Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

Finepart Sweden AB (publ) 556883-1063 Bokslutskommuniké för 2020, den 26 februari 2021

Oktober - december 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 655 tkr (4 209).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -5 952 tkr (-4 860).
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 297 tkr (-651).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,12 kr (-0,07).

Januari - december 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 12 946 tkr (9 643).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -18 989 (-13 921).
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 043 (-4 278).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,31 kr (-0,44).
 • Kassaflöde för löpande verksamhet uppgick till -3 808 tkr (-6 132).
 • Räntebärande skulder uppgick till 1 883 tkr (6 228).

Orderingång och orderstock under kvartalet

Under kvartal 4 har Finepart erhållit order på sidointäkter om cirka 0,6 mkr som huvudsakligen levererats under perioden.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Intäkter

Under kvartal 4 minskar bolagets intäkter från 4,2 mkr till 3,6 jämfört med samma period 2019. Maskinen som levererats under kvartalet var en lägre utrustad maskin än den maskin som levererades kvartal 4 föregående år.

För helåret når bolaget en intäkt på 12,9 mkr jmf med 9,6 mkr för 2019, vilket huvudsakligen beror på ett högre snittpris per maskin under 2020 än 2019.

Bolaget inkluderar agentkostnaden vid beräkning av bruttomarginalen och givet att samtliga tre maskiner sålts genom agenter, minskar bolagets bruttomarginal jmf med 2019 då alla (3) maskinerna såldes direkt av Finepart utan provision till agent. Det har även varit en högre andel tredjepartsprodukter i ett av maskinsystemen, som ger lägre bruttomarginal. Vidare var en av de sålda maskinerna 2019 en anläggningstillgång, vilket också bidrar till förstärkt bruttomarginal. Rensat för jämförelsestörande poster har bolaget likvärdig bruttomarginal med 2019. Bolaget förväntar sig en 50/50 fördelning mellan direktförsäljning och agentförsäljning under 2021.

Kostnader

Bolagets kostnader för kvartalet ökar främst p.g.a. agentkostnader och valutaförluster.

Övriga kostnader för kvartalet skiljer sig inte nämnvärt jämfört med 2019.

För helåret ökar kostnaderna för råvaruinköp med 3,1 mkr p.g.a. mer utrustade maskiner. Agentkostnader, valutaförluster samt personalkostnaden ökar med sammantaget 2,6 mkr, medan externa kostnader minskar med 0,7 mkr.

Resultat helår

Bolagets intäkterna ökar med cirka 3,3 mkr och kostnaderna ökar med cirka 5,1 mkr, vilket ger en resultatförsämring med cirka 1,8 mkr.

Investeringar

Givet att bolagets likviditet har medgett detta har styrelse och ledning valt att satsa på att utveckla verksamhetens förmåga att sälja och demonstrera sin teknik istället för att vara defensiva under påverkan av pandemin (se vidare kring detta under "VD har ordet").

Bolaget har under senaste halvåret utvecklat en ny hemsida som nyligen lanserats. Vidare har democentret byggts ut med ytterligare en maskin i syfte att utöka kapaciteten för provskärningar och skäruppdrag. Sammantaget har cirka 2 mkr allokerats för detta, varav cirka 1,5 mkr är balanserat under 2020.

Likviditet

Per 31:e december 2020 uppgick bolagets kassa till 10,3 mkr (2,3).

