Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

FastOut: Delårsrapport 3 2016

Styrelsen och verkställande direktören för FastOut Int. AB avger
härmed följande rapport för perioden 2016-01-01 - 2016-09-30

VD har ordet

I ett ungt bolag med stora ambitioner är det inte ofta man tillåter
sig att vara nöjd. Det finns alltid mer att göra och att uppnå. När
vi insåg det överväldigande intresset och tron på FastOut i samband
med den nyss genomförda företrädesemissionen på 10,5 Mkr så kostade
vi ändå på oss att vara riktigt nöjda för en minut eller två.

Det gångna kvartalet såg trots sommarmånader ökade intäkter med 10
procent till 2,1 miljoner kronor jämfört med årets andra kvartal.
Varken intäkter eller resultatutveckling bör analyseras på
kvartalsnivå i ett så ungt bolag som FastOut och
kvartalsvariationerna kommer även framgent att vara stora. Med det
sagt står FastOuts starkt med en affärsmodell, finansiell ställning
och produkter som vi gör att vi är optimistiska om framtiden.

Kvartalet juli-september har annars medfört flera viktiga steg för
bolaget. Vi har lanserat och avslöjat våra tunga samarbetspartners i
de två första utlandssatsningarna. I Norge är det Schibsted och
Finn.no som är först ut med FastOuts 360° drönarvyer. I Finland är
det Alma Media, som med ledande sajter inom både bostadsmäklande och
uthyrning valt att gå i spetsen för modern visning och presentation
av sina objekt. Under sommaren och början av hösten har stora
geografiska områden i Oslo och Helsingfors täckts med 360°
drönarvyer.

Virtual Reality, VR, är annars fortsatt mycket hett och vi kunde
glädjande nog lansera en unik produkt och tjänst tillsammans med
Vasakronan. Besökare på Vasakronans huvudkontor kan med VR-glasögonen
Oculus Rift blixtsnabbt navigera mellan såväl exteriöra som interiöra
360° VR-vyer. VR-tjänsten är nu en del av FastOuts ordinarie
produktportfölj.

De som följt FastOut sedan noteringen i januari vet att vi lyckats
mycket bra med att teckna samarbetsavtal med majoriteten av landets
större mäklarkedjor. Nu är vi inne i en viktig fas där det gäller att
driva på för att kedjornas kontor ute i landet ska aktiveras för att
använda tjänsten med 360° drönarvyer i större skala, och därmed också
öka FastOuts intäkter.

Jag vill också kort belysa den färska domen gällande
kameraövervakningslagen för drönare i Högsta förvaltningsdomstolen.
Vi har gjort en genomgripande analys av rättsläget tillsammans med
juridisk expertis och vår bedömning är att vi med ett par mindre
förändringar i vår tekniska plattform och ytterligare små justeringar
i hårdvara för våra anslutna drönarpiloter gör att FastOuts
ambitioner i Sverige inte påverkas nämnvärt. För mer detaljerad
information hänvisar vi till vårt pressmeddelande:

http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=80538

För bolaget ligger nu stort fokus på våra utlandsambitioner och en
större del av emissionslikviden kommer därför att läggas på just
detta. Samtidigt fortsätter arbetet på hemmaplan där vi vill öka
takten i befintliga affärssegment men också hitta nya
användningsområden för våra tjänster. Vi ser också att den ökade
uppmärksamheten kring bolaget gör att spontana förfrågningar från
både väntat och oväntat kundhåll blir fler och fler.

Alexander Greidinger

Verkställande Direktör

FastOut Int. AB

Översikt

Koncernens finansiella översikt Q3 2016

Totala intäkter uppgick till 2,1 MSEK (0,3)

Rörelseresultatet uppgick till -1,4 MSEK (-0,2)

Periodens resultat uppgick till -1,4 MSEK (-0,2)

Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,19)

Koncernens finansiella översikt januari-september 2016

Totala intäkter uppgick till 4,6 MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -4,1 MSEK

Periodens resultat uppgick till -4,1 MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK
Koncernen visar inga jämförelsesiffror för delår då koncernen är
nybildad.

Antalet aktier

Bolaget har per 2016-09-30, 48 259 635 aktier

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-23

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (1/1-2016 - 30/9-2016)

· I januari 2016 startade handeln med FastOut Int. ABs aktier på
marknadsplatsen AktieTorget.

· Catena Fastigheter blev i januari FastOuts första kund inom
kommersiella fastigheter.

· FastOut ingick i januari ett ramavtal med Skandiamäklarna.
· FastOut tecknade i februari ramavtal med mäklarkedjan ERA.
· FastOut meddelade i mars att bolaget utvecklat en ny
funktionalitet för att möta efterfrågan på drönarvyer tillgängliga
för virtual reality (VR).

