Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Eyeonid Group AB: Kvartalsrapport 3 2021: Nya EyeonID Group ökar omsättningen snabbt

Kvartalsrapport 3 2021

Stockholm 2021-11-01

Kvartalsrapport 3 2021: Nya EyeonID Group ökar omsättningen snabbt

Sammanfattning juli - september 2021 (jämförelse samma period föregående år)*:

 •   Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5 346 (KSEK 1272)
 • EBITDA resultat före omstruktureringskostnader KSEK- 3 385 (KSEK -5175)
 •   EBITDA för perioden uppgick till KSEK -6990 (KSEK -5175)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -12 963 (KSEK -8 025)
 •   Resultat per aktie: SEK -0,06 (SEK -0,06)
 •   Eget kapital per aktie: SEK 0,43 (SEK 0,60)

Sammanfattning januari - september 2021 (jämförelse samma period föregående år)*:

 •   Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 10 599 (KSEK 3 379)
 • EBITDA resultat före omstruktureringskostnader KSEK- 17375 (KSEK -14 339)
 • EBITDA för perioden uppgick till KSEK -20980 (KSEK -14339)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -33 688 (KSEK -22891)
 •   Resultat per aktie: SEK -0,14 (SEK -0,18)
 •    Eget kapital per aktie: SEK 0,43 (SEK 0,60)

*Eyeonid Group AB förvärvade i maj 2021 Bolder Sweden AB med dotterbolag. Verksamheten i Bolder ingår i koncernredovisningen från och med maj 2021 och ingår således ej i den här rapportens jämförelseperioder.

Året i sammanfattning Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q1-Q3 2021
Nettoomsättning (KSEK) 2 438 2 814 5 346 10 598
Tillväxt nettoomsättning 137% 149% 320% 214%
(%)
Resultat före -5 825 -8 165 -6 990 -20 980
avskrivningar (EBITDA)
(EBITDA exklusive (-5 825) (-8165) (-3385) (-17375)
omstruktureringskostnader)

Väsentliga händelser under perioden (juli - sept)

 • Den 5 juli meddelades att den nederländska försäkringskoncernen Interpolis lanserar proaktivt ID-skydd baserat på EyeonID's ID-monitoreringslösningar.
 • Den 4 augusti meddelades att Eyeonid Group AB reviderar mål avseende kassaflöde i befintlig verksamhet inom ID-skydd.
 • Den 9 augusti tecknade Eyeonid Group AB avtal med en dansk telekomoperatör avseende lansering av ID-skyddslösningar i Danmark.
 • Den 24 augusti fattade styrelsen i Eyeonid Group AB beslut om genomförande av tilläggsköpeskillingen enligt det ingångna förvärvsavtalet. Tilläggsköpeskillingen erlades genom en riktad nyemission.
 • Den 30 augusti meddelades att Eyeonid Group AB ska omstruktureras för att skapa tillväxt med långsiktig och uthållig lönsamhet.
 • Den 24 september meddelade styrelsen att starta processen att genomföra en företrädesemission om cirka 25 MSEK med övertilldelningsutrymme om 5 MSEK. För detta meddelades att avtal ingåtts med G&W Fondkommission som finansiell rådgivare.
 • Den 28 september meddelade styrelsen att VD Patrik Ugander lämnar sitt uppdrag från och med 28 september och att Tomas Olsson, VD för Bolder Sweden AB, ersätter som tillförordnad VD.

Väsentliga händelser under perioden (januari - juni)

