Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-07

Fabege: Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 9
april 2018 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Mall of
Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till
årsstämman börjar klockan 14.15.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda
aktieboken tisdagen den 3 april 2018, dels anmäla sitt och eventuella
biträdens deltagande senast klockan 16.00 tisdagen den 3 april 2018.
Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

· Per post till Fabege AB (publ), "Fabeges Årsstämma", c/o Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

· Per telefon 08-402 90 68
· Via Fabeges webbplats www.fabege.se/arstamma
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier
måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta
omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 3 april
2018. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före
nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med
förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar,
insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
och

d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om
vinstutdelning.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill
valberedningens redogörelse för sitt arbete.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om principer för utseende av valberedning.
14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 2:1
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b) och 8 d) - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2017
lämnas med 4,50 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 11 april
2018. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma
att utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 april 2018.

Punkt 14 - Principer för ersättning till bolagsledningen

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga
medlemmar av koncernledningen. Hela styrelsen bereder frågan om
fastställande av principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande
direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och
utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen
skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år.
Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer,
kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg
uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen
omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell
ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad och relaterad
till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt nio
månadslöner. Den ledande befattningshavare som erhåller rörlig lön
förbinder sig att långsiktigt (för en period av minst tre år)
investera minst 2/3 av den rörliga ersättningen efter skatt i aktier
i bolaget. Syftet är att skapa delaktighet och engagemang genom att
ledande befattningshavare på ett mer strukturerat sätt erbjuds att
bli aktieägare. Bolagsledningens rörliga ersättning ska vid maximalt
utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt
cirka 10 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal
personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga
förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del av
ersättningarna.

Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda.
Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning
på eget kapital och är maximerad till två basbelopp per år och
anställd.

Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara
ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35
procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och
avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett
bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera
tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna
aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav
uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar
10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom
köp på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det
vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av
samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för
styrelsens beslut. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Nasdaq
Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var
tid registrerade kursintervallet. Ersättning för överlåtna aktier kan
erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning, eller eljest
med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna
anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med
finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom
betalning med bolagets egna aktier.

Punkterna 16 och 17 - beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut
om aktiesplit

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 5 ändras så att antalet
aktier skall vara lägst 133 600 000 och högst 534 400 000. Vidare
föreslås en uppdelning av bolagets aktier genom en s.k. aktiesplit
2:1 varigenom varje aktie delas upp i två aktier. Bolaget kommer
efter genomförd split att ha sammanlagt 330 783 144 aktier. Det
föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för
uppdelningen.

Det föreslås vidare att § 13 ändras så att lydelsen stämmer överens
med det nya namnet på lagen om värdepapperscentraler och kontoföring
av finansiella instrument.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 - Val av stämmoordförande, beslut om antal
styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av
styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om
principer för utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på Fabeges
årsstämma 2017, utsetts Bo Forsén (Backahill AB), Thomas Ehlin
(Fjärde AP-fonden), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar
fondförvaltning) och Mats Qviberg (Investment AB Öresund). Bo Forsén
har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna
representerar tillsammans drygt 25 procent av rösterna i Fabege per
den 31 januari 2018.

Valberedningen föreslår Fabeges årsstämma 2018 att besluta:

· att till ordförande på stämman välja Mats Qviberg,
· att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
· att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Anette Asklin, Anna
Engebretsen, Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Pär Nuder
och Mats Qviberg,

· att till ny styrelseledamot välja Per-Ingemar Persson,
· att till ny styrelseordförande välja Jan Litborn,
· att till revisor omvälja registrerade revisionsbolaget Deloitte
AB, med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig
revisor,

· att styrelsearvode utgår med totalt 2 190 000 kr, att fördelas med
500 000 kr till styrelsens ordförande, 220 000 kr per i bolaget ej
anställd ledamot samt 150 000 kr för arbete i revisionsutskottet,

· att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
· att valberedningen inför 2019 års stämma i likhet med tidigare ska
utses senast sex månader före årsstämman 2019 där representanter för
de fyra största aktieägarna i första hand erbjuds plats. Ordförande i
valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största
aktieägaren

Mer information om valberedningens föreslagna styrelseledamöter samt
revisor återfinns på bolagets webbplats, www.fabege.se.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut
upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets
förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt
sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Övrig information

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 165
391 572 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier.
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till
beslut och förekommande motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen,
inklusive revisorsyttranden samt fullmaktsformulär, hålls
tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman och
sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats
www.fabege.se. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till vinstutdelning
ingår i förvaltningsberättelsen. Bolagets årsredovisning kommer att
distribueras i mars till de aktieägare som m...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.