Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-02

Fastilium Property Group AB: Ändrad tid, Fastilium Property Group AB, Extra Bolagsstämma den 14 oktober

Fastilium ändrar tidigare utsatt tid till 09.00 den 14 oktober 2015

Tiden för Extra Bolagsstämma den 14 oktober som skulle ha hållits kl.
14.00 ändras till 09.00

Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965,
kallas härmed till en extra bolagsstämma den 14 oktober 2015 kl.
09:00 i bolagets lokaler på Hälsovägen 7 i Huddinge.

Rätt att delta i extra bolagstämman
Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman skall dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 8
oktober 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 8
oktober 2015, under adress Fastilium Property Group AB, Hälsovägen 7,
141 57 HUDDINGE eller via e-mail investors@fastilium.se. Anmälan
skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal
aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 8 oktober 2015, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta
inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i
årsstämman.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas
tillsammans med anmälan. Fullmakt skall vara skriftlig, daterad och
underskriven. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den
som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som
utvisar behöriga firmatecknare.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter
8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i
förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.

9. Frågan om kontrollbalansräkning är under utredning. Skulle det
framkomma att Bolaget har behov av att upprätta en
kontrollbalansräkning skall aktuell stämma anses som en första
kontrollstämma och vederbörliga dokument skall skyndsamt arbetas fram
och granskas av Bolagets revisor

10. Beslut om justeringsbemyndigande
11. Stämmans avslutande
Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut
Punkt 7 - Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter
Ytterligare information kring denna punkt kommer att presenteras inom
kort och publiceras på bolagets hemsida.

Punkt 8 - Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i
förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.

Ytterligare information kring denna punkt kommer att presenteras inom
kort och publiceras på bolagets hemsida. Rutger Smith, Bengt
Hemmingsson och Carl Christopher Thörnblom har avböjt omval.
Ambitionen från flera av bolagets aktieägare är att få en bättre
könsfördelning inom styrelsen.

Övrigt
Antalet aktier uppgår per dagens datum till 10 958 266 stycken (efter
sammanläggningen).

Enligt kap 7, § 32 i ABL ska styrelsen och den verkställande
direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på
bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida
www.fastilium.se och sändas till aktieägare som så begär samt uppger
sin postadress.

* * * * * *
Fastilium Property Group AB
Huddinge i september 2015
Styrelsen
Kontakt:
investors@fastilium.se

Om Fastilium Property Group AB
Fastilium fokuserar internationellt på utveckling och förädling av
ändamålsenliga fastigheter, med initial fokus på studentboenden.
NASDAQ OMX Stockholm AB är Certified Adviser för Fastilium Property
Group AB. För mer information: www.fastilium.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastilium-property-group-ab/r/andrad-tid--fast...
http://mb.cision.com/Main/1382/9841213/426412.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.