 • Den 11 januari inledde Masmovil kommersiell lansering i den spanska marknaden.
 • Den 15 mars meddelades att Eyeonid Group AB ingått avtal om att förvärva Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag. Affären förutsatte godkännande av en extra bolagsstämma vars kallelse gick ut dagen efter, den 16 mars.
 • Den 23 mars lanserades EyeonIDs nya grafiska profil och webbplats.
 • Den 16 april hölls extra bolagsstämma i Stockholm, samtliga beslut fattades i enlighet med kallelsen och var enhälliga. I och med detta blev det klart att Eyeonid Group AB kommer att förvärva Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag i enlighet med det avtal som tecknades den 15 mars.
 • I och med extra bolagsstämmans godkännande av förvärvet av Bolder Sweden AB den 16 april meddelades att teckningskurs för TO3 och TO4 fastställs till 1,15 SEK. I och med att förvärvet kommer betalas genom en riktad nyemission till en fastlagd kurs om 1,15 SEK kommer det att påverka teckningskursen för TO3 och TO4 i enlighet med dess villkor.
 • Den 20 april kallades aktieägarna till årsstämma 2021 den 21 maj 2021.
 • Den 6 maj tillträdde EyeonID samtliga aktier i Bolder Sweden AB.
 • Den 7 maj meddelades att Bolder och Unisport AS initierar gemensam utveckling inom befintligt samarbetsavtal mellan parterna.
 • Den 7 maj meddelades också att Bolder tecknat ett samarbetsavtal med det amerikanska företaget Stereolabs SAS.
 • Den 21 maj hölls årsstämma i Eyeonid Group AB i Stockholm. Det beslutades bland annat att välja Erik Hallberg till styrelsens ordförande samt styrelseledamöterna Filip Weintraub, Pontus Karsbo, Lena Lohajner-Lindberg och Carl Höglund.
 • Den 27 maj meddelades att Bolder ingår Proof of Concept (PoC) avtal med ett norskt museum för användning av Bolders kamera- och plattformslösning i offentliga miljöer.
 • Den 1 juni meddelades att utfallet av teckningsoption TO7 tecknades till ca 61,3 %, vilket innebar att Eyeonid Group AB tillfördes ca 10,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Torsdagen den 17 juni höll EyeonID digital kapitalmarknadsdag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 14 oktober meddelades att styrelsen utsett Georg Tsaros till ny VD för Eyeonid Group AB. Tjänsten tillträds senast 1 januari 2022.

Styrelsens ordförande - En ny tid för EyeonID Group

Kvartalet har varit fullt av åtgärder för att säkra bolagets framtid. Styrelsen har fått värdera alla verksamheterna för att förstå potential och värde. Detta sker alltid löpande, men då styrelsen nödgats att under kvartal 3 informera om att tidigare sedan länge utlovat kassaflödes break-even avseende EyeonID under en månad i Q4 inte kunde infrias, samt sinande kassa inom EyeonID som skulle leda till kapitalbrist har lett till att alla delar inom EyeonID fått värderats för värdera kraften att ta sig vidare. Bolder som förvärvades under maj 2021 hade med sig en kassa för 2021 som hanterats enligt plan. Efter genomlysning av verksamheten beslöts om att fokusera och kostnadsanpassa verksamheten. Beslutet togs baserat på värdet på bolagets kundbas, tillgångar och potential. Styrelsen har därefter fattat beslut om en kommande företrädesemission för att säkra verksamheten, detta har skett samtidigt som en fokusering och kostnadsanpassning av EyeonID skett och sker.

Styrelsen tog beslut om att kontraktera G&W Fondkommission AB att agera som rådgivare i en kommande företrädesemission med garantister. Företrädesemissionen beslutades till 25 MSEK med möjlig riktad emission om 5 MSEK ytterligare. Bolagets största ägare i form av Weintraub AS samt Westhawk AS har ingått teckningsförbindelse för sina andelar, motsvarande drygt 28 % av emissionen.

Som en del av denna anpassning av verksamheten så lämnade Patrik Ugander som VD den 28 september 2021. Han står till styrelsen och bolagets förfogande under avvecklingstiden. Från den 22 oktober 2021 är han inte verksam inom den löpande verksamheten utan står till förfogande.

Tomas Olsson som är VD för Bolder gruppen inom koncernen har från den 28 september 2021 inträtt som tf VD. Han har tillsammans med ett core team med CFO, grundarna till EyeonID Anton Linné och Christoffer Olsson samt Eirik Skjaerseth från Bolder aktivt drivit en översyn av hur vi kan agera och bli mer effektiva samt se potentiella möjligheter för respektive del och tillsammans.

Styrelsen har under oktober 2021 utsett Georg Tsaros till ny VD och koncernchef. Han tillträder den 1 december 2021.

