360° Modules samt integration av EyeOnText och NLP-teknologin
skapar nya förutsättningar för kundintegration och kunderbjudande.

· Konsolideringen av säkerhetsinfrastrukturen har gjorts om och
anpassats efter nya säkerhetsstandarder vilket ger bättre
flexibilitet och bättre skalbarhet.

· Bolaget tecknar nytt kommersiellt avtal med Willis Tower Watson.
· Bolaget utser ny VD, Patrik Ugander som efterträder Daniel
Söderberg.

· Bolaget utser Daniel Söderberg till Senior Advisor med fokus på
Research and Development (R&D).

· Bolaget omväljer Henrik Sundewall och utser Pontus Dahlström,
Joerg Floeck och Carl Höglund till nya styrelseledamöter vid
ordinarie bolagsstämma 16 maj. Därmed ersätts Mats Jämterud, Dusyant
Patel och Håkan Svanberg som styrelseledamöter i bolaget.

· Eyeonid Group ger ut konvertibler motsvarande 3 Mkr till ESGO.
· Bolaget tecknar avtal för distribution av
ID-monitoreringstjänster och produkten "EyeOnID 360° Modules" med ett
ledande multinationellt europeiskt försäkringsbolag.
Projektleveransen innefattar både en integration med en 3:e parts
distributionsplattform och en global CIAM Plattform. Lansering
planerad under september.

· EyeOnID tecknar ett tilläggsavtal till befintligt avtal med
Telenor Norge gällande försäljning av EyeOnIDs proaktiva
ID-bevakningstjänster.

· Eyeonid Group säger upp finansieringsavtal med European Select
Growth Opportunities Fund. (ESGO)

· Eyeonid Group tecknar låneavtal om 15 MSEK med Formue Nord
Markedneutral A/S.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Eyeonid Group AB tecknar ett distributions- och samarbetsavtal
med Sinew Software Systems Pvt Ltd gällande deras Password Manager.

· Avsiktsförklaring med en ledande paneuropeisk retailkedja gällande
försäljning av Eyeonids proaktiva ID-monitoreringstjänst till
konsumentmarknaden. Avsikten är att lansera erbjudandet i flera
länder parallellt.

VD kommentar

Andra kvartalet har varit ytterligare en hektisk period för företaget
och vi har genomfört ett antal affärer som nu ligger för leverans
under slutet av Q3 och början av Q4. Med ett flertal pågående
leveranser ser vi nu att vi kommer rulla ut våra tjänster och nya
portal som är baserad på plattform Generation II med ny
funktionalitet och ett mycket bättre portalgränssnitt till kunder och
användare. Lanseringarna kommer att ske både i Norden och i Europa
vilket även innebär att vi kommer att säkerställa flera
språkversioner av vår lösning.

Under sommaren har vi fortsatt flera kund- och förhandlingsdialoger
även om det varit lite lugnare under semesterperioden. Dock ser vi
att vi är igång med full kraft igen efter sommarens korta uppehåll.

Under perioden har vi sett en något ökad tillväxt i bolaget om än
marginell och den kommer dels från

engångsintäkter i samband med nya projekt men även från ökade intäkter
i befintliga affärer med Telenor och MySafety. Dock är nivåerna
fortsatt låga och inte i enlighet med det som tidigare har varit
förväntan, vilket jag kommenterar nedan.

Glädjande är även att vi nu ser att kostnaderna för bolaget ligger på
den nivå som vi har förväntat oss efter den strukturella förändring
som påbörjades i slutet av 2018. Vi har nu en bra kostnadskontroll
och kan takta på en operativ nivå strax under budget vilket känns
bra. Jag bedömer ändå att vi har den beredskap och de resurser som
krävs för att driva pågående leveranser och även att vi har höjd för
att kunna genomföra flera nya leveranser under hösten när vi ser
flera möjligheter till avslut i affärer.

Intresset är fortsatt stort för våra tjänster och vi ser en väldigt
stor efterfrågan fortsatt inom ID-monitorering men har även flertalet
förfrågningar på europeisk nivå för vår nya tjänst Password Manager
från Enpass, vilket är mycket glädjande. Det har även genomförts en
större jämförelse i marknaden som visar att den nya plattformen för
Password Manager står sig väl i konkurrensen mot andra befintliga
lösningar.

