Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Eyeonid Group AB: Kvartalsrapport 3 2019

Sammanfattning januari - september 2019 (jämförelse samma period
föregående år):

· Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 3 186 (KSEK 2 221)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -19 460 (KSEK -22 494)*
· Resultat per aktie: SEK -0,30 (SEK -0,42)*
· Eget kapital per aktie: SEK 0,67 (SEK 0,91)*

Sammanfattning juli - september 2019 (jämförelse samma period
föregående år):

· Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 440 (KSEK 718)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -6 770 (KSEK -7 133)*
· Resultat per aktie: SEK -0,11 (SEK -0,13)*
· Eget kapital per aktie: SEK 0,67 (SEK 0,91)*

* I samband med bokslutet 2018 har avskrivningstiden för balanserade
utvecklingsutgifter ändrats från 10 till 5 år. Förändringen har
räknats om från och med den 1 januari 2018 och innebär att kostnaden
avseende avskrivningar förändrats jämfört med tidigare lämnade
kvartalsrapporter under år 2018. I och med ökade avskrivningar
påverkas resultatet negativt. Förändringarna är inte
kassaflödespåverkande.

Väsentliga händelser under perioden (januari - september)

· Bolaget deltog på DIA tillsammans med Tieto på DIA konferensen i
Amsterdam i slutet av juni för att visa upp hur den kommande
integrationen av tjänsten kommer kunna se ut.

· Bolaget kallar på en tredje tranche om 10 MSEK inom ramen för det
finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth
Opportunities Fund ("ESGO"). Påkallandet av denna tredje tranche
medförde utgivande av nya teckningsoptioner till såväl ESGO som till
samtliga övriga aktieägare.

· Bolaget släpper Generation II av sitt API där nya funktioner
rörande 360° Modules samt integration av EyeOnText och NLP-teknologin
skapar nya förutsättningar för kundintegration och kunderbjudande.

· Konsolideringen av säkerhetsinfrastrukturen har gjorts om och
anpassats efter nya säkerhetsstandarder vilket ger bättre
flexibilitet och bättre skalbarhet.

· Bolaget tecknar nytt kommersiellt avtal med Willis Tower Watson.
· Bolaget utser ny VD, Patrik Ugander som efterträder Daniel
Söderberg.

· Bolaget utser Daniel Söderberg till Senior Advisor med fokus på
Research and Development (R&D).

· Bolaget omväljer Henrik Sundewall och utser Pontus Dahlström,
Joerg Floeck och Carl Höglund till nya styrelseledamöter vid
ordinarie bolagsstämma 16 maj. Därmed ersätts Mats Jämterud, Dusyant
Patel och Håkan Svanberg som styrelseledamöter i bolaget.

· Eyeonid Group ger ut konvertibler motsvarande 3 Mkr till ESGO.
· Bolaget tecknar avtal för distribution av ID-monitoreringstjänster
och produkten "EyeOnID 360° Modules" med ett ledande multinationellt
europeiskt försäkringsbolag. Projektleveransen innefattar både en
integration med en 3:e parts distributionsplattform och en global
CIAM Plattform. Lansering planerad under september.

· EyeOnID tecknar ett tilläggsavtal till befintligt avtal med
Telenor Norge gällande försäljning av EyeOnIDs proaktiva
ID-bevakningstjänster.

· Eyeonid Group säger upp finansieringsavtal med European Select
Growth Opportunities Fund. (ESGO)

· Eyeonid Group tecknar låneavtal om 15 MSEK med Formue Nord
Markedneutral A/S.

· Eyeonid Group AB tecknar ett distributions- och samarbetsavtal med
Sinew Software Systems Pvt Ltd gällande deras Password Manager.

· Avsiktsförklaring med en ledande paneuropeisk retailkedja gällande
försäljning av Eyeonids proaktiva ID-monitoreringstjänst till
konsumentmarknaden. Avsikten är att lansera erbjudandet i flera
länder parallellt.

· Eyeonid anordnar aktieägarkväll den 12 september på hotell Anglais
i Stockholm.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Eyeonid Group meddelar att tidigare tecknat avtal med ett
multinationellt försäkringsbolag avsåg Baloise Group i Belgien med
lansering den 4 november.

· Eyeonid Group AB kallar aktieägarna till extra bolagsstämma
torsdagen den 7 november. Stämman ska huvudsakligen fatta beslut om
bolagsordningsändring och emissionsbemyndigande.

· Den 25 oktober meddelar Eyeonid att bolaget genomför en PoC (Proof
of Concept) med en stor europeisk bank.

· Eyeonid Group får initial order från stort försäkringsbolag i
Tyskland basera på tidigare kommunicerat LOI. Initialt ordervärde om
minst 700 TSEK.

VD kommentar

Tredje kvartalet 2019 har medfört flera bra affärsmöjligheter som
uppkommit samtidigt som redan befintliga dialoger mognar allt mer.
Jag känner att vi nu når ut bredare i marknaden och att det fortsatt
finns ett starkt intresse för området ID-monitorering i allmänhet och
för EyeOnID i synnerhet. Jag har haft möjlighet att besöka flera nya
och befintliga kunder under perioden vilket ytterligare stärker min
känsla av att marknaden för dessa tjänster verkligen håller på att ta
fart, inte minst i de marknader som vi har en stark närvaro i såsom
Tyskland, Belgien, Nederländerna och Norden i stort.

