Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Fastighets AB Balder: Årstämma i Fastighets AB balder (publ)

Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 8 maj 2019.
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam som också
utsågs till ordförande på stämman.

VD Erik Selin redogjorde för bolagets verksamhet under 2018.
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018 och
beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD.

Vidare beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas till
aktieägarna.

Stämman beslutade att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 560 000 kr
ska utgå, att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och
120 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam,
Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren. Till
styrelseordförande utsågs Christina Rogestam.

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden fram till
utgången av årsstämman 2023. Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB har
utsett auktoriserade revisorn Bengt Kron som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant
för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna
jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare, som ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex
månader före årsstämman 2020.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en
nyemission av högst 20 000 000 aktier i serie B, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman beslutade vidare att under tiden fram till nästa årsstämma,
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dels besluta
om förvärv av egna aktier av serie B men att innehavet av egna aktier
i bolaget sammantaget inte får överstiga 10 procent av samtliga
aktier i bolaget, dels besluta om att överlåta bolagets innehav av
egna aktier av serie B.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08.00
CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.
Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2019 ett värde om 123,2
Mdkr (104,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/arstamma-i-fastighets-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.