Jag har tidigare nämnt att vi ser den amerikanska marknaden som en
föregångare på många sätt framförallt gällande mognadsgrad och att
det finns en mycket bredare och mer omfattande dialog kring
ID-relaterade brott i USA, där riskerna för privatpersoner och
företag ofta diskuteras men även att man i allt högre grad även
konkret pratar om dessa frågor i både media och allmänt. Det har även
gjort att marknaden växer mycket kraftigt i Nordamerika och att fler
och fler aktörer nu syns i allt större utsträckning i media. Detta
saknas fortfarande i Europa men jag är övertygad om att vi kommer att
se en sådan förändring även här, troligen redan mot slutet av Q4 som
en konsekvens av att flera olika distributionsaktörer inom
bank/försäkring, retail och telekom kommer att lansera denna typ av
erbjudanden och lösningar.

Under sommaren deltog EyeOnID även i en Pod som heter Cyber Talks som
just syftar till att lyfta frågor om möjligheten och riskerna med
internet som företeelse och hur digitalisering fortsatt påverkar våra
liv och företagande. I detta samtal pratade jag bl.a. med en
företrädare för Polisen, Jan Olsson, om hur just Cyber Crime ser ut
och vilken omfattningen och utbredning det har fått i samhället men
även vad näringslivet och den offentliga sektorn kan göra för att
påverka utvecklingen. Jag ser att det kommer vara fortsatt mycket
viktigt att sprida kunskap om detta och utbilda både företag och
enskilda människor om vad man kan göra för att påverka sin egen
situation. Det handlar om tre saker som vi har definierat som,
Insikt, Kunskap och Handlingskraft. Vi kommer löpande fortsätta det
arbetet och jag ser att det är enormt viktigt att EyeOnID är med och
har närvaro i den dialogen.

Jag vill även kommentera två specifika händelser under perioden som
jag tycker är väldigt viktiga och som jag vet att det finns
frågeställningar kring.

De primära avtal som vi tidigare tecknat med bl.a MySafety har inte
givit den utveckling som vi har önskat. Även om vi ser en ökad
tillväxt är den fortfarande en besvikelse utifrån vad som tidigare
har bedömts och kommunicerats. Skälen till detta är flera och kräver
sin förklaring då det även kan vara missvisande för nyligen gjorda
såväl som kommande affärer.

När avtalet med MySafety ingicks var marknaden helt ny och det fanns
ingen bra referens på vilken potential och tillväxttakt som var
rimlig. Även om underliggande kalkyler gjorts i samråd mellan
parterna kan man konstatera att den försäljningstakt av paketeringar
som låg till grund för underlaget inte har uppnåtts. Dels för att
marknaden inte haft den insikt och mognad som krävs för att nå den
typen av nivåer. Dels för att det var betydligt mer omfattande att
integrera affärerna i respektive företags system, vilket även ledde
till att lanseringen lät vänta på sig i mer än ett halvår innan
första paketering kom ut i marknaden, vilket gjort att man tappat
fart i tillväxten på intäktssidan.

Dock är en faktor att i dessa initiala affärer fanns även ett annat
viktigt syfte, vilket var att så snabbt som möjligt bygga upp en
kritisk massa av användare genom olika former av massanslutning.
Detta var även ett medvetet strategiskt vägval där EyeOnID gick in
med låga priser och i praktiken drev detta mot kostnadsersättning för
att få upp volymen snabbt, vilket även återspeglas i de avtal som
tecknats. Genom att få upp volymen skapas förutsättningar för att
säkerställa användande och kvalitet i tjänsten. Idag finns närmare
500 000 konton i EyeOnID's plattform med aktiva användare. Dock är
det endast en begränsad del av dessa som ger en intäkt per månad som
motsvarar den som vi idag offererar till våra kunder och partners.
Detta har varit en del av investeringen för EyeOnID genom att bygga
volymer och snabbt driva användare till tjänsten i en omogen marknad.
Idag ser vi att vi har den kvalitet och tekniska förmåga som ställs
på plattformen och vi ser inte att vi kommer ha anledning
subventionera volym på samma sätt utifrån nämnda premisser.

Plattformen är skalbar och är idag helt anpassad för att kunna ta in
stora volymer löpande, vilket även innebär att snittintäkten idag
baserat på befintlig användarstock inte reflekterar de prisnivåer som
vi idag säljer och offererar till.

Ytterligare en viktig sak som har hänt under perioden och som jag
tidigare har berört är EyeOnID's deltagande i olika
innovationsprojekt. Jag ser att det är ett väldigt viktig strategiskt
arbetssätt, att vi genom närvaro i olika projekt med bl.a.
universitet och forskningsgrupper inom IT-säkerhet och dataanalys
skapar förutsättningar för att driva innovationskapital till oss som
bolag. Det kan bl.a. ske genom att vi bidrar med resurser och
säkerhetskunnande eller ger tillgång till delar av våra tekniska
plattformar som tex. EyeOnText.

Som ett resultat av detta kan det i vissa fall även generera en
finansiell intäkt till de olika intressenter som ingått i projektet,
i samband med att dessa projekt likv...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.