Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-25

Fabege: Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 25 mars 2014

Vid Fabege AB:s årsstämma den 25 mars 2014 fastställde stämman
styrelsens förslag till utdelning för år 2013 med 3:00 kr per aktie.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 28 mars
2014. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 2
april 2014.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Eva Eriksson,
Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik
Paulsson och Svante Paulsson. Till styrelseordförande omvaldes Erik
Paulsson.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 1 920 000 kr
att fördelas enligt följande:

800 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr till övriga fem
ledamöter som ej är anställda i bolaget, samt 120 000 kr för arbete i
revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd
räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2015 årsstämma
ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en
valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2015 och att
representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till
revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig
revisor.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst
intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier.
Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till
högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av
samtliga bolagets utgivna aktier.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13
80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl 17.00 den 25 mars 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med
inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt
fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde
av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till
2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien
är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/beslut-fattade-vid-fabeges-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/1568/9557580/224754.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.