Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-11

Fabege: Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 11 april 2016

Vid Fabege AB:s årsstämma den 11 april 2016 fastställde stämman
styrelsens förslag till utdelning för år 2015 med 3:50 kr per aktie.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 13 april
2016. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 18
april 2016.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Eva Eriksson,
Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante
Paulsson samt att nyvälja Anette Asklin och Anna Engebretsen. Till
styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 2 350 000 kr
att fördelas enligt följande:

800 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr till övriga
ledamöter som ej är anställda i bolaget, samt 150 000 kr för arbete i
revisionsutskottet, att fördelas med 70 000 kr till ordföranden och
40 000 kr vardera till två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå
enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2017 årsstämma
ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en
valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2017 och att
representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till
revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig
revisor.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst
intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier.
Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till
högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av
samtliga bolagets utgivna aktier.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13
80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
vid tidpunkt enligt ovan.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med
inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt
fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde
av 40,3 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till
2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer
information: www.fabege.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/beslut-fattade-vid-fabeges-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/1568/9953348/499377.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.