Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

FastPartner: FastPartners företrädesemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se "Viktig
information" i detta pressmeddelande.

Resultatet för FastPartner AB:s (publ) ("FastPartner" eller "Bolaget")
företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 21
november 2016, visar att 6 671 738 stamaktier motsvarande 99,6
procent av de erbjudna stamaktierna, tecknades med stöd av
teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 657 227
stamaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter,
vilket motsvarar cirka 10 procent av antalet stamaktier i
företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och
FastPartner kommer härigenom att tillföras cirka 770 MSEK, före
avdrag för emissionskostnader.

Den som av Euroclear Sweden AB var registrerad som stamaktieägare i
FastPartner på avstämningsdagen den 3 november 2016 hade
företrädesrätt att teckna stamaktier i företrädesemissionen. För
varje innehavd stamaktie i FastPartner erhölls en teckningsrätt och
åtta teckningsrätter berättigade till teckning av en ny stamaktie
till en teckningskurs om 115 kronor. Härutöver erbjöds möjlighet för
investerare att teckna stamaktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att
tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som anges i
prospektet som offentliggjordes den 4 november 2016. Meddelande till
de personer som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter
beräknas distribueras den 28 november 2016. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar FastPartners registrerade aktiekapital
med 67 000 000 kronor från 556 087 110 kronor till 623 087 110 kronor
och det totala antalet registrerade stamaktier ökar med 6 700 000
från 53 711 212 till 60 411 212 registrerade stamaktier när
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. FastPartner har
111 212 återköpta stamaktier, varigenom det totala antalet utestående
stamaktier efter det att företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket kommer uppgå till 60 300 000. Härutöver har FastPartner
1 897 499 preferensaktier utestående.

Sista dag för handel med betalda tecknade stamaktier (BTA) är den 24
november 2016. De nya stamaktierna som tecknats med stöd av
teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm
från och med den 2 december 2016.

Rådgivare vid Företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till FastPartner,
Berghco Advokatbyrå AB är legal rådgivare till FastPartner och
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie
i samband med Företrädesemissionen.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Om FastPartner

FastPartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och
utvecklar fastigheter. Bolaget kännetecknas av ett långsiktigt
engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att
skapa marknadens främsta fastighetslösningar. FastPartners fokus är
kommersiella fastigheter belägna i framförallt Stockholmsområdet.
Bolagets fastighetsbestånd uppgick den 30 september 2016 till 1 385
tusen kvadratmeter fördelat på 196 fastigheter med ett marknadsvärde
om 17 miljarder kronor.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FastPartner.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i FastPartner har
endast skett genom det prospekt som FastPartner offentliggjort på
Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av
Finansinspektionen den 4 november 2016. Detta erbjudande om att
teckna stamaktier har dock nu avslutats. Detta pressmeddelande har
inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett
prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är
tillåten. I USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon
delstat i USA och District of Columbia) har erbjudande av
teckningsrätter och betalda tecknade aktier av Bolaget endast varit
till ett begränsat antal existerande aktieägare som bedöms vara
"kvalificerade institutionella köpare" (eng. qualified institutional
investors) (enligt definitionen i Rule 144A i US Securities Act av
1933 ("Securities Act") i enlighet med ett undantag från registrering
enligt Securities Act i en transaktion som inte inbegriper ett
offentligt erbjudande och som har undertecknat och översänt ett
investerarbrev till Bolaget. Detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver
vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har
registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act,
eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat
eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas,
överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till
eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet
med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med
tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller
jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i
USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som
nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar FastPartners aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och
kan ändras utan underrättelse därom.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartners-foretradesemission-...
http://mb.cision.com/Main/878/2129664/594477.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.