Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Ferronordic Machines AB: Ferronordic avser notera stamaktier på Nasdaq Stockholm

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion
där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är
föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande
Stockholm den 29 september 2017

Ferronordic Machines AB (publ) ("Ferronordic") avser att notera
bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm.

· Ferronordics styrelse har beslutat att gå vidare med planerna att
notera bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm och därmed sprida
ägandet i bolaget, dels genom en nyemission av nya stamaktier och
dels genom en försäljning av befintliga stamaktier.

· Syftet med noteringen är att främja Ferronordics utveckling och
expansion, bl.a. genom förbättrad tillgång till kapitalmarknaden och
en bredare bas av inhemska och internationella investerare.

· Vidare ger noteringen Ferronordics preferensaktieägare möjlighet
att konvertera preferensaktier till stamaktier. Ett erbjudande till
preferensaktieägarna med anledning av detta har offentliggjorts
separat i samband med detta pressmeddelande.

· I samband med noteringen kommer Ferronordic även genomföra en
kapitalanskaffning, främst i syfte att inlösa de preferensaktier som
kvarstår efter konverteringserbjudandet. Kapitalanskaffningens
storlek är således beroende av hur många preferensaktier som
konverteras.

· Noteringskursen har fastställts till ett fast pris om 150 kr per
stamaktie.

· GLG Partners LP via investeringsfonder, LMK Venture Partners AB,
Grenspecialisten Förvaltning AB och Vätterleden Aktiebolag har åtagit
sig, förutsatt vissa villkor, att vara ankarinvesterare i
börsnoteringen. Sammanlagt har ankarinvesterarna åtagit sig att
förvärva stamaktier motsvarande cirka 175 miljoner kronor.

· Nasdaq Stockholm har godkänt Ferronordics ansökan om notering,
under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Ett prospekt med
fullständiga villkor för erbjudandet av stamaktier i samband med
börsnoteringen förväntas bli offentliggjort omkring den 16 oktober
2017 och första dag för handel i bolagets stamaktier beräknas till
den 27 oktober 2017.

Staffan Jufors, styrelseordförande Ferronordic kommenterar:

"Ledningen har gjort ett imponerande arbete för att utveckla bolaget
till en ledande distributör på den ryska marknaden för
anläggningsmaskiner. Den avsevärda lönsamhetsförbättring som bolaget
åstadkommit trots de senaste årens mycket svaga marknad kommer att
gynna oss framåt. Jag är övertygad om att bolaget har rätt strategi
och ledning för att tillvarata de möjligheter som skapas när
marknaden återhämtar sig. Vi går nu in i nästa fas och är
entusiastiska över att bredda ägarbasen och erbjuda en större grupp
aktieägare möjlighet att följa med oss på en spännande resa
framöver."

Lars Corneliusson, VD Ferronordic kommenterar:

"Sedan starten 2010 har vi kontinuerligt förbättrat vårt nätverk och
vår verksamhet, bland annat genom ökad kundintegration och utökad
produktportfölj. Vi har en beprövad affärsmodell som stått sig väl
även under de mest utmanande omständigheter. Då marknaden för
anläggningsmaskiner i Ryssland nu börjat återhämta sig står
Ferronordic inför en ny fas i bolagets utveckling. Liksom tidigare
tror vi att behovet av maskiner kommer öka över hela landet, både
kort- och långsiktigt. Vi är väl förberedda för att tillvarata de
möjligheter som detta medför. Samtidigt ser vi goda möjligheter att
expandera verksamheten ytterligare, både vad gäller utbud av
produkter och tjänster, samt geografisk expansion. Genom att notera
stamaktierna förstärker bolaget sin balansräkning ytterligare, vilket
ger oss än bättre förutsättningar att förverkliga vår strategi och
tillvarata de tillväxtmöjligheter som föreligger. Samtidigt är det
positivt att våra preferensaktieägare får möjlighet att konvertera
preferensaktier till stamaktier och fortsätta vara en del av vårt
bolag framöver."

Ferronordic i korthet

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex
Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av
landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare
för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta.
Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat
i snabb takt över Ryssland. Företaget är väl etablerat i samtliga
federala distrikt med verksamhet på 74 platser och över 800
anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande
service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna.

Trots de senaste årens lågkonjunktur och minskade efterfrågan på
anläggningsmaskiner i Ryssland har Ferronordic kontinuerligt
förbättrat sin lönsamhet samtidigt som företaget fortsatt att
utveckla sin verksamhet. Företaget har dels genomfört interna
effektivitetsförbättringar samtidigt som det fortsatt att stärka sitt
totala kunderbjudande, bl.a. genom ett starkt fokus på eftermarknaden
(försäljning av reservdelar och service). Under perioden 2014 till
2016 ökade justerad EBIT från 102 MSEK till 132 MSEK, trots en
drastiskt sjunkande marknad för anläggningsmaskiner i Ryssland. Under
samma period ökade den justerade EBIT-marginalen från 4,4 % till 7,9
% och eftermarknadens andel av nettoomsättningen ökade från 22 % till
34 %. Sedan slutet av 2016 har marknaden börjat återhämta sig och
under den 12-månadersperiod som avslutades den 30 juni 2017 uppgick
intäkterna till 2 279 MSEK, justerad EBIT till 179 MSEK, och den
justerade EBIT-marginalen till 7,9 %.