Alla dessa åtgärder har skett samtidigt som fokus på affär skett. Under perioden har utöver avtal med en dansk telekomoperatör ytterligare ett viktigt avtal skett med en nordisk aktör tillsammans med SkimSafe AB som kommer lanseras under slutet av året. Fokus för den nya styrelsen är inte antalet avtal, utan att säkra de avtal som finns och att de blir framgångsrika för oss samt våra partners. Tidigare indikerade volym av avtal är inte längre aktuella. Vårt fokus är att säkra avtal som innebär möjlighet att effektivt nå volym och därmed öka omsättningen och minska bolagets underskott per månad.

Som del i denna fokusering kommer vi att fortsätta använda EyeonText internt som en viktig del i vår datainsamling. Vi ser stora möjligheter där EyeonText's teknologi kan förstärka EyeonID och Bolders plattformar. Vi har en stor tilltro i teknologin och vi kommer återkomma hur vi kommer maximera potentialen.

Bolder har under denna tid aktivt påbörjat sin marknads- och tillväxtacceleration. Under kvartalet har delleveranser av projekt till spelare inom hälsosektorn skett, kommersiell start av aktivitetscentret Air By Bolder, flera projekt med leverans av Edge-baserad kamera (Sterolabs är vår partner) teknik tillsammans med Bolders plattform påbörjats. Bolaget har under kvartalet fått bidrag för Covid nedstängning i Norge under 2020 och 2021 där vi räknar med att de sista bidragen kommer i Q4 2021.

Under slutet av september genomfördes i Norge en stor Europakonferens för smart city - Nordic Edge där Bolder var en aktiv aktör och visade upp sig och sin förmåga. Stort intresse där redan nu en del kontakter börjar skapa affärsintresse och offerter.

Bolaget kommer separat framöver redovisa i detta kvartal samt kvartal 4 omstruktureringskostnader. Omstruktureringskostnader är avvecklingskostnader för resurser samt projekt.

Från kvartal 3 kommer bolaget införa redovisning av Ebitda, dvs resultat före finans och avskrivningar. Aktivering av utvecklingskostnader sker efter intern värdering baserat verksamheten.

Under kvartal 3 så ökar vi nettoomsättning från ca 1,3 MSEK, föregående år, till drygt 5,3 MSEK, övriga rörelseintäkter från 97 TSEK till 2,6 MSEK, aktivering av utveckling, främst inom Bolder, från 1,5 MSEK till 3,1 MSEK leder till att den totala omsättningen ökar från ca 2,9 MSEK till drygt 11 MSEK!

Bolaget har separat kommunicerat fokusering och anpassning av verksamheten. Detta leder till beslut om kostnadsanpassningar som är relaterat till resurser och projekt. Styrelsen reserverar för detta under kvartalet och redovisar detta som en omstruktureringskostnad. Under perioden har omstruktureringskostnader om ca 1 MSEK tagits, ytterligare ca 3,6 MSEK har reserverats. Bolagets EBITDA exklusive omstruktureringskostnader landar på -3,4 MSEK jämfört med -5,2 MSEK Q3 2020.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla i bolaget för stort fokus i en omställningstid. Deras insats och fokus att leverera tar bolaget vidare inför nästa steg. Vi har full förståelse för att många ägare har haft och har funderingar över vad som skett och sker. Styrelse och stora ägare ser dock att vi med dessa åtgärder skapar en verksamhet tillsammans med medarbetare som kan anpassad till verkligheten växa mot lönsamhet.

För styrelsen i Eyeonid Group AB

Erik Hallberg

Ordförande

VD-ord

När detta skrivs så är det mer aktuellt med säkerhet för personer och företag än någonsin. Likaså är det fler artiklar och debatter om ohälsa som dom stora sociala nätverken aktivt bidrar med. Vi förstår att algoritmerna är gjorda för att visa innehåll som optimerar de stora plattformarnas affärsmodell med dess partners och vi förstår att det skapar olika samhällsproblem. Det är en obalans där förutsättningar för värdeskapande mellan mig som individ och företag för att nå full potential inte är på plats. För att lyckas med det måste man ge mig som individ och företag verktyg som skapar möjligheter att få ut mer potential med varandra. Det handlar om att skapa engagemang på mer lika villkor.

Jag brukar säga att det är naturligt där vi är. Det är inte konstigt. Men vi ser att det är en ohållbar fas vi är inne i. Internet är fortfarande en väldigt ung infrastruktur. Men det är ingen tvekan om att alla företag måste ta ett större ansvar ...

Författare Cision