Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-07

Fagerhult: Kallelse till extra bolagsstämma 2019 i AB Fagerhult (publ)

Aktieägarna i AB Fagerhult (publ), org.nr. 556110-6203, kallas till
extra bolagsstämma torsdagen den 7 februari 2019 kl 11:00 i bolagets
lokaler i Fagerhult, Åvägen 1, Habo.

A. ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB

förda aktieboken fredagen den 1 februari 2019, dels anmäla sig till
Fagerhult senast fredagen den 1 februari 2019.

Anmälan ska göras via e-post bolagsstamma@fagerhult.se, per telefon
08-522 359 75 eller per post till AB Fagerhult, 566 80 Habo. Anmälan
ska innehålla aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall
uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar
behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Om
deltagande sker med stöd av fullmakt bör denna insändas till AB
Fagerhult före bolagsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på
bolagets webbplats www.fagerhultgroup.com, och sänds till aktieägare
som begär det.

Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav måste för att få rätt att
delta vid stämman låta registrera sina aktier i eget namn via sin
förvaltare så att de är registrerade i aktieboken den 1 februari
2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets webbplats
www.fagerhultgroup.com senast tre veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justeringsmän

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission

9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

10. Stämmans avslutande

C. BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 - ändring av bolagsordningen

För att anpassa bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och
antalet aktier till de föreslagna bemyndigandena under punkt 8 och 9
i dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om
ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 enligt följande (ändringarna
kursiverade):

Nuvarande lydelse § 4:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femtioenmiljoner (51.000.000)
kronor och högst tvåhundrafyramiljoner (204.000.000) kronor.

Föreslagen lydelse § 4:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst sextiofemmiljoner
(65.000.000) kronor och högst tvåhundrasextiomiljoner (260.000.000)
kronor

Nuvarande lydelse § 5:

Bolaget skall ha lägst 30.000.000 och högst 120.000.000 aktier.

Föreslagen lydelse § 5:

Bolaget skall ha lägst etthundrafemtonmiljoner (115.000.000) och högst
fyrahundrasextiomiljoner (460.000.000) aktier.

Punkt 8 - bemyndigande avseende apportemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen
för förvärvet av iGuzzini Illuminazione S.p.A. ("Apportemissionen").
Ägarna till iGuzzini Illuminazione S.p.A., Fimag S.p.A. och Tip-Pre
lPO S.p.A., ska ensamma vara berättigade att teckna de nya aktierna i
Apportemissionen genom tillskjutande av aktier i iGuzzini
Illuminazione S.p.A. till AB Fagerhult.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna besluta om en
apportemission av aktier som motsvarar ca en miljard kronor av
köpeskillingen för förvärvet av iGuzzini Illuminazione S.p.A.

Punkt 9 - bemyndigande avseende nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning med
företrädesrätt för aktieägarna.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna besluta om en
nyemission av aktier som tillför AB Fagerhult ca 2,2 miljarder kronor
för att ersätta kreditfaciliteter som tagits för förvärvet av
iGuzzini Illuminazione S.p.A.

D. INFORMATION VID STÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär detta och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen eller om bolagets förhållande till annat
koncernföretag. Den som önskar sända in frågor i förväg kan göra det
till AB Fagerhult på samma postadress som ovan angivits för anmälan
till stämman.

E. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till 115 650 000. AB Fagerhult innehar för
närvarande 1 149 708 egna aktier, motsvarande 1 149 708 röster, som
inte kan företrädas vid stämman.

F. PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Habo i januari 2019

AB Fagerhult (publ)

Styrelsen

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail:
bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail:
michael.wood@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450
anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna
produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade
belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de
ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel
Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan
Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED
Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska
Börs i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fagerhult/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-2...
https://mb.cision.com/Main/1781/2710171/973183.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.