Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

FC Sun Intressenter AB: FC Sun Intressenter AB offentliggör erbjudandehandling

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 10 maj 2019

FC Sun Intressenter AB ("FC Sun Intressenter") offentliggjorde den 3
maj 2019 ett rekommenderat ovillkorat offentligt kontanterbjudande
till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) ("SBC")
att överlåta samtliga sina aktier i SBC till FC Sun Intressenter för
26,25 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Sedan årsstämman i SBC den 6
maj 2019 fattat beslut om vinstutdelning med 1,10 kronor per aktie i
SBC har erbjudandevederlaget, i enlighet med villkoren i Erbjudandet,
reducerats till 25,15 kronor per aktie i SBC. FC Sun Intressenter har
idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på FC Sun
Intressenter webbplats (www.sunintressenter.se), SBC:s webbplats
(www.sbc.se) och DNB Bank ASA, filial Sveriges webbplats
(www.dnb.se/emission). Erbjudandehandlingen kommer även att finnas
tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Erbjudandehandlingen och förtryckt anmälningssedel kommer att
distribueras till aktieägare i SBC vars aktier var direktregistrerade
hos Euroclear Sweden AB den 10 maj 2019.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 13 maj 2019 till
och med den 10 juni 2019. Utbetalning av vederlag till de som har
accepterat Erbjudandet kommer att ske veckovis under acceptfristen,
med beräknad första utbetalning omkring den 22 maj 2019.

FC Sun Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen
för Erbjudandet. Meddelande om sådan förlängning kommer att
offentliggöras av FC Sun Intressenter genom pressmeddelande i
enlighet med gällande lagar och regler.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på
www.sunintressenter.se.

För medieförfrågningar, vänligen kontakta:

Martin Erleman, Partner, Fidelio

E-mail: martin.erleman@fideliocapital.se

FC Sun Intressenter i korthet

FC Sun Intressenter, org. nr 559185-5787, är ett nybildat svenskt
aktiebolag med säte i Stockholm och adress c/o Fidelio Capital AB,
Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm. FC Sun Intressenter är sedan
slutet av mars 2019 moderbolag i Realsolvkoncernen. Därutöver innehar
FC Sun Intressenter aktierna i SBC och ska vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att genomföra Erbjudandet samt fungera som moderbolag
åt SBC.

FC Sun Intressenter ägs av FC Sun Intressenter Holdco AB, org. nr
559185-5795 ("FC Sun Intressenter Holdco"), ett nybildat svenskt
aktiebolag som endast är verksamt som moderbolag åt FC Sun
Intressenter. FC Sun Intressenter Holdco ägs gemensamt av Realsolv
Holdco AB, org. nr 559145-1736, som innehar cirka 83,37 procent av
aktierna och rösterna, och Triega AB, org. nr 556596-8731, som
innehar cirka 16,63 procent av aktierna och rösterna.

Indirekt huvudägare i Realsolv Holdco är Fidelio Capital AB
("Fidelio"), org. nr 559109-8818. Fidelio är ett svenskt
investmentbolag som grundades 2010 med idén att kombinera ett
professionellt och aktivt arbetssätt med ett ansvarsfullt och
långsiktigt förhållningssätt till investeringar och värdeskapande.
Fidelio har som ambition att investera i små och medelstora bolag som
har goda förutsättningar att växa och utvecklas och där Fidelio kan
tillföra värde som aktiv ägare. Genom att arbeta nära bolagsledningen
hjälper Fidelio sina portföljbolag att utvecklas genom att tillföra
kompetens, engagemang och kapital. Fidelio har tillgång till ett
långsiktigt kapital om flera miljarder kronor.

Triega är ett av Håkan Blomdahl indirekt helägt bolag. Håkan Blomdahl
är ensam styrelseledamot och verkställande direktör i Triega.

SBC i korthet

SBC är en svensk leverantör av förvaltningstjänster, innefattande
bland annat ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och
projektledning samt juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar,
men även till privata fastighetsägare. Tjänsterna erbjuds i form av
förvaltningsavtal, enstaka konsulttjänster eller skräddarsydda
helhetslösningar. SBC bildades 1921 som en ekonomisk förening i form
av en kooperativ sammanslutning för Stockholms bostadsföreningar och
har sedan 1960-talet erbjudit tjänster för bostadsrättsföreningar i
hela landet. Under 2018 hade SBC 320 anställda fördelade på fem orter
i Sverige och genererade en omsättning om cirka 436 miljoner kronor.
Aktierna i SBC är sedan november 2007 upptagna till handel på NGM
Equity. SBC har sitt säte i Stockholm, Sverige.

För mer information om SBC, vänligen besök www.sbc.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av FC Sun Intressenter i
enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 maj 2019, kl. 12.00.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - FC Sun Intressenter kommer inte att
tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept
av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt
eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat
till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former
av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta
pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet
postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller
sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är
från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan
mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som
lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och
kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som
deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner
sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte
på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika eller USA. FC Sun Intressenter kommer inte att
tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet
relaterade dokument, till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess
territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska
Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna),
varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fc-sun-intressenter-ab/r/fc-sun-intressenter-...
https://mb.cision.com/Main/18260/2810791/1043101.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.