Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Fastpartner: Kommuniké från årsstämma i Fastpartner AB (publ) den 25 april 2019

Fastpartner AB höll under torsdagen den 25 april 2019 sin årsstämma
för verksamhetsåret 2018 i Stockholm varvid följande huvudsakliga
beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i
besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman.
Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende
årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Fastpartner
AB:s hemsida, www.fastpartner.se.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning med 1,60 kr per
stamaktie. Årsstämman 2018 beslutade att avstämningsdag för den
första utdelningsbetalningen är måndagen den 29 april 2019. Som
avstämningsdag för den andra utdelningsbetalningen beslutades
måndagen den 28 oktober 2019. Utdelningarna beräknas bli utsända av
Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna fredagen den 3 maj 2019
respektive torsdagen den 31 oktober 2019.

Utdelning till befintliga preferensaktieägare fastställdes till 6,68
kronor per preferensaktie att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i
bolagets bolagsordning. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa
utdelningarna fastställdes den 28 juni 2019, den 30 september 2019,
den 30 december 2019 och den 31 mars 2020.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med högst 55
000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare i enlighet med
följande villkor. Under förutsättning att bolaget emitterar
preferensaktier under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning
lämnas kvartalsvis med 1,67 kronor per preferensaktie, dock högst
6,68 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna
fastställdes den 28 juni 2019, den 30 september 2019, den 30 december
2019 och den 31 mars 2020. Preferensaktie berättigar till utdelning
för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det
att preferensaktien emitterats.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie
styrelseledamöter och en (1) suppleant. Årsstämman omvalde
styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte
Bergman och Katarina Staaf samt styrelsesuppleanten Anders Keller.
Årsstämman valde Cecilia Vestin till ny ledamot av styrelsen. Peter
Carlsson valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med totalt 852 500
kronor varav 310 000 kronor ska tilldelas ordföranden och 155 000
kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda
styrelseledamöterna samt 77 500 kronor till suppleanten.

Revisor

Det noterades att årsstämman 2015 valde det registrerade
revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för en
mandatperiod om fyra år. Årsstämman omvalde Deloitte AB som revisor
för en mandatperiod om två år. Deloitte AB har meddelat att Johan
Telander blir huvudansvarig revisor för revisorsuppdraget. Nytt
revisorsval sker på årsstämman 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende
nomineringsprocess för valberedning.

Nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om nyemission av preferensaktier och/eller
stamaktier. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta
bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som
motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman,
oavsett aktieserie, emitteras.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport,
genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden
om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission
under bemyndigandet är att bolaget ska använda aktierna till
betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier
eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för
att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt
kapitalisera bolaget.

Förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

1. Förvärv får ske av högst så många aktier i bolaget att bolagets
innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i
bolaget.

2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie
inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla
ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris
motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal
avvikelse om högst tjugo procent uppåt.

4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under
perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur
eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra
kommande företags- eller fastighetsförvärv.

Överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget i
samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet,
fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie
inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm.
Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller
genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom
ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med
en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.

3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje
tid innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten
till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av
egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ
Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för
aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är
kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om
bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i
samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda
aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

Uppdelning av utbetalningen av utdelningen av bolagets vinst för
verksamhetsåret 2019

Årsstämman beslöt att denna fråga skulle skjutas upp till årsstämman
2020.

____________

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
Daniel Gerlach, Ekonomichef Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 63

Informationen lämnas för offentliggörande klockan 19:30 den 25 april
2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastpartner/r/kommunike-fran-arsstamma-i-fast...
https://mb.cision.com/Main/878/2797374/1032284.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.