Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

Fastighets AB Balder: Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 7 maj 2014.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam som också
utsågs till ordförande på stämman.

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2013.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013 och
beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD. Vidare
beslutade stämman att av den ansamlade vinsten om 6 102 081 465 kr
lämnas utdelning med 200 000 000 kr till befintliga
preferensaktieägare och med ytterligare högst 100 000 000 kr om fler
preferensaktier emitteras fram till nästa årsstämma i enlighet med
följande villkor. Under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning
lämnas kvartalsvis med 5 kr per preferensaktie, dock högst 20 kr.
Stämman beslutade att ingen utdelning skall lämnas till
stamaktieägarna.

Stämman beslutade att ett oförändrat fast styrelsearvode om sammanlagt
460 000 kr skall utgå, att fördelas med 160 000 kr till styrelsens
ordförande och 100 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam,
Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér samt Anders Wennergren. Till
styrelseordförande utsågs Christina Rogestam.

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant
för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna
jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare, som ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex
månader före årsstämman 2015.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en
nyemission av högst 5 000 000 preferensaktier och/eller aktier i
serie B motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital.

Stämman beslutade vidare att under tiden fram till nästa årsstämma,
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dels besluta
om förvärv av egna aktier av serie B men att innehavet av egna aktier
i bolaget sammantaget inte får överstiga 10 procent av samtliga
aktier i bolaget, dels besluta om att överlåta bolagets innehav av
egna aktier av serie B.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har
offentliggjorts kl 08.30 den 8 maj 2014.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och
bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2014 ett värde
om 29,1 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid
Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/arsstamma-i-fastighets-...
http://mb.cision.com/Main/528/9581299/242001.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.