Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Fastighets AB Trianon: Årsstämma i Trianon

Trianons årsstämma hölls tisdagen den 7 maj 2019.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens och verkställande
direktörens förslag, att utdelning ska ske med 1,15 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 9 maj
2019. Utdelningen beräknas distribueras tisdagen den 14 maj 2019.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 875 000 kronor,
varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga
ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla

125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62
500 kronor vardera. Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt
godkänd räkning inom ramen för offert.

Årsstämman beslöt vidare att styrelsen ska bestå av sex ledamöter med
två suppleanter. Olof Andersson, Mats Cederholm, Jan Barchan,
Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott omvaldes som
styrelseledamöter samt att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud
omvaldes som suppleanter. Mats Cederholm omvaldes till styrelsens
ordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med Tomas Ahlgren som huvudansvarig
revisor, omvaldes som revisor samt att Anders O Persson valdes som ny
revisor (personlig medrevisor till Tomas Ahlgren).

Inför årsstämman 2020 beslöts att bolaget ska tillämpa samma principer
för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket
huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontaktar de tre, vid
utgången av september månad 2019, största aktieägarna. Dessa erbjuds
att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även
styrelsens ordförande ska ingå.

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen
innebär att Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och
anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla
ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå
uppställda mål. Ersättningen till den verkställande direktören och
övriga ledande befattningshavare får utgöras av fast lön,
pensionsförmåner och övriga förmåner.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att
emittera ett konvertibelt lån inom ramen för ett långsiktigt
incitamentsprogram. Rätt att teckna konvertibler ska endast tillkomma
anställda inom Trianon-koncernen. Det konvertibla lånet uppgår till
nominellt högst 25 000 000 kronor. Det konvertibla lånet förfaller
till betalning den 31 december 2022 i den mån konvertering
dessförinnan inte ägt rum. Lånet löper med en årlig ränta om 2,25
procent. Räntan förfaller till betalning den sista bankdagen varje
månad.

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får
inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 2 100 000
aktier ges ut. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv
samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets
projekt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget
grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt
i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv.
Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons
fastighetsbestånd omfattar 57 fastigheter om 281 000 kvm i
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostadsfastigheter
och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter.
Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2019 på cirka
6,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet
TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail:
corp@avanza.se.

För mer information se: www.trianon.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastighets-ab-trianon/r/arsstamma-i-trianon,c...
https://mb.cision.com/Main/15948/2805405/1039185.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.