Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

Eyeonid Group AB: Niomånadersrapport 2016

Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 0 (2015 KSEK 108)
Periodens resultat uppgick till KSEK -18 576 (2015 KSEK -99)
I ovan ingår extraordinära nedskrivningar om KSEK -12 263 (2015 KSEK
0) Omvärderad jämfört med tidigare lämnad halvårsrapport, se avsnitt
"Försäljning och resultat".

Resultat per aktie: SEK -0,45 (2015 SEK -0,004)
Eget kapital per aktie: SEK 0,42 (2015 SEK 0,68)
Denna rapport avser perioden fram till och med den 30 september 2016.
Eyeonid Group AB (publ) rapporterade till allmänheten första gången i
och med halvårsrapporten per 2016-06-30 varför inga jämförelsesiffror
anges för motsvarande period 2015. Istället anges siffror per den
sista december 2015 som jämförelse.

VD kommentar
Nu har dryga 9 månader passerat av året och jag haft nöjet att få leda
bolaget som VD sedan maj 2016. När jag tillträdde var mina direktiv
från styrelsen tydliga, notera bolaget på relevant lista och lansera
tjänsten.

Utan ett bra team av duktiga människor knutna till bolaget hade vi
aldrig nått så långt som vi gjort under denna period och jag kan
endast lyfta på hatten och tacka er alla.

Utöver de mål satta av styrelsen har ambitionen hela tiden varit att
förbereda bolaget för att snabbt kunna expandera internationellt
tillsammans med våra kunder. Detta innebär inte i första hand att
sätta upp kontor med personal över hela världen utan snarare ur ett
legalt och organisatoriskt perspektiv. Då vi inriktar oss på att
distribuera våra tjänster via Partners, som i vissa fall även finns
representerade på fler marknader än Sverige, är det av vikt att vi
ska kunna leverera ett globalt erbjudande.

Detta har inneburit att vi under perioden lagt stora resurser på ett
flertal nationella och internationella utredningar gällande
personuppgifts- och dataskyddsfrågor med syfte att a) säkerställa att
vi följer dagens gällande lagar och regler samt b) säkerställa våra
system för framtida lagändringar. Utifrån nämnda utredningar har vi
gjort förändringar i vår infrastruktur och därmed säkerställt, både
tekniskt och legalt, att vi behandlar känslig data på ett bra sätt.
Plattformen är nu uppdelad på flera länder i olika kontinenter och
efterföljer det legala. Jag är övertygad om att alla de investeringar
och satsningar vi gör gällande säkerhet, legalt och compliance ger
oss ett försprång gentemot konkurrenter i kombination med att det
tryggar våra Partners.

Vad gäller de grundläggande målen är bolaget sedan september noterat
på NGM Nordic MTF. Under hösten har bolaget påbörjat
förändringsarbetet med att gå från enbart teknisk utveckling till att
nu kommersiellt erbjuda vår första tjänst, Proaktiv ID-bevakning till
marknaden. Vi har sedan tidigare kommunicerat ett "Letter of Intent"
(LOI) med mySafety Group (mySafety). Vad gäller dialogen med mySafety
har den hela tiden varit mycket bra och vi kan konstatera att vi
matchar varandra väldigt väl. Deras kunskap som ledande och drivande
av ID-skyddsfrågor tillsammans med vår digitala kunskap på området
bådar för något väldigt gott. Som tidigare kommunicerats gällde den
initiala förhandlingen konsumenter men som nu även kommit att
innefatta företagskunder. Företagskunder hamnar många gånger i
skymundan men det är en extremt potentiell marknad och vi är glada
för att mySafety redan i nuläget valt att inkludera denna del i
avtalsförhandlingen. Det enda jag i skrivande stund kan kommentera
gällande status i förhandlingarna är att dessa är väldigt långt
gångna och att vi från båda håll arbetar för fullt med att stänga de
sista luckorna.

Vi har märkt att intresset för ID-bevakning är väldigt stort men att
kunskapen i många fall är mycket lägre än vad vi kunnat tro. Under
hösten har det varit stort medialt intresse kring ID-kapningar och
kortbedrägerier. Detta kulminerade i samband med att SVT i november,
efter rapportens period, visade ett reportage som handlade om hur
många svenskars inloggningsuppgifter som finns tillgängligt på
Internet. Vidare lät SVT lägga upp en sökmöjlighet för svenskar att
se om deras inloggningsuppgifter fanns med bland de uppgifter de
funnit. Många vanliga svenskar, banker, myndigheter och företag blev
chockade och förvånade över att deras uppgifter fanns med i läckor
SVT funnit. Detta är något vi på Eyeonid talat om länge och tack vare
att medias uppmärksamhet ökar kommer medvetandegraden i samhället
göra detsamma. Nästa steg är att lära samtliga att bara för att de
ändrat sina uppgifter en gång betyder inte det att deras nya
inloggningsuppgifter inte stjäls imorgon. Vidare är det viktigt för
mig att kommentera att de uppgifter SVT har funnit bara är en
begränsad del av alla de uppgifter som finns där ute och varje dag
finner vi nya läckta uppgifter. För Eyeonid är det här den bästa
reklamen som vi någonsin kan få och jag är övertygad om att detta
öppnar upp ännu fler dörrar för oss.