Väsentliga händelser under 2020

 • Den 21:e januari informerar bolaget om en förestående företrädesemission samt kallar till extra bolagsstämma.
 • Den 22:e januari erhåller bolaget en maskinorder från Apple.
 • Den 20:e februari publicerar bolaget sin bokslutskommuniké och kommuniké från den extra bolagsstämman.
 • Den 24:e februari publicerar bolaget informationsmemorandum inför den förstående företrädesemissionen.
 • Den 27:e februari publicerar bolaget ett flaggningsmeddelande.
 • Den 18:e mars meddelar bolaget att företrädesemissionen har övertecknats.
 • Den 3:e april meddelar bolaget att ett kortfristigt lån på 3 mkr har återbetalts i förtid.
 • Den 7:e april meddelar bolaget att aktier från företrädesemissionen är registrerade hos Bolagsverket.
 • Den 16:e april publicerar bolaget ett VD-brev.
 • Den 17:e april kallar bolaget till årsstämma.
 • Den 17:e april meddelar bolaget att ett nytt agentavtal tecknats för Kina, Hongkong och Macau.
 • Den 24:e april publicerar bolaget sin årsredovisning för 2019.
 • Den 27:e april publiceras ett förslag till årsstämman gällande ett incitamentsprogram för bolagets anställda.
 • Den 19:e maj publicerar bolaget kommunikén från årsstämman.
 • Den 29:e maj publicerar bolaget sin kvartalsrapport för kvartal 1.
 • Den 9:e juni får bolaget två separata order på Finecutmaskiner.
 • Den 12:e juni meddelar bolaget om ett försäljningsrekord.
 • Den 18:e juni meddelar bolaget om en aktietransaktion.
 • Den 29:e juni publicerar bolaget ett VD-brev.
 • Den 18:e augusti publicerar bolaget ett flaggningsmeddelande.
 • Den 31:e augusti publicerar bolaget delårsrapport 2.
 • Den 5:e oktober publicerar bolaget styrelsens förslag till en riktad nyemission.
 • Den 7:e oktober kallar bolaget till en extra bolagsstämma.
 • Den 12:e oktober meddelar bolaget om tidigarelagd delårsrapport.
 • Den 21:e oktober publicerar bolaget kommuniké från extra bolagsstämma.
 • Den 9:e november publicerar bolaget delårsrapport 3, som visade på ett positivt resultat för perioden.
 • Den 11:e november är riktade emission av aktier registrerad och handel med teckningsoptioner inleds.
 • Den 30:e november meddelas att ledamöterna i valberedningen för Finepart Sweden AB (publ) är utsedda
 • Den 22:e december publicerar bolaget ett VD-brev.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inget att rapportera

VD har ordet

När jag blickar tillbaka på 2020 kan jag konstatera att det började mycket bra. Vi erhöll tre maskinorder under första halvåret och var förhållandevis opåverkade av pandemin. Även orderingång på eftermarknadsförsäljningen var i linje med förväntan, vilket fick mig att tro att Finepart skulle kunna leverera väsentligt bättre resultat för 2020. Under hösten noterade vi dock att kundprospekt som vi förväntade skulle leda till avslut under kvartal 3 och 4 har skjutits fram och vi hoppas att dessa istället leder till avslut under 2021. Även skäruppdrag och reservdelsförsäljning minskade jämfört med vår förväntan. Under året ökar vi våra intäkter väsentligt, men vi har också en större kostnadsmassa än föregående år, så det hade krävts ytterligare 2-3 maskiner för ett bra resultat.  Vi visade i kvartal 3 att vi kan generera positivt rörelseresultat vid leverans av två maskiner under ett kvartal.

Trots att vi tidigt ställde om vår säljtaktik och anpassade oss till begränsningar i resandet krävs ofta det personliga mötet för att leda ett prospekt till avslut. Det finns dock signaler på att det inte längre har samma betydelse som för några månader sedan, då kunderna börjar anpassa sig till den nya situationen. Vi ser positivt på 2021 och genom vårt nya arbetssätt, säljmetoder och säljkanaler har vi förstärkt vår förmåga att nå ut till potentiella kunder.

Mycket pekar just nu på att vi under andra halvåret 2021 kommer kunna börja resa igen och träffa våra kunder, men vi står även rustade för motsatsen.

Som nämns under "Investeringar" ovan har vi valt att satsa under krisen istället för att vara defensiva. Vi dubblar kapaciteten för provskärningar och uppdragsskärningar, vilket är själva motorn för vår nyförsäljning och som generar ett jämt kassaflöde. Vi lanserade en helt ny hemsida i januari 2021 som kommer göra vårt erbjudande tydligare. En inte oväsentlig del av kundprospekten kommer in via hemsidan, så det är av stor vikt att den talar till kunderna på rätt sätt. Jag tror vi hittat rätt uttryck med den nya hemsidan. Gå gärna in på vår nya hemsida "finepart.com" och bekanta dig med vårt utbud. Om det är möjligt med hänsyn till pandemin, planerar vi att förevisa vårt nya democenter i samband med bolagsstämman i maj, men jag får återkomma i den frågan längre fram.

Nästa VD-brev kommer publiceras i slutet på mars.

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB (publ)
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Antalet utestående aktier

Per 31 december 2020 uppgick antalet aktier till 19 269 426 (9 697 656).

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för 2020.

Datum för årsredovisning 2020 och bolagsstämma 2021

Årsredovisning publiceras den 24:e april.

Bolagsstämma hålls den 25:e maj kl. 10:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6 i Bollebygd.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående bokslutskommuniké

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport 1 för 2021 (2021-05-31).

För frågor om bokslutskommuniké och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd

Författare Cision