Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-28

Fastator offentliggör tvingande återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Hänvisning görs till Aktiebolaget Fastators (publ) (“Fastator” eller ”Emittenten”) utestående 500 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna 2020/2023”) och 700 000 000 kronor seniora ej säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2024 med ISIN SE0014855284 under ett ramverk om totalt 700 000 000 kronor (”Obligationerna 2020/2024” och tillsammans med Obligationerna 2020/2023 ”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”). Alla definierade termer i detta pressmeddelande som inte definieras häri ska ha samma betydelse som i Obligationsvillkoren.

Fastator har tidigare offentliggjort ett förväntat tvingande återköpserbjudande under sina utestående obligationslån enligt ett pressmeddelande den 30 juni 2021 (”Pressmeddelandet”).

Enligt ett meddelande skickat idag den 28 juli 2021 till innehavare av Obligationerna, erbjuder Fastator samtliga innehavare av Obligationerna att delta i ett återköp där Fastator köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag till ett aggregerat nominellt belopp om 220 000 000 kronor (”Återköpsbeloppet”) till ett pris om 101,00 procent av nominellt belopp samt därutöver upplupen ränta (”Återköpserbjudandet”). Obligationer kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 28 juli 2021 (”Återköpsdokumentet”).

För mer information om bakgrunden till Återköpserbjudandet, se Pressmeddelandet under följande länk: https://fastator.se/mfn_news/fastator-meddelar-forvantat-tvingande-aterkopserbjudande-under-sina-utestaende-obligationslan-2/

Meddelande om Återköpserbjudandet samt Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://fastator.se/for-investerare/aktie-och-aktieagare/obligationer/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 11 augusti 2021. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara den 16 augusti 2021 (”Likviddagen”).

Bolaget har lämnat i uppdrag till Pareto att vara arrangör i samband med Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator


Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Bifogade filer


Fastator offentliggör tvingande återköpserbjudande under sina utestående obligationslån

Författare MFN