Du är här

2017-08-31

Finepart: Finepart Sweden AB(publ) 556883-1063 - Delårsrapport 2, den 31 augusti 2017

April - Juni 2017

· Rörelsens intäkter uppgick till 187 tkr(231).
·
Rörelsens kostnader uppgick till -2312 tkr(-1794).

·
Rörelseresultatet uppgick till -2179 tkr(-1652) före skatt.

Januari-Juni 2017

·
Rörelsens intäkter uppgick till 1072 tkr(446).

·
Rörelsens kostnader uppgick till -4779 tkr(-3146).

·
Rörelseresultatet uppgick till -3832 tkr(-2863) före skatt.

·
Vid utgången av perioden uppgick räntebärande skulder till 3621
tkr(4521).

·
Vinst per aktie efter skatt uppgick till -0,65 kr(-0,48).

Orderingång och orderstock under kvartalet

Bolagets orderingång har huvudsakligen bestått av serviceuppdrag och
reservdelsförsäljning som fakturerats under perioden. Orderstocken är
c:a 3 mkr(0).

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Ökningen av omsättningen jmf med utgången av första halvåret 2016 är
hänförlig till att bolaget levererat fler tillbehörsprodukter och
reservdelar till maskinkunder. Den lägre omsättningen i kvartal 2 jmf
2016, beror på att bolaget nu fokuserar på provskärningar för
potentiella kunder och därmed inte längre utför kommersiella
skäruppdrag annat än om det kan leda till en maskinaffär.

Ökningen av bolagets kostnader jmf 2016 är hänförliga till ökad
marknadssatsning genom bl.a. ny säljresurs i Schweiz, Italien och
Österrike. Ökade kostnader består också av inköp för råvaror till
leveranser enligt ovan.

Bolaget har väsentligt ökat antalet provskärningar, vilket ökat
kostnaden för råvaror och personal. Provskärningar är den enskilt
viktigaste delen i säljprocessen.

Bolaget har haft kostnader(c:a 150 tkr) av engångskaraktär för
iordningställande av den nya test och -lagerlokalen i Bollebygd.

Per 30 juni 2017 uppgick likvida medel till 4500 tkr, varav 1000 tkr i
outnyttjad checkkredit. Under augusti månad har bolaget mottagit en
delinbetalning på c:a 1400 tkr för levererad maskin. Återstår
slutlikvid om c:a 600 tkr.

Under första halvåret har bolaget investerat c:a 1000 tkr i
utvecklingsarbete av Finecutmaskinen, som beskrivs närmare i "VD har
ordet". Bolaget ser inte samma behov under andra halvåret.

Antalet utestående aktier

Per 30 juni 2017, uppgick antalet aktier till 5 846 000.

Väsentliga händelser under första halvåret 2017

Bolaget har konsoliderat sin verksamhet till ett arbetsställe och har
därmed flyttat all verksamhet till Bollebygd, samt avvecklat
verksamheten i Bromölla.

I övrigt har bolaget varit inriktat på att utöka sitt nätverk av
agenter, samt att genomföra testkörningar för potentiella kunder.

Bolaget har arbetat intensivt med att färdigställa maskinen till SKF
och genomfört omfattande tester för att säkerställa full
funktionalitet.

I linje med den plan bolaget har för expansion, pågår förhandlingar
med säljagenter för nya territorier. Under kvartal 2 har bolaget
tecknat ett agentavtal för Turkiet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolagets nyutvecklade aerospacemaskin har blivit slutgodkänd och
installerad på SKF:s fabrik.

VD har ordet

Med ny energi efter sommaruppehållet fortsätter idogt arbete med
expansionen både geografiskt och sektoriellt. Nya agenter bidrar till
ett ökat inflöde av förfrågningar där vi kan demonstrera vår
kapacitet. Proverna visar en spännande mångfald av material,
produktioner och applikationer. En konsolidering av verksamheten har
genomförts där provskärningar och kunddemonstrationer har flyttats
till Bollebygd och där körs nu provskärningar för fullt. Teamet har
förstärkts med ett kompetent stöd med säljassistans och
administration, vilket skapar förutsättningar för ökat fokus på de
säljdrivande aktiviteterna.

