Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Fifax: Stabiliseringsåtgärder har utförts och stabiliseringsperioden har avslutats

FIFAX Abp, Bolagsmeddelande, den 26 Oktober 2021 kl. 16.00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL DE FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Med hänvisning till FIFAX Abp:s (”Fifax” eller ”Bolaget”) EU-tillväxtprospekt daterad den 28 september 2021 samt bolagsmeddelandet som publicerats den 15 oktober 2021 beträffande det slutliga resultatet av Fifax First North-Listningsemission (”Erbjudandet”) har Fifax erhållit information av Lago Kapital Ab (”Lago”), som agerar stabiliseringsagent i Erbjudandet om att stabiliseringsåtgärder har utförts den 25 oktober 2021. Vidare har B informerats om att stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Bolaget har i samband med Erbjudandet förbundit sig till att av Lago återköpa högst 150 000 aktier i Bolaget till ett pris som motsvarar teckningspriset i Erbjudandet, 2,55 euro per aktie, ifall Lago har utfört stabiliseringsåtgärder, och i den utsträckning som Lago innehar Bolagets aktier till följd av sagda åtgärder. (”Säljoptionen”) . Lago har den 25.10.2021 beslutat att utnyttja Säljoptionen som utfärdats av Bolaget i sin helhet.

Lago (kontaktperson: Jani Koskell, tel. +358 10 320 8955) har i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts (i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014) på Nasdaq First North Growth Market Finland enligt nedan.

Stabiliseringsinformation
EmittentFIFAX Abp
InstrumentAktier (ISIN FI4000496328)
Erbjudande6 050 000 Aktier
Erbjudande pris2,55 EUR
TickerFIFAX
StabiliseringsagentLago Kapital Ab
Stabiliseringsperiod25.10.2021
Stabiliseringsåtgärder
DatumPris (lägsta)Pris (högsta)Pris (volymviktat genomsnitt)KvantitetValutaHandelsplats
25.10.20211,80022,552,4858150 000EURNasdaq First North Growth Market

Tilläggsinformation:

Samppa Ruohtula, verkställande direktör, FIFAX Abp, +358 40 559 8812

Certifierad rådgivare: Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Information om Fifax

Fifaxs vision är att vara en föregångare inom storskalig landbaserad fiskodling ​med minsta möjliga miljöavtryck, så att våra kunder kan njuta av ​lokalt producerad, hållbar fisk året om. Fifaxs produktionsanläggning på Eckerö är sett till produktionskapacitet en av de största storskaliga fiskodlingsanläggningarna i Nordeuropa som redan är i bruk. Fifax grundades 2012 och företaget har sitt huvudkontor i Eckerö, Åland. Fifax aktier ("FIFAX") noteras på Nasdaq First North Growth Market Finland. Besök www.fifax.ax/for-investerare för mer information.

Viktig information

Informationen i detta meddelande utgör endast bakgrundsinformation och avser inte att vara uttömmande eller fullständig. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet. Informationen i detta meddelande kan komma att uppdateras. Detta meddelande är inte ett erbjudande att sälja eller ett infordrande av ett erbjudande att förvärva värdepapper i FIFAX Abp (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle vara olaglig. Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit ska informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Ett misslyckande att iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i dessa jurisdiktioner. I vilket som helst annat medlemsland av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Finland, Sverige eller Norge, samt i Förenade Kungariket, är detta meddelande endast avsett för personer som är kvalificerade investerare i ifrågavarande medlemsstat, i den bemärkelse som avses i artikel 2(e) i Förordningen (EU) 2017/1129, inklusive ändringar (”Prospektförordningen”), eller i Förordning (EU) 2017/1129 som den utgör en del av nationell lagstiftning under European Union (Withdrawal) Act 2018. Sådant eventuellt erbjudande som hänvisas till i detta meddelande kommer att göras med stöd av ett prospekt. Detta meddelande utgör inte ett sådant prospekt som avses i Prospektförordningen. Investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som det hänvisas till i detta meddelande, förutom då det sker på basen av sådan information som ingår i ovannämnda prospekt. Detta meddelande samt informationen som ingår häri är inte avsett för distribuering i eller till Förenta Staterna. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller ett infordrande av ett erbjudande att förvärva värdepapper i Förenta staterna. Värdepapper som det hänvisas till i häri, har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från år 1933, inklusive ändringar (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i Förenta staterna, förutom om de registrerats i enlighet med, utgör del av en transaktion som inte omfattas av, eller beviljats undantag från registrering i enlighet med, lagen i fråga. Det finns ingen avsikt för att registrera värdepappren som det hänvisas till häri i Förenta staterna eller att erbjuda värdepappren till allmänheten i de Förenta Staterna. I Förenade kungariket distribueras och riktar sig detta meddelande, samt annat material med anknytning till värdepappren som beskrivs häri, enbart till, och varje investering eller investeringsaktivitet som denna information anknyts till är enbart tillgänglig för och riktar sig enbart till personer som är kvalificerade investerare (som det definierats i paragraf 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen för professionella investerare i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Föreskrift 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) företag med högt nettovärde (high net worth entities) som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) i Föreskriften (vilka tillsammans benämns som ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån, eller förlita sig på detta meddelande. Detta meddelande finns endast till för informationsändamål och ska under inga omständigheter anses utgöra ett erbjudande för, eller en inbjudan till, eller utgöra grunden för ett beslut, att investera i Bolagets värdepapper. Alexander Corporate Finance Oy (”ACF”) och Fearnley Securities AS (”Fearnley”) fungerar endast för Bolagets och inte någon annans räkning i samband med Erbjudandet. Ingen annan part uppfattas som deras kund i samband med Erbjudandet och ansvar antas inte gentemot någon annan än Bolaget för det skydd som erbjuds för respektive klienter, råd som givits i anknytning till Erbjudandet, innehållet i detta meddelande eller transaktioner, arrangemang eller andra ärenden som hänvisas till häri. Innehållet i detta meddelande har uppgjorts av Bolaget, som även allena bär ansvar för det. Varken ACF, Fearnley eller någon av deras styrelsemedlemmar, förmän, funktionärer, arbetstagare, rådgivare eller ombud antar någon slags ansvar för, försäkrar eller intygar, direkt eller indirekt, om sanningsenligheten, exaktheten eller fullständigheten av informationen i detta meddelande (eller huruvida information har lämnats bort ur meddelandet) eller annan information som gäller Bolaget eller bolag i samma koncern med Bolaget, oberoende om informationen finns i skriftlig, muntlig, visuell eller elektronisk form och oberoende av hur informationen har skickats eller ställts tillgänglig, och inte heller för någon slags skada, som uppkommit genom utnyttjandet av detta meddelande, dess innehåll, eller annars på till följd av meddelandet.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”ska”, ”bör”, ”får”, eller deras motsvarande negationer eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på diverse uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som framgår av framåtriktade uttalanden. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget ger inte några garantier att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande är fria från misstag. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten av uppskattningar som framförts i detta meddelande eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Författare MFN