Som VD får jag många gånger frågan om vilka andra potentiella kunder
och partners vi talar med. Svaret är att självklart talar vi med
flera men vi kommer aldrig kommunicera något till marknaden för det
att vi antingen ingått någon form av LOI eller är inne i en
avtalsförhandling. Vidare tar jag ett personligt ansvar för att ingen
ska få tillgång till kurspåverkande information före någon annan. Det
går att argumentera för att vi borde agera annorlunda och vara lite
mer öppna men detta är det förhållningsätt vi arbetar utifrån.

Under perioden har vi valt att vara överviktade organisatoriskt mot
konsultsidan då detta ger oss en möjlighet att lättare kunna
kontrollera våra utvecklingskostnader. Då vi nu ser vart vi är på väg
kommer vi börja vikta om och istället anställa personal vilket i viss
mån ger oss en högre risk men lägre kostnad i gengäld.

Till sist vill jag bara tacka alla er aktieägare för att ni precis som
vi tror på bolaget och det vi gör. Vi har nu påbörjat en resa som i
varje fall jag som VD kommer göra allt för att den ska bli fantastisk
för alla inblandade.

Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ)
Verksamheten
Eyeonid har under ett par års tid arbetat med att utveckla en tekniskt
avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga
samt förekomma intrång och bedrägerier av företag samt personlig
digital identitetsdata såsom inloggningsuppgifter, kreditkort,
personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett stort och
växande behov. Antalet kortbedrägerier i Sverige ökar lavinartat.
Under 2015 anmäldes i Sverige 156 000 ID-stölder/ID-kapningar vilket
motsvarar en ökning på 56% jämfört med föregående år. Under 2016 har
trenden fortsatt hålla i sig och vi ser inga tydliga tecken på någon
minskning. Vidare ger den nya lagen som infördes den 1 juli 2016 om
identitetstöld stöd för att fler anmälningar kan komma att ske.

Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i
verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning
på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka,
validera, analysera, matcha samt varna kunder när vi funnit dennes
eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på
nätet. Med det menar vi att plattformen söker och läser av mängder av
datapunkter i såväl det publika indexerade Internet (den del de
flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och
Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över
krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver
det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella
sökningar.

Den första tjänsten ur plattformen som presenterats för marknaden är
Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi
funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter,
kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer
tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens
bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang
som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas
kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal).
Vid en larmnotifiering skickas även en rekommendation med förslag
till åtgärder för kunden. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst
vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före eventuellt
brott eller bedrägeri sker.

Tjänsten, Proaktiv ID-bevakning är den första tjänsten ur den
plattform Eyeonid utvecklat och som nu erbjuds marknaden.

Då Eyonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer
lanseringen av tjänsten ske tillsammans med en sådan vilket innebär
att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.

Eyeonid i korthet
Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda,
vilande dotterbolaget EyeonID Intressenter AB. Eyeonids huvudkontor
med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1
januari 2016 till och med den 30 september 2016. I såväl periodens
siffror som i jämförelsesiffror ingår det numera avvecklade
dotterbolaget Eyeonid Technology AB.

Nyheter som är av kurspåverkande karaktär meddelas alltid via enskilda
pressmeddelanden och aldrig via rapporter.

Händelser under perioden
Det första tre kvartalen 2016 har inneburit stora förändringar för
Eyeonid. Redan i början av året påbörjades arbetet med att förbereda
koncernen för att göra det möjligt att uppta aktierna i Eyeonid till
handel på en lämplig marknadsplats. I samband med detta har flera
extra bolagsstämmor hållits och Eyeonid har kommit att registreras
som ett publikt bolag hos Bolagsverket.

Under perioden har bolaget bland annat stärkt det egna kapitalet,
något som har gjorts med hjälp av ett par mindre
kapitalanskaffningar, men också att gjort en ordentlig översyn av de
avtal och tjänster som Eyeonid har haft. En direkt effekt har blivit
att två av de konsulter som arbetat löpande för koncernen erbjudits
anställning hos Eyeonid, något de har accepterat. Detta medför att
det kommer att gå snabbare för Eyeonid att ta steget från att ha
varit ett utvecklingsbolag till att genomföra sin kommersiella
lansering.

I april valde en extra bolagsstämma en ny styrelse om fyra personer
bestående av Henrik Sundewall, Dusyant Patel, Thom Thavenius och Mats
Jämterud. Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Henrik Sundewall
till styrelsens ordförande.

I maj 2016 kunde Eyeonid kommunicera att företaget rekryterat en ny
verkställande direktör, Daniel Söderberg. Han är en entreprenör med
ett förflutet inom en rad olika branscher och har bland annat varit
med och grundat Front Office Nordic AB som nyligen listades på NGM
Nordic MTF. Daniels har utöver detta haft flera ledande positioner
inom teknikbolag, däribland VD för Broaden AB som var verksamma inom
Mobile Media till Managing Director Norden för Distefora Mobile
Scandinavia som ingick i Distefora AG, noterade på Schweiziska
b...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.