Vi tecknade även några helt nya avtal under perioden med kortare
försäljningscykel än tidigare. Vi ser att vår flexibilitet avseende
både våra egna lösningar såväl som vår förmåga att genomföra
leveranser med minimal påverkan på kundernas egen IT-infrastruktur
hjälper oss att korta ned försäljningscykeln, vilket är positivt. En
annan bidragande orsak är att kunskapen i marknaden om dessa tjänster
och värdet av desamma för kunder och den egna affären ökar. Vi ser
även att i samband med leveranser så kommer vi allt närmare kunden
och därmed längre in i deras egna affär. Detta blir alltmer tydligt
då vi ibland även inviteras in i processerna för försäljning och
marknadsföring hos kunden i samband med lansering, vilket visar på
den tillit man har till EyeOnID som leverantör och vårt kunnande inom
området.

Vi genomförde en aktieägarekväll under september med stor uppslutning,
vilket var positivt för oss. Där fick vi möjlighet att besvara flera
olika frågeställningar, inte minst kring hur vi ser på utvecklingen
av marknaden som sådan men även hur vår affärs- och säljprocess ser
ut.

Med anledning av extra bolagsstämma den 7 november har vi även
tidigarelagt vår Q3-rapport i syfte att kunna diskutera utfall och
händelser under det gångna kvartalet på ett mer öppet sätt.

Marknadsläget: Det finns en stark efterfrågan i marknaden efter
proaktiva tjänster för ID-monitorering och ID-stöld. Ett av skälen är
att vi ser en ökad mediabevakning och publicering av nyheter kopplade
till stora läckor av data, GDPR med tillhörande bötesbelopp och för
segmentet "cybercrime" rent generellt. Flertalet intressanta
rapporter har släppts som visar att internetanvändandet fortsätter
att öka men även oron för hur våra personliga identiteter hanteras av
större företag och organisationer. Tilliten till att personliga
uppgifter hanteras på ett tryggt sätt är låg och hela 68% anser inte
att man kan lita på publika webbsidor. Att cybercrime är en av de
snabbast växande kriminella segmenten globalt råder det ingen tvekan
om. I en rapport tidigare* i år gjordes bedömningen att den totala
samhällskostnaden för cybercrime kommer att uppgå till ofattbara 6
biljoner USD 2021. Motsvarande siffra för rökning är ca 1 biljon USD.
Samtidigt ökar antalet läckt data och bara under första halvåret i år
uppgick ökningen till +52% jämfört samma period 2018, motsvarande 4.1
miljarder läckta ID-uppgifter. Samtidigt ser vi att allt fler
artiklar och den övergripande mediabevakningen för dataläckor och
angrepp på företag ökar och varje vecka kommer nya uppgifter som
visar hur utsatta våra personuppgifter många gånger är.

Att tillsammans med våra kunder ta upp kampen mot cybercrime blir allt
viktigare och det är något som vi ser knyter samman flera olika
branscher.

Leveransläget: För närvarande, under fjärde kvartalet, pågår flera
leveranser som kommer att lanseras för olika kunder i olika marknader
i Europa. Vi har högsta fokus på att, förutom nyförsäljning,
säkerställa projektleveranser och lanseringar tillsammans med våra
kunder.

Baloise lanserade sitt nya erbjudande baserat på EyeOnID's lösningar
den 4 november i den belgiska marknaden. Säljstart sker genom deras
ca 3 000 försäkringsförmedlare som kommer att erbjuda tjänsten "Cyber
Safe" till deras konsumenter i Belgien. Lanseringen innefattar även
en marknadsportal (https://e.baloise.be/portal/customer/products )
som levererats av EyeOnID. Portalen samlar trafik från deras olika
kanaler för att därmed öka konvertering av tjänsten på bästa sätt för
samtliga intressenter, såsom för konsumenten, för Baloise och därmed
för EyeOnID. Vidare så ingår två nya integrationer mot
3:e-partsleverantörer i lösningen. Dels mot ett företag som heter
OneGini som möjliggör s.k. single sign-on funktionalitet, som medför
att kunderna endast behöver logga in på ett ställa för att få
tillgång till tjänsten från Baloise kundportal. Och dels har vi
integrerat lösningen med Tietos "Insurance in a box" plattform för
första gången vilket nu innebär att vi är en del av deras tjänst och
marknadserbjudande.

Den större europeiska bank som vi informerade om den 25:e oktober går
ut i en riktad marknadsundersökning baserat på EyeOnID's tjänst under
denna vecka (v.45) där man avser att säkerställa förståelse av
kundernas behov och efterfrågan kring en tjänst levererad av banken.

Det tyska försäkringsbolag som under oktober lämnade en initial order
avseende köp av EyeOnID's tjänster för en så kallad "soft-launch" är
nu i full färd med att levereras till kunden. Jag vill även passa på
att förtydliga att de belopp som kommunicerats är baserade på s.k.
startup- och minimum-fees under de första 12 månaderna. I de fall
försäljningen överstiger de lågt hållna miniminivåerna så har EyeOnID
rätt att fakturera faktiskt antal användare löpande. Vi ser att detta
är en oerhört viktig affär för att säkerställa en stark närvaro i den
tyska marknaden såväl som för vår fortsatta etablering inom
försäkringsbranschen.

Affärsläget: Vårt fokus just nu är att stänga flera pågående
affärsdiskussioner och förhandlingar så snart som möjligt.

Gällande affärsdialogen med en större s.k. Retailkedja, som
kommunicerats tidigare, pågår dialogen fortsatt för att komma i mål
med ett gemensamt avtal. Förseningen i dialogen är direkt relaterad
till en utökning av innehållet med flera olika tjänster och
produktpaketeringar än vad som diskuterats initialt, utöver
eventuellt tidigareläggande av lansering i ytterligare geografiska
marknader. Kunden överväger detta för att kunna nå en större del av
kundens marknadssegment genom flera olika kanaler.

· https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-almanac-2019/

Te...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.