Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Finepart: Kommuniké från extra bolagsstämman den 1 oktober 2018

Stämman i Finepart Sweden AB beslutade enhälligt enligt styrelsens
förslag nedan:

Beslutsförslag:

Beslut om företrädesemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra en
företrädesemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital ökas med
högst 538 425 SEK genom nyemission av högst 3 589 500 aktier, envar
med kvotvärde 0,15 SEK, till en teckningskurs om 2,80 SEK. Det totala
emissionsbeloppet uppgår till högst 10 050 600 SEK.

Emissionsvillkor:

i) Emissionen ska ske med företräde för befintliga aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

ii) Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara fredagen den 11 oktober 2018. Även övriga investerare kan teckna i emissionen utan företrädesrätt.

iii) För varje tecknad och tilldelad aktie ska erläggas 2,80 SEK kontant.

iv) Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 15 oktober 2018 till och med den 30 oktober 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast femte bankdagen efter det att besked om tilldelning meddelats tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

v) För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan investerare som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta om hur fördelning mellan tecknare ska ske.

a) I första hand ska tilldelning av nya aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. För det fall tilldelning till dessa tecknare inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b) I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

vi) De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser,
befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information

Lars Brodal
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0708-911303
E-post: lars.brodal@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/finepart/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamman-...
http://mb.cision.com/Main/14989/2632336/918858.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.