Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-27

Fabege: Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 2
april 2019 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Mall of
Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till
årsstämman börjar klockan 14.15.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda
aktieboken onsdagen den 27 mars 2019, dels anmäla sitt och eventuella
biträdens deltagande senast klockan 16.00 onsdagen den 27 mars 2019.
Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

· Per post till Fabege AB (publ), "Fabeges Årsstämma", c/o Euroclear
Sweden AB, Box 191,

101 23 Stockholm
· Per telefon 08-402 90 68
· Via Fabeges webbplats www.fabege.se/arsstamma
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier
måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta
omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 27 mars
2019. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före
nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med
förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar,
insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören och

d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om
vinstutdelning.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill
valberedningens redogörelse för sitt arbete.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om principer för utseende av valberedning.

14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier.

16.Övriga ärenden.

17.Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b) och 8 d) - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2018
lämnas med 2,65 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 4 april
2019. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma
att utsändas av Euroclear Sweden AB den 9 april 2019.

Punkt 14 - Principer för ersättning till bolagsledningen

Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga
medlemmar av koncernledningen. Hela styrelsen bereder frågan om
fastställande av principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande
direktörens ersättning och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen är följande:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och
utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen
skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år.
Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer,
kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg
uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen
omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell
ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad och relaterad
till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt nio
månadslöner. Den ledande befattningshavare som erhåller rörlig lön
förbinder sig att långsiktigt (för en period av minst tre år)
investera minst 2/3 av den rörliga ersättningen efter skatt i aktier
i bolaget. Syftet är att skapa delaktighet och engagemang genom att
ledande befattningshavare på ett mer strukturerat sätt erbjuds att
bli aktieägare. Bolagsledningens rörliga ersättning ska vid maximalt
utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt
cirka 10 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal
personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga
förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del av
ersättningarna.

Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda.
Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning
på eget kapital och är maximerad till två basbelopp per år och
anställd.

Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara
ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35
procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och
avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett
bemyndigande, längst intill nästa

årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många
aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som
vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna
aktier. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm till ett pris
per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som
bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse ska
kunna ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris per aktie
som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport
eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med
bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov
och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna
överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets-
eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 - Val av stämmoordförande, beslut om antal
styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av
styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om
principer för utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på Fabeges
årsstämma 2018, utsetts Bo Forsén (Backahill AB), Thomas Ehlin
(Fjärde AP-fonden), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar
fondförvaltning) och Andreas Hofmann (Investment AB Öresund). Bo
Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra
ägarrepresentanterna representerar tillsammans drygt 25 procent av
rösterna i Fabege per den 31 januari 2019.

Valberedningen föreslår Fabeges årsstämma 2019 att besluta:

· att till ordförande på stämman välja Jan Litborn,
· att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
· att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Anette Asklin, Eva
Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Pär Nuder, Per-Ingemar
Persson och Mats Qviberg,

· att till styrelseordförande återvälja Jan Litborn,
· att till revisor omvälja registrerade revisionsbolaget Deloitte
AB, med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig
revisor,

· att styrelsearvode utgår med totalt 2 340 000 kr, att fördelas med
550 000 kr till styrelsens ordförande, 240 000 kr per i bolaget ej
anställd ledamot samt 150 000 kr för arbete i revisionsutskottet, att
fördelas med 70 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till
två ledamöter samt 200 000 kr för arbete i ersättningsutskottet, att
fördela med 100 000 kr till ordförande och 50 000 kr vardera till två
ledamöter.

· att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
· att valberedningen inför 2020 års stämma i likhet med tidigare ska
utses senast sex månader före årsstämman 2020 där representanter för
de fyra största aktieägarna i första hand erbjuds plats. Ordförande i
valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största
aktieägaren.

Mer information om valberedningens föreslagna styrelseledamöter samt
revisor återfinns på bolagets webbplats, www.fabege.se.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut
upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets
förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt
sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Övrig information

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 330
783 143 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier.
Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till
beslut och förekommande motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen,
inklusive revisorsyttranden samt fullmaktsformulär, hålls
tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman och
sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats
www.fabege.se. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen (2005:551) angående förslaget till vinstutdelning
ingår i förvaltningsberättelsen. Bolagets årsredovisning kommer att
distribueras i mars till de aktieägare som meddelat att de önskar
ekonomisk information från bolaget.

_______________________

Stockholm, februari 2019
Fabege AB (publ
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och
kommersiella fastigheter. Vi utvecklar a...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.