Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Ferronordic Machines AB: Första dag för handel i Ferronordics stamaktier

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller
indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion
där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är
föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande
Stockholm den 27 oktober 2017

Ferronordic Machines AB (publ) ("Ferronordic" eller "Bolaget")
offentliggör utfallet av erbjudandet av stamaktier i Bolaget
("Erbjudandet") och noteringen av stamaktierna på Nasdaq Stockholm.
Intresset för Erbjudandet var stort bland både institutionella
investerare i Sverige och internationellt samt allmänheten i Sverige.
Erbjudandet var kraftigt övertecknat. Erbjudandet i korthet:

· Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 150 kr per
stamaktie, motsvarande ett marknadsvärde av stamaktierna i
Ferronordic, efter genomförandet av Erbjudandet, om 1 700 miljoner
kronor (exklusive stamaktier som tillkommer genom konvertering av
preferensaktier).

· Erbjudandet omfattade 3 002 821 stamaktier, varav 1 333 333 nya
stamaktier som emitterades av Bolaget. Återstående 1 669 488
stamaktier erbjöds av de "Säljande Aktieägarna"[1]
(http://file:///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202...).
Erbjudandet motsvarade 26 % av det totala antalet stamaktier i
Ferronordic efter Erbjudandets genomförande (exklusive stamaktier som
tillkommer genom konvertering av preferensaktier).

· För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet
har vissa Säljande Aktieägare åtagit sig att, på begäran av Carnegie
Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), sälja ytterligare högst 449
673 befintliga stamaktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande
15 % av de stamaktier som omfattas av Erbjudandet och 4 % av det
totala antalet stamaktier i Ferronordic efter Erbjudandets
genomförande (exklusive stamaktier som tillkommer genom konvertering
av preferensaktier).

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer
Bolagets ledning sälja 1 017 718 stamaktier, vilket motsvarar 35 % av
ledningens innehav av stamaktier i Bolaget innan Erbjudandets
genomförande.

· Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår
värdet av Erbjudandet till 518 miljoner kronor.

· Till följd av Erbjudandet kommer antalet stamaktier i Bolaget öka
från 10 000 000 till 11 333 333. Därutöver har 366 544
A-preferensaktier anmälts för konvertering. När dessa omvandlas till
stamaktier, vilket förväntas ske omkring den 27 december 2017, kommer
antalet stamaktier i Bolaget öka med ca 3 199 101 ytterligare aktier.

· Handel i Ferronordics stamaktier på Nasdaq Stockholm inleds idag
under kortnamnet "FNM".

· Handeln är villkorad till och med likviddagen den 31 oktober 2017.
Staffan Jufors, styrelseordförande Ferronordic kommenterar:

"Ledningen har gjort ett imponerande arbete för att utveckla bolaget
till en ledande distributör på den ryska marknaden för
anläggningsmaskiner. Den avsevärda lönsamhetsförbättring som bolaget
åstadkommit trots de senaste årens svaga marknad kommer att gynna oss
framöver. Jag är övertygad om att bolaget har rätt strategi och
ledning för att tillvarata de möjligheter som skapas när marknaden
återhämtar sig. Vi går nu in i nästa fas och är entusiastiska över
att bredda ägarbasen och erbjuda en större grupp aktieägare möjlighet
att följa med oss på en spännande resa framöver."

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar:

"Vi är stolta över det stora intresse som visats för Ferronordic under
noteringsprocessen, både från allmänheten och institutionella
investerare. Noteringen och emissionen av nya stamaktier stärker
balansräkningen ytterligare, vilket ger oss än bättre möjligheter att
förverkliga vår strategi och tillvarata de tillväxtmöjligheter som
föreligger. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av
Ferronordic som ett ledande service- och försäljningsföretag
tillsammans med såväl nya som gamla aktieägare."

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Global Coordinator och Sole
Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk
rådgivare till Ferronordic och Roschier Advokatbyrå AB är juridisk
rådgivare till Carnegie.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel:
+46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex
Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av
landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare
för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta.
Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat
i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga
federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda.
Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och
försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i bolaget
är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza
Bank AB som Certified Adviser. www.ferronordic.com

Viktig information

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 27 oktober 2017, kl. 08:00.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att konvertera, förvärva, sälja, teckna eller på annat
sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ferronordic.
Inbjudan till berörda personer att konvertera aktier i Ferronordic
eller att förvärva aktier i Ferronordic kommer endast att ske genom
de prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospekten
innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt
information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte
godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.
Investerare bör inte acceptera ett erbjudande om att konvertera eller
förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande
förutom på grundval av den information som finns i de prospekt som
hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Ferronordic har registrerats
eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act av 1933
("Securities Act"), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk
myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller
andra värdepapper i Ferronordic får erbjudas, säljas, konverteras,
återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller
indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller
andra värdepapper i Ferronordic genomförs i USA. Det finns heller
inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i
Ferronordic, eller genomföra ett erbjudande av sådana aktier eller
andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt
svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar
eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information
som återspeglar Ferronordics aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör
framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de
framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///C:/Users/anders.blomqvist/Documents/Ferronordic/Sochi%202...)
Skandinavkonsult i Stockholm AB (närstående till Håkan Eriksson),
Erik Eberhardson (genom bolag), Lars Corneliusson (genom bolag),
Fastighetsaktiebolaget Granen, Staffan Jufors, Anders Blomqvist
(genom bolag), Onur Gucum (genom bolag), Henrik Carlborg (genom
bolag), Kjell Åkesson, Marika Fredriksson och Sixbees AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ferronordic-machines-ab/r/forsta-dag-for-hande...
http://mb.cision.com/Main/1463/2377195/742731.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.