Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

Feelgood Svenska AB: Årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) 2014-05-22

Feelgood Svenska AB (publ), höll den 22 maj 2014 kl. 13.00 årsstämma
vid vilken i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013 fastställdes.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013 och att till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel samt överkursfond om 58 916 819 kronor
balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret
2013.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes Jan-Erik
Karlsson, Christoffer Lundström, Eric Norlander, Bengt Stillström och
Karin Wallin. Jan-Erik Karlsson valdes till styrelseordförande.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med ett fast
belopp om 620 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till
styrelsens ordförande samt med 105 000 kronor till var och en av de
övriga bolagsstämmovalda ledamöterna, samt med 125 000 konor att
fördelas med 20 833 kronor till var och en av till ledamöterna i
revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Det beslutades vidare
att styrelseledamöterna har rätt att fakturera arvodena.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen skall bestå av bolagets tre
till röstetalet största ägare jämte styrelsens ordförande. Vid
sammansättningen skall ägarförhållandena per sista bankdagen i
september avgöra vilka som till röstetalet är största ägare. Namnen
på de tre ägarrepresentanterna skall tillkännages i samband med
bolagets delårsrapport för de första nio månaderna. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har
utsetts.

Riktlinjer till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut
om nyemission av högst 10 000 000 aktier, motsvarande en ökning av
aktiekapitalet om högst 12 500 000 kronor.

VD's redogörelse
VD Joachim Morath redogjorde för utvecklingen under året i sammandrag
samt kommenterade den finansiella utvecklingen. Han pekade på den
renodling som genomförts samt kommenterade bakgrunden till att
lönsamheten förbättrats de senaste kvartalen. Han gav även en
översikt över de affärsmöjligheter som finns för Feelgood på
marknaden för företagshälsa samt klargjorde att Feelgoods strategi
ligger fast.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Ordförande vid stämman var styrelsens ordförande Christoffer
Lundström.

Stockholm 2014-05-22

Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktperson:
Joachim Morath
Verkställande direktör
Tel: 070 - 213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Om Feelgood:
Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom
företagshälsa, träning, sjukgymnastik och primärvård. Vi erbjuder
innovativa hälsotjänster till företag, organisationer och
privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på hälsa ska vara en
lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta kostnader för
ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner. Feelgood
är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar
hälsotjänster på 150 enheter över hela landet, av dessa är
sextiotalet egna anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är
noterat på Nasdaq OMX Nordic, Small Cap.

Ytterligare information om Feelgood återfinns på www.feelgood.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/feelgood-svenska-ab/r/arsstamma-i-feelgood-sve...
http://mb.cision.com/Main/4242/9590314/248369.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.