Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Fabege: Kallelse till årsstämma i Fabege AB (publ)

Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 2
april 2020 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of
Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till
årsstämman börjar klockan 14.15.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda
aktieboken fredagen den 27 mars 2020, dels anmäla sitt och eventuella
biträdens deltagande senast klockan 16.00 fredagen den 27 mars 2020.
Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på något av följande sätt:

· Per post till Fabege AB (publ), "Fabeges Årsstämma", c/o Euroclear
Sweden AB,

Box 191, 101 23 Stockholm
· Per telefon 08-402 90 68
· Via Fabeges webbplats www.fabege.se/arstamma
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuella biträden. Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier
måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt låta
omregistrera dessa hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 27 mars
2020. För att detta ska kunna ske, måste aktieägare i god tid före
nämnda dag meddela förvaltaren sitt önskemål om omregistrering. Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med
förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar,
insändas i samband med anmälan.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören och

d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om
vinstutdelning.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill
valberedningens redogörelse för sitt arbete.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om principer för utseende av valberedning.

14. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier.

16. Övriga ärenden.

17. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 8 b) och 8 d) - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2019
lämnas med 3:20 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen om
vardera 1:60 kr per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 6 april
2020 respektive den 6 oktober 2020. Beslutar årsstämman enligt
förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 9
april 2020 respektive den 9 oktober 2020.

Punkt 14 - Principer för ersättning till bolagsledningen

Styrelsen har upprättat förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Riktlinjerna har uppdaterats och
utarbetats i enlighet med de nya krav som gäller inför årsstämman
2020. Kopplingen till bolagets affärsstrategi och kriterier för
rörlig ersättning har förtydligats. Riktlinjerna innebär i huvudsak
följande.

Med bolagsledningen avses den verkställande direktören och övriga
medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på
ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och får
bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig
kontantersättning, pensionsförmåner och andra (mindre) förmåner samt
avsättning till bolagets vinstandelsstiftelse. Bolagsstämman kan
därutöver - och oberoende av riktlinjerna besluta om exempelvis
aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta lönen omprövas varje år. Uppfyllelse av kriterier för
utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas och följas
upp årsvis (kalenderår). Den rörliga kontantersättningen får uppgå
till max nio månadslöner motsvarande högst 75 procent av den fasta
årliga kontantlönen.

Pensionsåldern ska vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara
ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35
procent av den pensionsgrundande lönen. Rörlig kontantersättning ska
vara pensionsgrundande.

Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del i
förhållande till fast ersättning.

Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda.

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv
månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte
överstiga 24 månadslöner. Vid uppsägning från befattningshavarens
sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till
avgångsvederlag.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda
och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller
icke-finansiella. Mättidpunkt för samtliga mål utgör kalenderår.
Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av
bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Bolagsledningens rörliga ersättning ska vid maximalt utfall inte
överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt cirka 10 Mkr
(exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som
för närvarande är ledande befattningshavare.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller
delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och
ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa
bolagets ekonomiska bärkraft.

Mer information om styrelsens förslag om ersättning till
bolagsledningen, inklusive de föreslagna riktlinjerna i dess helhet,
finns på bolagets webbplats, www.fabege.se.

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett
bemyndigande, längst intill nästa

årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många
aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som
vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna
aktier. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm till ett pris
per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som
bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse ska
kunna ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris per aktie
som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport
eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med
bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov
och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna
överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets-
eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Valberedningens förslag till beslut
Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 - Val av stämmoordförande, beslut om antal
styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av
styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om
principer för utseende av valberedning.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på Fabeges
årsstämma 2019, utsetts Bo Forsén (Backahill AB), Thomas Ehlin
(Fjärde AP-fonden), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar
fondförvaltning) och Peter Guve (AMF Pension). Bo Forsén har varit
valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna
representerar tillsammans drygt 26 procent av rösterna i Fabege per
den 31 december 2019.

Valberedningen föreslår Fabeges årsstämma 2020 att besluta:

· att till ordförande på stämman välja Jan Litborn,
· att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
· att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Anette Asklin, Märtha
Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg samt
nyval av Emma Henriksson.

· att till styrelseordförande återvälja Jan Litborn,
· att till revisor omvälja registrerade revisionsbolaget Deloitte
AB, med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig
revisor,

· att styrelsearvode utgår med totalt 2 100 000 kr, att fördelas med
550 000 kr till styrelsens ordförande, 240 000 kr per övrig ledamot
samt 200 000 kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 100
000 kr till ordföranden och 50 000 kr vardera till två ledamöter samt
150 000 kr för arbete i ersättningsutskottet, att fördela med 70 000
kr till ordförande och 40 000 kr vardera till två ledamöter.

· att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
· att valberedningen inför 2021 års stämma i likhet med tidigare ska
utses senast sex månader före årsstämman 2021 där representanter för
de fyra största aktieägarna i första hand erbjuds plats. Ordförande i
valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största
aktieägaren.

Mer information om valberedningens föreslagna styrelseledamöter samt
revisor återfinns på bolagets webbplats, www.fabege.se.
(http://www.fabege.se)

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna ut
upplysningarna om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig
skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets
förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt
sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Övrig information
I bol...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.