· I mars meddelade FastOut att bolaget och Hitta.se utökar sitt
samarbete med ytterligare 3 500 drönarvyer.

· I mars skrev FastOut ramavtal med mäklarkedjan HusmanHagberg om
360° drönarvyer.

· Skistar Vacation Club väljer under april Fastout för invändiga och
utvändiga 360° tourer.

· FastOut tecknar i april avtal med Vasakronan.
· Objektvision, som är Sveriges största marknadsplats för lokaler
och kommersiella fastigheter, tecknar under maj avtal med Fastout.

· I maj lanserade FastOut en ny app för drönarpiloter. Appen gör att
piloter snabbt och enkelt ska kunna ansluta sig till det växande
nätverket och samtidigt börja ta uppdrag och mappa upp områden.

· FastOut tecknade i juni ramavtal med mäklarkedjan Mäklarhuset.
· FastOut tecknade i juni avtal med Peab som är ett av nordens
ledande bygg- och anläggningsföretag.

· FastOut meddelande i juni att man expanderar sin verksamhet till
Finland efter att avtal tecknats med en större mediakoncern. I
augusti gick man ut med att samarbetspartner var Alma Media som är
ett av de största mediabolagen i Finland.

· FastOut tecknade i juni ramavtal med Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling som är landets tredje största mäklarkedja.

· FastOut tecknade i juni ramavtal med Fastighetsbyrån som är
landets största mäklarkedja. Bolaget har därefter ramavtal med 8 av
landets 11 största mäklarkedjor.

· FastOut har i augusti tecknat avtal med Finn.no, Norges största
digitala marknadsplats.

· Vid styrelsesammanträde den 31 augusti 2016 tog styrelsen i
FastOut beslut om att genomföra en fullt garanterad
företrädesemission om högst 10 456 254 SEK.

· FastOut lanserade i september ett virtual reality-koncept som
tagits fram tillsammans med Vasakronan, Sveriges största
fastighetsbolag.

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA
2016

Bolaget FastOut Int AB startades i juli 2015 och i september 2015
förvärvades dotterbolaget FastOut AB till 100 procent. Koncernen
bildades sålunda i september 2015. Rapportperioden omfattar tiden
1/1-2016 fram till 30/9-2016. Detta innebär att siffror för
motsvarande period föregående år ej blir helt jämförbara.

RESULTATRÄKNING

Intäkterna för bolaget jan - sept uppgick till 4 551 tkr, varav nära
hälften av intäkterna, 2 112 tkr, kom in under kvartal 3. Trots en
sommarperiod med lägre aktivitet har den fortsatta
produktutvecklingen, ökade marknadsinsatser och rekrytering av nya
säljare fortsatt att ge önskad effekt. Intäkterna består främst av
abonnemangsintäkter och utveckling av kundspecifika drönarvyer.
Intäkter har även kommit från verksamheter i både Norge och Finland,
som startats under kvartal 3.

Övriga externa kostnader och handelsvaror, som avser
utvecklingskostnader för IT-plattformen, uppgick tillsammans till 3
801 tkr för de första nio månaderna 2016. Under det tredje kvartalet
uppgick dessa kostnader till 1 698 tkr, vilket är en ökning med 542
tkr jämfört med det andra kvartalet. Detta beror till största delen
på ökad produktutveckling.

För rapportperioden januari - september 2016 var rörelseresultat -4
065 tkr.

BALANSRÄKNING

De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 3 874 tkr per den
30 september 2016, vilka består av kostnader för utveckling av
IT-plattformen och goodwill som uppstått i samband med förvärvet av
FastOut AB. Goodwill och balanserade utvecklingsutgifter skrivs av
över fem år.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 10 762 tkr vid periodens
utgång. Tillgångarna består främst av förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter på 9 304 tkr som avser fordringar i
företrädesemissionen, kundfordringar på 1 271 tkr, som ökat med 121
tkr jämfört med kvartal 2 då omsättningen ökat i bolaget, samt
bolagets kassa och bank som uppgår till 101 tkr.

FastOuts egna kapital uppgick 2016-09-30 till 10 702 tkr.

Långfristiga skulder på totalt 838 tkr består av en
checkräkningskredit på 500 tkr samt ett lån från Almi på 338 tkr.
Lånet från Almi amorteras av över en period på 5 år.

Kortfristiga skulder på totalt 3 944 tkr utgörs främst av skulder till
leverantörer på 1 238 tkr samt övriga skulder på 1 847 tkr. De övriga
skulderna utgörs av mervärdesskatteskuld, skulder för personalskatt
och sociala avgifter samt ett kortfristigt lån till bolaget NS
Ventures AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastout/r/delarsrapport-3-2016,c2109041
http://mb.cision.com/Main/13539/2109041/580362.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.