Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-14

Eyeonid Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ)

Aktieägarna i Eyeonid Group AB (publ), org.nr 559005-9415 ("Bolaget"),
kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 januari 2020,
kl. 10:00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1,
Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar att delta på stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken lördagen den 25 januari 2020, och

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 29
januari 2020, via e-post till: info@eyeonid.com eller via brev till
Eyeonid Group AB (publ), att: "EGM 2020", Blasieholmsgatan 4A, 111 48
Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande
fall, uppgift om biträde (högst 2).

Ombud m.m.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.eyeonid.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i
god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna
adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, tillfälligt
registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara
tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
lördagen den 25 januari 2020, vilket innebär att aktieägaren bör
underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Val av styrelseledamot
8. Särskilt bemyndigande för styrelsen
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 - Val av styrelseledamot

Styrelseledamot Joerg Floeck har begärt att entledigas som
styrelseledamot i Bolaget. Joerg Floeck har tillträtt ett
heltidsengagemang i annat internationellt bolag och detta ligger till
grund för denna begäran.

Styrelsen föreslår att Bolagets externa VD, Patrik Ugander, tillträder
som ordinarie ledamot i Bolaget fram till i slutet av nästa årsstämma
och att Joerg Floeck entledigas från sin post som ordinarie
styrelseledamot.

Patrik Ugander, född 1968, är Bolagets VD och har tidigare haft roller
som t.ex. Vice President Enterprise Sales, Vice President Broadband
Services och Director Broadband Services på TeliaSonera och senast
Head of Nordic Sales & Marketing vid Europeiska ERV Nordic.

Punkt 8 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att
vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna
kallelse vid Bolagsverket.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för
aktieägare hos Bolaget före stämman samt utan kostnad sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets
hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 99 869 405 aktier och röster.

Stockholm i januari 2020

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Ugander, VD

+46 (0)70-544 01 68

Patrik.ugander@eyeonid.com

eller

Carl-Magnus Jönsson, CFO

+46 (0)73-545 53 50

carl-magnus.jonsson@eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt
komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster.
Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och
företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter,
kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser
på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 januari 2020 kl 13.15 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/kallelse-till-extra-bolags...
https://mb.cision.com/Main/14860/3008398/1174056.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.