Marknadsmedvetenhet är starkaste tillväxtfaktorn för
mikrovattenskärning. Vi vidareutvecklar fortlöpande hemsida och
säljmaterial för att exemplifiera och tydliggöra de möjligheter
metoden erbjuder. Förutom resultaten från våra säljansträngningar ser
vi ett ökande inflöde av spontana förfrågningar från Asien, USA och
Australien, vilket tolkas som ett tecken på att fler ser möjligheter
med kall precisionsbearbetning. Vid sidan om finmekaniska produkter i
svårbearbetade material såsom keramer, komposit och kompoundmaterial,
är medicintekniska tillämpningar i Nitinol (minnesmetall) ett område
där vi genomfört våra kanske hittills mest krävande bearbetningar
avseende miniatyrisering och toleransnivåer.

Ett flertal kontakter den senaste perioden kring kompletterande
bearbetning av 3D-printade produkter pekar på en intressant
affärsmöjlighet med koppling till en annan viktig tillverkningstrend.
Bearbetningarna syftar då främst till att skapa önskade ytegenskaper
och/eller högre precision på vissa funktionsytor.

Marknadsexpansionen följer den uppsatta planen och i skrivande stund
sker agentförhandlingar med Storbritannien. Nyligen tecknades avtal
med en agent i Turkiet med god insikt i våra målmarknader, speciellt
inom segmentet Aerospace. Vår agent i Centraleuropa har etablerat
sig väl och uppvisar en hög aktivitetsnivå. En kampanj riktad till
klockindustrin har gett oss en uppsjö av kontakter intressanta och
utmanande provskärningar, där vi redan kunnat presenterat intressanta
resultat. Detta är en bransch som arbetar med höga förädlingsvärden.
Innovation är ett centralt konkurrensmedel och utveckling av nya
funktionsmaterial medför bearbetningstekniska utmaningar som passar
vår process som hand i handske. Här finns en god potential och
intresse för vår mikrovattenskärningsteknik. Samarbetet med vår kund
Dohner AG, ger oss en extra styrka i regionen, med ytterligare
möjligheter till lokala demonstrationer och inledande produktion, som
verifierar processens duglighet.

Som de som följer bolaget vet, levererade vi nyligen en världsunik
maskin, specialanpassad till de förhöjda funktionskrav som
tillverkning av Aerospace-produkter kräver. Att introducera ny
teknologi inom Aerospace-sektorn är en krävande process, grundat på
branschens minutiösa säkerhetstänkande. Vanligen krävs referensobjekt
för att få kunder inom detta område, och betydelsefulla fördelar
krävs för att motivera ansträngningen att ta in en ny process. Vår
styrka i utvecklingen av detta projekt är att vi har kontroll över
hela vår teknikplattform, inte bara skärprocessen, och kan med stor
frihet att anpassa och skapa nya funktioner som stöder användaren.
Kundens ökande insikt i dessa möjligheter ledde till önskemål om
tilläggsfunktioner med ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete
och en framflyttad leveransplan som följd. Samarbetet med kunden har
bidragit med en rad nya optioner, som på ett intressant sätt ökar
maskinens produktivitet och konkurrenskraft. Med detta har produkten
förädlats med anpassning för nya krävande tillämpningsområden och
marknader.

Projektet har lyft fram potentialen i vårt eget användarinterface
Finesoft (HMI: Human-Machine-Interface) som erbjuder en
funktionalitet utöver de traditionella maskinernas
standardfunktioner. I samarbetet har ett omfattande arbete har lagts
ned på nya funktioner och anpassningar, vilket samtidigt givit oss
förmånen att ta del av branschspecifika teknikdrivande idéer kring
mjukvaruutveckling. Dessa är generellt användbara och högst relevanta
då Aerospace ofta är en föregångare inom kvalitetssäkring i
produktion, vilket sätter oss i framkant. Med den första
Aerospace-maskinen på plats ser vi förutsättningarna för fler
leveranser.

I september ställer Finepart ut på den ledande mässan EMO, i Hannover.
Detta är världens största mässa för verktygsmaskiner, som drar en
världsomfattande publik. Tillsammans med våra agenter/distributörer
får vi tillfälle att visa vår teknologi för potentiella kunder från
alla verksamhetsområden. Mötet mellan kund och maskin är ett viktigt
steg i säljprocessen och i det avseendet är mässan mycket effektiv.
Vid sidan om direkt kundbearbetning är EMO även en utmärkt kontaktyta
och marknadsföring gentemot potentiella agenter från hela världen.

Vi ser fram emot en höst med många nya kundkontakter och möjligheter
att visa vad vi kan!

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten nedan, har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport för kvartal 3, 2017 (2017-11-30)

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0706-76 33 55
E-post: ir@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finepart/r/finepart-sweden-ab-publ--556883-106...
http://mb.cision.com/Main/14989/2335988/715553.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.