Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB

[*]
[*]

Flaggningsmeddelande i Episurf Medical AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556767-0541 Episurf Medical AB
Instrument Aktier
Innehavare Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *

Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-07-18
Gränsvärde för antal aktier 5 %

Efter transaktionen:
Antal
- aktier 4 544 758
- direkt innehavda rösträtter 0
- indirekt innehavda rösträtter 4 544 758
Andel
- aktier 4,998 %
- direkt innehavda rösträtter 0 %
- indirekt innehavda rösträtter 4,894 %

Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,894 % 4 544 758
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
- Fysisk avvecklade
- Kontantavräknade

TOTALT 4,894 % 4 544 758

Totalt antal rösträtter

Koncernens samlade innehav
- antal rösträtter 4 544 758
- andel av rösträtter 4,894 %

Kontaktuppgifter
Kontaktperson
- namn Jonas Lexmark
- telefon 08-40942107
- mejljonas.lexmark@avanza.se

Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett
helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är
försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella
aktierna. Innehavet är beräknat på 90 930 755 utestående aktier och
92 872 803 utestående röster.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i
flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.

Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas
Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/3AE3CE700B841D04

Författare Cision News