Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Ferronordic Machines AB: Ferronordic offentliggör erbjudande att konvertera preferensaktier till stamaktier

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion
där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är
föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande
Stockholm den 29 september 2017

Sammanfattning

· Styrelsen i Ferronordic Machines AB (publ) ("Ferronordic") har
beslutat att gå vidare med planerna att notera bolagets stamaktier på
Nasdaq Stockholm och därmed sprida ägandet i bolaget, dels genom en
nyemission av nya stamaktier och dels genom en försäljning av
befintliga stamaktier.

· Syftet med noteringen är att främja Ferronordics utveckling och
expansion, bl.a. genom förbättrad tillgång till kapitalmarknaden och
en bredare bas av inhemska och internationella investerare.

· Noteringskursen har fastställts till ett fast pris om 150 kronor
per stamaktie. Första dag för handel i bolagets stamaktier beräknas
till den 27 oktober 2017.

· I enlighet med bolagsordningens bestämmelser erbjuder Ferronordic
befintliga preferensaktieägare (Ferronordic har endast givit ut
A-preferensaktier) möjlighet att konvertera A-preferensaktier till
stamaktier ("Konverteringserbjudandet").

· Konverteringserbjudandet innebär i korthet att varje
A-preferensaktie löses in mot 1 300 kronor, plus upplupen ej utbetald
utdelning (multiplicerad med två), vilken vid konverteringstillfället
förväntas uppgå till 9,33 kronor per A-preferensaktie (dvs.
sammanlagt 1 309,33 kronor). Aktieägaren erhåller därefter stamaktier
till ett motsvarande värde, baserat på noteringskursen.

· De preferensaktier som anmäls för konvertering kommer inte kunna
överlåtas från dess att de anmäls för konvertering till dess att de
omvandlas till stamaktier. Enligt bolagsordningen skall denna
omvandling äga rum senast tre månader efter noteringen av
stamaktierna. Styrelsens avsikt är dock att denna omvandling ska ske
två månader efter noteringen av stamaktierna.

· Eftersom konvertering endast kan ske till hela antal stamaktier
kommer den överskjutande delen betalas ut kontant.

· Konverteringserbjudandet innebär alltså att en aktieägare som
anmäler en (1) A-preferensaktie för konvertering förväntas erhålla
åtta (8) stamaktier och 109,33 kronor kontant i utbyte mot

A-preferensaktien. En aktieägare som anmäler tio (10)
A-preferensaktier för konvertering förväntas erhålla 87 stamaktier
och 43,33 kronor kontant i utbyte mot A-preferensaktierna.

· Anmälningsperioden för Konverteringserbjudandet löper från den 2
oktober 2017 till och med den 10 oktober 2017.
Konverteringserbjudandet ska accepteras genom anmälan via den
anmälningssedel som finns tillgänglig på Ferronordics hemsida
(www.ferronordic.com) respektive Carnegies hemsida (www.carnegie.se).
Om innehavet av preferensaktier finns på depå hos en bank eller
fondkommissionär så ska innehavaren kontakta sin förvaltare för
vidare instruktion om hur man ska gå tillväga för att deltaga i
Konverteringserbjudandet.

· Styrelsen har upprättat ett prospekt med anledning av
Konverteringserbjudandet[1]
(http://file///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202/...).
Prospektet förväntas offentliggöras senare idag, den 29 september
2017. För detaljerad information om villkoren för
Konverteringserbjudandet, samt de risker och eventuella
skattekonsekvenser som är förknippade därmed, hänvisas till
prospektet. Prospektet kommer finnas tillgängligt på Ferronordics
(www.ferronordic.com) respektive Carnegies (www.carnegie.se) hemsida.
Den som önskar att acceptera Konverteringserbjudandet bör studera
prospektet noggrant.[2]
(http://file///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202/...)

Konverteringserbjudandet

Innehavare av A-preferensaktier (bolaget har endast emitterat
A-preferensaktier) erbjuds att konvertera samtliga eller ett visst
antal A-preferensaktier till stamaktier.

I korthet innebär Konverteringserbjudandet att varje anmäld
A-preferensaktie omvandlas till en B-preferensaktie.
B-preferensaktierna löses därefter in mot 1 300 kronor, plus upplupen
ej utbetald utdelning (multiplicerat med två), vilken vid
konverteringstillfället förväntas uppgå till 9,33 kronor per
preferensaktie (dvs. sammanlagt 1 309,33 kronor). Denna summa används
för betalning genom kvittning av tecknade nya stamaktier av serie 2
till ett pris motsvarande den fastställda noteringskursen om 150
kronor per stamaktie. Eftersom konvertering endast kan ske av hela
aktier kommer den överskjutande delen betalas ut kontant. Det
överskjutande beloppet beräknas utbetalas senast den 2 december
2017.[3]
(http://file///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202/...)

