Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

FastPartner: Beslut fattade vid FastPartners årsstämma den 24 april 2014

Vid FastPartner AB:s årsstämma den 24 april 2014 bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av högst 2 750 000 preferensaktier och/eller stamaktier motsvarande högst tio (10) procent av befintligt aktiekapital på dagen för årsstämman, dock sammanlagt högst tio (10) procent av befintligt aktiekapital på dagen för årsstämman oavsett aktieserie. Styrelsen ska, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna fatta beslut att preferensaktier och/eller stamaktier, helt eller till del, ska kunna tecknas mot betalning, kontant, genom apport eller med kvittningsrätt.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för
verksamhetsåret 2013 med 3,10 kronor per stamaktie. Avstämningsdag
för erhållande av utdelning beslutades vara den 29 april 2014.
Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 5 maj 2014.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning till
befintliga preferensaktieägare med 20 kronor per aktie att utbetalas
i enlighet med punkt 5.2 i bolagets bolagsordning.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55
000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare i enlighet med
följande villkor. Under förutsättning att bolaget emitterar
preferensaktier under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning
lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20
kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna
fastställdes den 30 juni 2014, 30 september 2014, den 30 december
2014 och den 31 mars 2015. Preferensaktie berättigar till utdelning
för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det
att preferensaktien emitterats.

Årsstämman beslutade omvälja styrelseledamöterna Peter Lönnquist, Ewa
Glennow, Peter Carlsson, Lars Wahlqvist och Lars Karlsson samt den
nuvarande stämmovalda suppleanten Anders Keller. Till
styrelseordförande omvaldes Peter Lönnquist.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med totalt 745 000
kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 250 000 kronor
till styrelsens ordförande och 110 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter samt 55 000 kronor till suppleanten. Arvode till
revisorn ska utgå enligt räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
förvärv av egna aktier samt att fatta beslut om överlåtelse av egna
aktier.

Stockholm den 25 april 2014

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 25 april kl 11:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/beslut-fattade-vid-fastpartners-...
http://mb.cision.com/Main/878/9574470/237147.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.