Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-01

Fastighets AB Balder: Kallelse till extra bolagsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org.nr 556525-6905, kallas
härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017 kl.
14.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 i
Göteborg.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för Bolaget tisdagen den 19 september 2017,

dels anmäla sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 20 september
2017, före kl. 16.00.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman ska ske per brev till Computershare
AB, "Balders extra bolagsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd, per
telefon 0771-24 64 00 eller via bolagets webbplats www.balder.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn eller firma, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare eller ombud samt antalet (högst två)
biträden aktieägaren avser att medtaga till stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig daterad
fullmakt för ombudet som på dagen för bolagsstämman inte får vara
äldre än fem år. Fullmakten i original bör insändas till ovan angiven
adress i god tid innan stämman. Om fullmakten är utfärdad av en
juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar bifogas. Fullmaktsformulär kan erhållas på
bolagets webbplats www.balder.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 19 september 2017.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen
av samtliga utestående preferensaktier

8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av
samtliga utestående preferensaktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om inlösen av samtliga
10 miljoner utestående preferensaktier i Balder i enlighet med
inlösenbestämmelsen i punkt 8 i bolagsordningen. I samband med
inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av
preferensaktier med ett belopp om 350 kronor per preferensaktie,
vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om 3,5 miljarder kronor.

Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av bolagets
aktiekapital med 10 miljoner kronor (nedsättningsbeloppet),
motsvarade kvotvärdet för de inlösta preferensaktierna. I samband med
inlösen kommer ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om 10
miljoner kronor att avsättas till reservfonden från fritt eget
kapital.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att avstämningsdag för
inlösen av preferensaktierna ska vara måndagen den 9 oktober 2017.
Preferensaktierna kommer därför inte vara berättigade att erhålla
någon ytterligare vinstutdelning. Det finns inte heller något s.k.
innestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit
utbetalda avseende tidigare avstämningsdagar för utdelning.

Tidsplan för inlösenförfarandet:

Sista dag för handel med preferensaktien på Nasdaq Stockholm 5
oktober 2017

Avstämningsdag för inlösen av preferensaktier 9 oktober 2017
Utbetalning av inlösenlikvid 12 oktober 2017

Antalet aktier och röster

Per den 1 september 2017 uppgick det totala antalet aktier i bolaget
till 190 000 000, varav 11 229 432 aktier av serie A, representerande
11 229 432 röster (en röst per aktie), 168 770 568 aktier av serie B
representerande 16 877 056 röster (en tiondels röst per aktie) och 10
000 000 preferensaktier representerande 1 000 000 röster (en tiondels
röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgick således
till 29 106 488. För närvarande äger bolaget inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen eller verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Göteborg i september 2017
Fastighets AB Balder (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768- 36 98 48
Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017 kl.
08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/kallelse-till-extra-bol...
http://mb.cision.com/Main/528/2336342/716441.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.