Styrelsen avser därefter att besluta att samtliga stamaktier av serie
2 ska omvandlas till stamaktier två månader efter noteringen av
stamaktierna (enligt bolagsordningen ska en sådan omvandling ske
senast tre månader efter noteringen av stamaktierna). De aktieägare
som deltar i Konverteringserbjudandet förväntas alltså erhålla
stamaktier i stället för sina A-preferensaktier omkring den 27
december 2017.[4]
(http://file///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202/...)

Preferensaktier som anmäls för konvertering kommer inte vara
överlåtbara från dess att anmälan lämnas för konvertering av
innehavaren fram till dess att de slutligen omvandlas till
stamaktier.

Konverteringserbjudandet innebär alltså att en aktieägare som anmäler
en (1) A-preferensaktie för konvertering, förväntas erhålla åtta (8)
stamaktier och 109,33 kronor kontant i utbyte mot A-preferensaktien.
En aktieägare som anmäler tio (10) A-preferensaktier för konvertering
förväntas erhålla 87 stamaktier och 43,33 kronor kontant i utbyte mot
A-preferensaktierna.

Anmälningsperioden för Konverteringserbjudandet löper från den 2
oktober 2017 till och med den 10 oktober 2017.
Konverteringserbjudandet ska accepteras genom att anmälningssedeln
finns Carnegie tillhanda senast kl. 15.00 den 10 oktober 2017.
Anmälan är bindande och kan inte återkallas. Om innehavet av
preferensaktier finns på depå hos bank eller fondkommissionär så ska
innehavaren kontakta sin förvaltare om hur man ska gå tillväga för
att deltaga i Konverteringserbjudandet.

För detaljerad information om villkoren för Konverteringserbjudandet,
samt de risker och eventuella skattekonsekvenser som är förknippade
därmed, hänvisas till det prospekt som Ferronordic kommer
offentliggöra med anledning av Konverteringserbjudandet[5]
(http://file///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202/...).
Prospektet kommer finnas tillgängligt på Ferronordics
(www.ferronordic.com) respektive Carnegies (www.carnegie.se) hemsida.
Den som önskar acceptera Konverteringserbjudandet bör studera
prospektet noga.[6]
(http://file///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202/...)

Som beskrivs i Ferronordics bolagsordning sker konverteringen genom
flera bolagsrättsliga steg. För att delta i Konverteringserbjudandet
behöver innehavaren av preferensaktier endast acceptera
Konverteringserbjudandet på anvisat sätt. Övriga steg hanteras av
Carnegie och bolaget för aktieägarnas räkning.

Ferronordic förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden
vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras via
pressmeddelande samt på bolagets hemsida senast den 10 oktober 2017.

Vid full anslutning i Konverteringserbjudandet kommer bolagets
aktiekapital öka med högst 345 029 kronor till 1 282 500 kronor och
antalet aktier öka med 3 864 444 aktier till 14 364 444 aktier,
vilket innebär en utspädning om ca 27 % av kapitalet och ca 30 % av
rösterna.[7]
(http://file///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202/...)

Utfallet av Konverteringserbjudandet kommer offentliggöras genom
pressmeddelande. Pressmeddelandet kommer finnas tillgängligt på
Ferronordics hemsida (www.ferronordic.com), omkring den 12 oktober
2017.

Konverteringserbjudandet är villkorat av att bolagets stamaktier
noteras på Nasdaq Stockholm senast den 17 november 2017.

OBS! Enligt Bolagsordningen kan bolaget lösa in preferensaktier mot
kontant betalning om 1 200 kronor per preferensaktie, plus upplupen
ej utbetald utdelning. Detta skall jämföras med att de
preferensaktieägare som deltar i Konverteringserbjudandet erhåller
stamaktier motsvarande ett värde om 1 300 kronor, plus upplupen ej
utbetald utdelning (multiplicerat med två) (vid
konverteringstillfället förväntas det sammanlagda beloppet således
uppgå till 1 309,33 kronor per preferensaktie)[8]
(http://file///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202/...).
Ferronordic avser att lösa in A-preferensaktier som inte anmäls för
konvertering så fort som praktiskt är möjligt, troligtvis senast i
samband med årsstämman 2018.

Börsnotering

Ferronordic har i dag även offentliggjort att det avser notera
stamaktierna på Nasdaq Stockholm. För mer information om
börsnoteringen hänvisas till det separata pressmeddelandet därom.

Övergripande tidsplan för Konverteringserbjudandet och börsnoteringen

+------------+--------------------------------------------------------------+
|Datum |Åtgärd |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|29 september|Offentliggörande av Konverteringserbjudandet och noteringskurs|
|2017 | |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|2 oktober - |Anmälningsperiod för att delta i Konverteringserbjudandet |
|10 oktober | |
|2017 | |
+------------+--------------------------------------------------------------+
|10 oktober |Sista anmälningstidpunkt för att delta i |
|2017 |Konverteringserbjudandet |
+------------+--------------------------------------------------------------+<...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.