Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Fastighetsbolaget Emilshus: Kallelse till årstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr
559164-8752, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020
kl. 13.00 i bolagets lokaler, Fabriksgatan 1 A, Vetlanda.

Mot bakgrund av pågående pandemi är bolagets målsättning att så få
aktieägare som möjligt ska vara fysiskt närvarande vid årsstämman.
Aktieägare som vill delta vid årsstämman kan göra det antingen genom
att ringa in på konferenstelefon eller genom att lämna fullmakt.
Inringningsuppgifter kan erhållas efter skriftlig förfrågan till
bolaget. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 juni 2020, dels
anmäla sig till bolaget på adress Box 177, 574 22 Vetlanda.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella
ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid
före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
fredagen den 5 juni 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Beslut om att anta ny bolagsordning.

10. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

11. Beslut om att emittera teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram till personal.

12. Beslut om att godkänna framtida försäljningar av teckningsoptioner till personal inom ramen för incitamentsprogrammet.

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

14. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

15. Val av styrelse och revisorer.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

·
att bolagets resultat för räkenskapsåret 2019 överförs i ny räkning
(p. 8 a).

Ett antal större ägare i bolaget föreslår:

·
att styrelsens ordförande Johan Ericsson väljs till ordförande vid
stämman (p. 2),

· att ovanstående dagordning godkänns (p. 4),
· att bolaget antar en ny bolagsordning, som innebär att
bolagsstämma kan avhållas i Vetlanda, Växjö eller Stockholm (p. 9),

· att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, till ett högsta antal motsvarande 20
procent av antalet aktier i bolaget. Betalning för nyemitterade
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske genom
apportegendom, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning
(p. 10),

· att bolaget emitterar 60 000 teckningsoptioner till dotterbolag.
Teckningsoptionerna ska löpa under tre år och kan användas för
teckning av B-aktier till en teckningskurs om 150 kronor per aktie.
Teckningsoptionerna ska användas i ett incitamentsprogram till
bolagets personal (p. 11),

· att bolagsstämman godkänner att teckningsoptionerna får säljas
till bolagets personal på marknadsmässiga villkor (p. 12),

· att arvode till styrelseledamöter, som inte är anställda i
koncernen, oförändrat utgår med 100 000 kronor och att revisorsarvode
utgår enligt godkänd räkning (p. 13),

· att styrelsen oförändrat ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter samt att revisionsbolag ska utses (p. 14), och

· att Lars-Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Pierre Folkesson, Jakob
Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson väljs till
ordinarie styrelseledamöter samt att Ernst & Young Aktiebolag, med
Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor, ska väljas till revisor
för tiden intill nästa årsstämma (p. 14).

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende
räkenskapsåret 2019 finns, tillsammans med fullmaktsformulär,
tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.emilshus.com)
och hos bolaget. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som
begär det.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid
årsstämman dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels
om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Vetlanda i maj 2020

FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ?0383-212 05

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: 0383-212 01

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella
fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet
uppgår per mars 2020 till cirka 257 000 m² uthyrningsbar area
fördelat på 52 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik,
kontor och handel.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastighetsbolaget-emilshus/r/kallelse-till-ar...
https://mb.cision.com/Main/19064/3108284/1245213.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.