Under de senaste åren har Ferronordic dessutom fortsatt att
implementera sin strategi. Företaget har bl.a. utökat sitt
produkterbjudande med kompletterande produkter, såsom dumprar från
Terex Trucks, bulldozrar och rörläggare från Dressta, skogsmaskiner
från Rottne, samt grävlastare från Mecalac. Företaget har även
fortsatt sin strävan mot ökad kundintegration, bl.a. genom att
erbjuda s.k. contracting services inom gruvindustrin, där man
tillhandahåller maskiner med operatörer för att flytta jord och malm,
och där ersättningen är baserad på mängden flyttade jordmassor.
Därutöver har Ferronordic utvecklat ett system för digitaliserat
försäljningsstöd baserat på information från maskinernas
telematiksystem.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 LTM
Q2
2017
Anläggningar 12 57 69 75 75 64 73 74
Anställda 326 540 654 731 767 685 782 819
Nettoomsättning 1 1842 2 421 2 402 2 483 2 335 1 469 1 658 2 279
(MSEK)

Justerad EBIT n.m. 3,9 2,8 3,6 4,4 5,9 7,9 7,9 %
(marginal)[1] (http:/ % % % % % %

/file///C:/User
s/anders.blomqvist/D
ocuments/Ferronordic
/Sochi%202/PM%202909
17/For%20publication/

Ferronordic%20M
achines%20Avser%20No
tera%20Stamaktier%20
p%C3%A5%20Nasdaq%20S
tockholm.docx#_ftn1)

Styrkor och konkurrensfördelar:

· Ferronordic verkar på en ung marknad med starka underliggande
drivkrafter för tillväxt

· Attraktiv marknadsposition med starka partners
· Erfaren ledning och styrelse samt svensk bolagsstyrning
· Stark finansiell utveckling trots svåra marknadsförhållanden under
de senaste åren

· Goda expansionsmöjligheter
Finansiella mål:

Ferronordics styrelse har fastställt följande finansiella mål:

· Tredubblad omsättning från 2016 till 2021
· EBIT-marginal om 7-9 %
· Nettoskuld/EBITDA om 0-2 ggr (över en konjunkturcykel)

Vidare är styrelsens ambition att minst 25 % av resultatet efter skatt
(efter utdelning på preferensaktier) ska delas ut till
stamaktieägarna.

Börsnoteringen

Erbjudandet i samband med börsnoteringen avser omfatta en nyemission
av stamaktier samt en försäljning av befintliga stamaktier. Syftet
med noteringen är att främja Ferronordics utveckling och expansion
genom en ökad tillgång till kapitalmarknaden och öppna upp för en
bredare bas av inhemska och internationella investerare. Styrelsen
bedömer också att noteringen kommer ha en positiv inverkan på
Ferronordics ambition att öka sina marknadsandelar genom ökad
kvalitet och ökat anseende för sitt nätverk, samt underlätta
företagets möjligheter att addera ytterligare kompletterande
varumärken och expandera geografiskt.

I samband med noteringen kommer Ferronordic även genomföra en
kapitalanskaffning, främst i syfte att inlösa de preferensaktier som
kvarstår efter konverteringserbjudandet. Kapitalanskaffningens
storlek är således beroende av hur många preferensaktier som
konverteras till stamaktier i samband med konverteringserbjudandet
(se nedan).

Nasdaq Stockholm har godkänt Ferronordics ansökan om notering, under
förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls.

Noteringskursen har fastställts till ett fast pris om 150 kr per
stamaktie, motsvarande ett totalt värde på Ferronordics stamaktier om
1 500 miljoner kronor innan genomförandet av konverteringserbjudandet
(se nedan) samt den nyemission som planeras genomföras i samband med
noteringen.

GLG Partners LP via investeringsfonder, LMK Venture Partners AB,
Grenspecialisten Förvaltning AB och Vätterleden Aktiebolag har åtagit
sig, förutsatt vissa villkor, att vara ankarinvesterare i
börsnoteringen. Sammanlagt har ankarinvesterarna åtagit sig att
förvärva stamaktier motsvarande cirka 175 miljoner kronor.

Ett prospekt med fullständiga villkor för erbjudandet av stamaktier i
samband med börsnoteringen förväntas bli offentliggjort på
Ferronordics samt Carnegies hemsidor (www.ferronordic.com respektive
www.carnegie.se) omkring den 16 oktober 2017. Första dag för handel i
bolagets stamaktier beräknas till den 27 oktober 2017.

Konverteringserbjudandet

Enligt bolagsordningen har Ferronordics preferensaktieägare möjlighet
att i samband med noteringen av stamaktierna på Nasdaq Stockholm
konvertera preferensaktier till stamaktier. Ferronordic har således
även offentliggjort att styrelsen beslutat att erbjuda nuvarande
preferensaktieägare möjlighet att konvertera preferensaktier till
stamaktier i enlighet med villkoren i bolagsordningen. För mer
information om konverteringserbjudandet hänvisas till det
pressmeddelande samt det prospekt som upprättats med anledning av
konverteringserbjudandet.

Övergripande tidsplan

+---------+-------------------------------------------------------------------+
|Datum |Åtgärd |
+---------+----------------------...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.