Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Fastpartner: Bokslutskommuniké 2019

· Hyresintäkterna ökade med 16,3% och uppgick till 1 686,5 (1 450,6)
MSEK.

· Driftnettot ökade med 19,5% och uppgick till 1 173,0 (981,9) MSEK,
vilket gav en överskottsgrad om 69,6 (67,7)%.

· Förvaltningsresultatet ökade med 16,7% och uppgick till 849,6
(728,1) MSEK, per stamaktie av serie A 4,70 (4,02) kr.

· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 950
(840) MSEK.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 28 172,4 (22 330,0)
MSEK. Årets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick
till 2 587,6 (1 198,6) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 3 147,0 (1 805,9) MSEK, per
stamaktie av serie A

17,19 (9,77) kr.
· Den 25 november förvärvade Fastpartner fastigheten Herrjärva 3 i
Solna för en köpeskilling om 1 540,0 MSEK. Fastighetens årliga
hyresintäkter uppgår till cirka 78 MSEK. Fastpartner tillträder
fastigheten den 5 mars 2020.

· Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020. Nya mål
kommer nu att tas fram och fastställas av styrelsen vid styrelsemötet
den 23 april och presenteras i delårsrapporten per 31 mars 2020 som
släpps samma dag.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,90 (1,60) kr per stamaktie av
serie A, en utdelning om 5,0 (0,0) kr per stamaktie av serie D och en
utdelning om 6,68 (6,68) kr per preferensaktie.

Stockholm den 13 februari 2020

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande
direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60
(växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 februari 2020 kl 13:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastpartner/r/bokslutskommunike-2019,c3034772
https://mb.cision.com/Main/878/3034772/1193487.pdf

Författare Cision News