Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-30

Fastighets AB Trianon: Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets ("Joint
Bookrunners") har idag meddelat Fastighets AB Trianon (publ)
("Trianon" eller "Bolaget") samt Huvudägarna[1] att
övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att
stabiliseringsperioden har avslutats.

I samband med erbjudandet av Bolagets B-aktier och noteringen på
Nasdaq First North Premier ("Erbjudandet") ställde Huvudägarna ut en
option till Joint Bookrunners att förvärva ytterligare högst 1 562
500 befintliga B-aktier i Bolaget för att täcka övertilldelning av
aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). Joint Bookrunners
har idag meddelat att Övertilldelningsoptionen utnyttjats till fullo.
Ingen stabilisering har skett och med anledning av Bolagets
aktiekursutveckling har Joint Bookrunners beslutat att avsluta
stabiliseringsperioden.

Beskrivning av Övertilldelningsoptionen

En övertilldelningsoption betyder att Huvudaktieägarna i
börsnoteringen, om efterfrågan på aktier är stor, kan sälja fler
aktier i Erbjudandet. I det här fallet innebar
Övertilldelningsoptionen att Huvudägarna, i linje med vad som anges i
prospektet avseende Erbjudandet, har sålt ytterligare 1 562 500
befintliga B-aktier i Trianon.

Övertilldelningsoptionen utfärdades för att göra en kursstabilisering
praktiskt möjlig under de första 30 kalenderdagarna efter noteringen
av Trianons B-aktier. Eftersom kursutvecklingen varit god och stabil
har ingen kursstabilisering behövts och Joint Bookrunners har idag
beslutat att avsluta stabiliseringsperioden. Utnyttjandet av
övertilldelningsoptionen har ingen påverkan för övriga befintliga
aktieägare.

Om Trianon

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar,
förvärvar, utvecklar och bygger både bostadsfastigheter och
kommersiella fastigheter. Sedan 2006 har Bolaget fokuserat
fastighetsbeståndet till Malmö och samtidigt upplevt en stark
tillväxt i fastighetsbeståndet genom aktiv förvaltning och utveckling
av beståndet samt genom selektiva fastighetsförvärv i linje med
Bolagets strategi. Trianon har en stark lokal närvaro och stort
engagemang för Malmö som stad, vilket har gjort Bolaget till en av de
större aktörerna på Malmös fastighetsmarknad samt gett Bolaget ett
gott renommé. Fastigheterna sträcker sig från kommersiella lokaler i
centrala lägen vid Malmös Centralstation till bostäder och lokaler i
bland annat miljonprogramsområden i Rosengård och Lindängen.

Kännetecknande för Trianon är att Bolaget utvecklar och bygger
bostäder som matchar betalningsviljan och betalningsförmågan i Malmö.
Bolagets projektportfölj utgörs av 15 projekt om totalt cirka 143 000
kvadratmeter BTA som till största del omfattar bostadsfastigheter,
med Rosengård Centrum som största projekt. För närvarande pågår två
utvecklingsprojekt av bostadsfastigheter om totalt 254 lägenheter som
förväntas vara färdigställda under 2017 respektive 2018.

Den 26 maj 2017 offentliggjorde Bolaget att avtal tecknats med CRI
(Commerz Real Investmentgesellschaft mbH Tyskland) om förvärv av
fastigheterna Uno 5 och Rolf 6, vilka är belägna i centrala Malmö och
utgör köpcentrumet Entré. Förvärvet av Entréfastigheterna är ett
viktigt steg i Trianons fortsatta utveckling att stärka Bolagets
närvaro i Malmö och en del i strategin att förvärva fastigheter med
tydlig utvecklingspotential. I samband med förvärvet har Trianon
tecknat en avsiktsförklaring med Malmö stad, där Malmö stad avser
verka för att verksamheter inom samhällsservice ska teckna hyresavtal
i Entré. Förvärvet stärker Bolagets fastighetsportfölj inom både
handel och samhällsservice. Efter förvärvet av Entréfastigheterna,
som slutfördes den 26 juni 2017, uppgår Bolagets bestånd till 44
fastigheter med en total yta om drygt 220 000 kvadratmeter och ett
fastighetsvärde om cirka 4,4 Mdkr.

[1] Olof Andersson Förvaltnings AB, Briban Invest AB och Cedelma AB.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint
Bookrunners. Advokatfirman Vinge är legala rådgivare till Bolaget och
Huvudägarna medan Roschier Advokatbyrå är legala rådgivare till Joint
Bookrunners. Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande
att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa
eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta
pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att
distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada,
Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra
brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan
jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas
eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av
erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva
värdepapperna.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och
tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt
detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet").

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och
endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat,
på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i)
personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii)
professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Order") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till
(d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (alla sådana
personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta
personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje
inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på
annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på
eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och
åsikter. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför
sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är
hänförliga till framtiden. Detta gäller särskilt uttalanden som avser
framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets
verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän
ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som
påverkar Bolaget. Även om Bolaget bedömer att dessa uttalanden var
rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för risker,
osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att faktiska händelser
skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller
antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska
därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade
informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att
läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad
beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet
och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Den framåtriktade Information som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att
ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person
åtar sig något ansvar för att uppdatera några framåtriktade
uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter
som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-trianon/r/utnyttjande-av-overtil...
http://mb.cision.com/Main/15948/2299955/695349.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.