Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-25

Fagerhult: Kallelse till årsstämma 2014 i AB Fagerhult (publ)

Aktieägarna i AB Fagerhult (publ), org.nr. 556110-6203, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Fagerhult,
Habo.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 april 2014, dels
anmäla sig hos Fagerhult senast den 16 april 2014.

Anmälan kan göras under adress AB Fagerhult, 566 80 Habo, via e-post
arsstamma@fagerhult.se eller per telefon 08-522 359 75 eller 036-10
85 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att
delta i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 16 april
2014 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

På bolagets webbplats www.fagerhultgroup.se kan information erhållas
om

· Det totala antalet aktier och röster i bolaget
· Bolagets innehav av egna aktier per den dag kallelsen utfärdades
· Handlingar som skall läggas fram på stämman
· Aktieägarnas rätt att begära upplysningar om bolagets förhållanden
enligt ABL 7:32

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. VD-anförande
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncern-balansräkning

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
15. Val av revisor
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier fram till nästa årsstämma

17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
fram till nästa årsstämma

18. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
19. Val av valberedning
20. Fastställande av principer för ersättning till ledande
befattningshavare

21. Beslut om prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare
22. Övriga ärenden
23. Stämmans avslutande
Punkt 2 Förslag till ordförande vid stämman

En valberedning bestående av Gustaf Douglas, Investment AB Latour,
Björn Karlsson för familjen Svensson, Göran Espelund, Lannebo Fonder
samt Jan Svensson, ordförande AB Fagerhult föreslår Jan Svensson till
ordförande vid stämman.

Punkt 10 Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning per aktie om 7,25 kronor,
totalt 91,4 Mkr och att återstående disponibla medel, 97,1 Mkr,
överförs i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås den 29 april 2014.
Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli
utsänd av Euroclear Sweden AB den 5 maj 2014.

Punkt 12 Förslag till antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av
stämman skall uppgå till sju och ingen suppleant föreslås utses.

Punkt 13 Förslag till arvode till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter inklusive
utskottsarbete utgår med 400 000 kronor till ordförande, 300 000
kronor till vice ordförande och med 200 000 kronor till övriga
ledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsearvodet föreslås
därför uppgå till totalt 1 500 000 kronor. Arvode till revisorerna
föreslås utgå, i likhet med tidigare år, enligt godkänd räkning.
Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

Punkt 14 Förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen, tillsammans ägare till motsvarande ca 63 % av
kapitalet och röstetalet, föreslår omval av ordinarie ledamöterna Jan
Svensson, Eric Douglas, Björn Karlsson, Fredrik Palmstierna, Johan
Hjertonsson och Catherina Fored samt nyval av Cecilia Fasth. Cecilia
är VD för Sverigehuset AB och har en lång erfarenhet från Skanska med
befattningar bland annat inom internationell försäljning i Norden och
Storbritannien. Anna Malm Bernsten har avböjt omval. Valberedningen
vill tacka Anna Malm Bernsten för sitt viktiga bidrag till bolagets
utveckling och styrelsens arbete under de senaste 11 åren. Till
styrelseordförande föreslås Jan Svensson och till vice ordförande
Eric Douglas.

Punkt 15 Val av revisor

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB väljs som
revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Punkt 16 - 17 Förvärv/överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen
bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier
att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX
Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före
nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier, i samband
med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på NASDAQ
OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att
besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens
kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av
företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier.
Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på
erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid
tiden för överlåtelsen. Genom innehav av egna aktier säkerställs även
bolagets åtagande i det prestationsaktieprogram för ledande
befattningshavare som föreslås i punkten 21, inkluderande även
tidigare års motsvarande program. För beslut enligt styrelsens
förslag enligt denna punkt erfordras att stämmans beslut biträds av
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (s.k.
aktiesplit)

Styrelsen för AB Fagerhult ("Bolaget") föreslår att årsstämman den
24/4 2014 fattar beslut om att öka antalet aktier i Bolaget genom att
varje aktie delas upp i tre aktier (aktiesplit 3:1) i syfte att
åstadkomma en ökad handel i aktien.

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning
av aktierna skall vara den 27:e maj 2014. Efter genomförd uppdelning
av aktierna kommer antalet aktier i Bolaget öka från 12 850 000 till
38 550 000, varav samtliga skall ha samma rätt. Den föreslagna
uppdelningen av aktierna (aktiespliten) innebär att aktiens kvotvärde
(aktiekapitalet delat med antal aktier) ändras från 5,10 till 1,70.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar,
skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet, som kan
visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid
Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 19 Förslag avseende valberedning

Från aktieägare har inkommit förslag på en valberedning bestående av
Gustaf Douglas som ordförande, Jan Svensson samt Björn Karlsson.
Dessa föreslås bemyndigas att utse ytterligare 1-2 ledamöter.

Punkt 20 Förslag till principer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande
befattningshavare avses VD och koncernledning.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga
förmåner samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig
ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och
befogenhet.

För verkställande direktören är den årliga rörliga ersättningen
maximerad till 6 månadslöner. Den rörliga lönen baseras på koncernens
vinst per aktie. För andra ledande befattningshavare är den årliga
rörliga ersättningen maximerad till 30-40 % av grundlönen. Den
rörliga ersättningen relateras mot koncernens vinst per aktie samt
individuella mål.

VD och andra ledande befattningshavare omfattas av ett långsiktigt
incitamentsprogram i form av prestationsaktieprogram (se vidare under
punkt 21).

Pensionsålder för VD och andra ledande befattningshavare är 65 år. För
VD görs pensionsinbetalningar med ett belopp motsvarande 35 % av den
fasta årslönen. Pensionsförmåner för andra ledande befattningshavare
erläggs inom ramen för gällande ITP-plan.

Uppsägningstiden för verkställande direktören är 6 månader från
bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från
bolagets sida utan att grund för avskedande föreligger har VD rätt
till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.
Avgångsvederlaget avräknas mot andra förvärvsinkomster. För andra
ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid på 12 månader från
bolagets sida och 6 månader från den anställdes sida. Några särskilda
avtal om pensionsålder, framtida pension eller avgångsvederlag finns
ej.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om
särskilda skäl finns.

Punkt 21 Förslag till beslut om införande av prestationsaktieprogram
och överlåtelse av egna aktier under programmet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett
prestationsaktieprogram för bolaget ("Prestationsaktieprogram 2014")
och överlåtelse av egna aktier i anledning av Prestationsaktieprogram
2014. Om årsstämman beslutar om införande av Prestationsaktieprogram
2014 avser styrelsen att i efterhand informera om målnivåer och
utfall på årsstämman 2016.

A) INFÖRANDE AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM

Deltagare i Prestationsaktieprogram 2014

Prestationsaktieprogram 2014 omfattar cirka 30 ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom Fagerhult-koncernen,
indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar bolagets
verkställande direktör, den andra kategorin omfattar övriga sex
personer som ingår i bolagets koncernledning och den tredje kategorin
omfattar cirka 23 övriga nyckelpersoner inom Fagerhult-koncernen.
Tillkommande ledande befattningshavare och nyckelpersoner som
rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Fagerhult när
anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas
deltagande villkorat a...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.